برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
اتانول، 1-بوتانل، تیوباربیتوریک اسید، محیطهای کشت میکروبی پلیت کانت آگار و پوتیتو دکستروز آگار، مونوسدیم فسفات (مونوهیدرات)، دی سدیم فسفات (هپتا هیدرات) از شرکت مرک، محیط کشت اختصاصی افتراقی کروم آگار اشرشیا کلی از شرکت کروم آگار و گوشت شتر از کشتارگاه صنعتی شهرستان گرگان و محلول ضد عفونی هیپوکلراید 5% از شرکت تولید دارو تهیه شد.
3-2- مراحل انجام آزمون ها
3-2-1-تهیه عصاره اتانولی از گیاه رزماری
سر شاخههای گیاه رزماری در انتهای فصل بهار از باغ گیاه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان چیده و پس از شستشو به مدت یک هفته در یک اتاق نسبتا تاریک قرار داده شد تا کاملا خشک شوند. سپس به وسیله آسیاب (Tefal، چین) کاملا خرد و پودر گردید. پودر رزماری بدست آمده در فریزر 20- درجه سانتیگراد تا زمان انجام مراحل بعد عصاره گیری نگهداری شد.
بلافاصله قبل از انجام تیمارها پودر رزماری از فریزر خارج شده و در محلول اتانول 80 درصد به مقدار 10 برابر وزنی حجمی قرار داده شد و بوسیلهی شیکر ارلن (لابترون، ایران) به مدت 24 ساعت با سرعت 3 کاملا مخلوط شده تا تمامی عصاره موجود در گیاه درون حلال حل گردد. سپس محلول بدست آمده توسط کاغذ صافی واتمن شماره یک صاف شده و توسط دستگاه روتاری اواپراتور (Heidolph، آلمان) در دمای 50 درجه سانتیگراد، در خلاء 140 میلی بار و سرعت چرخش بالن 50 دور در دقیقه تا رسیدن به یک محلول کاملا غلیظ حلالزدایی گردید.
سپس باقیمانده حلال احتمالی توسط قرار دادن ظرف حاوی عصاره رزماری در بن ماری (لابترون، ایران) 40 درجه سانتیگراد به مدت 24 ساعت از محلول جدا شد. از پودر عصاره اتانولی رزماری آماده شده، غلظت های5/0، 5/1و 5/2 درصد در آب تهیه و برای آماده سازی تیمارها به آن اضافه شد.
3-2-2- تهیه تیمارهای گوشت
گوشت تهیه شده از کشتارگاه، به قطعات 100 گرمی نسبتا مساوی تقسیم شده و درون محلول ضد عفونی هیپوکلراید 5% به مدت 5 ثانیه قرار داده شده و سپس درون یک سبد تمیز گذاشته شد تا محلول ضد عفونی اضافی آن جدا شود. در مرحله بعد تعدادی از نمونه ها درون محلول 5/0 درصد عصاره رزماری، تعدادی درون عصاره 5/1 درصد و تعدادی در عصاره 5/2 درصد قرار گرفت و پس از گذشت 5 ثانیه از قرار گیری قطعات گوشت در عصاره، نمونه ها از محلول خارج شده و جهت جدا شدن عصاره اضافی درون سبد های مخصوص قرا گرفتند. هر یک از قطعههای گوشت آماده شده درون یک ظرف یک بار مصرف گذاشته شده و روی آن با سلیفون پوشانده شد و تا 10 روز درون یخچال با دمای 4 درجه سانتیگراد قرار گرفتند.
در تیمارهای دیگر این پژوهش، از گیاه رزماری تازه روی نمونه های گوشت استفاده شد. برای این کار، هر یک از قطعههای گوشت پس از ضد عفونی درون ظروف یک بارمصرف قرار داده شد و مقادیر مناسب 5/0، 5/1و 5/2 درصد وزنی/ وزنی از سرشاخه های تازه و کاملا شسته شده گیاه رزماری بر روی گوشت ها قرار داده و سپس ظروف با سلیفون پوشانده شده و تا 10 روزدرون یخچال با دمای 4 درجه سانتیگراد قرار گرفتند.
هر یک از تیمارها در زمان مورد نظر شامل روز صفر، یک، سه، پنج، هفت و ده از درون یخچال بیرون آورده شده و آزمون های مورد نظر بر روی آنها انجام گرفت.
3-3-آزمون ها
3-3-1-pH
هریک از نمونهها پس از گذشت مدت زمان مورد نیاز از یخچال خارج شد و در محیط آزمایشگاه تا رسیدن به دمای محیط قرار داده شد. سپس با استفاده از یک تیغ جراحی استریل در قسمتی از گوشت حفره ای ایجاد گردید و الکترود pHمتر (Metrohm، سوییس) درون حفره قرار داده شده و pHنشان داده شده توسط دستگاه ثبت گردید (استاندارد ملی ایران، 1386).
3-3-2-آزمون های میکروبی
نمونهها در شرایط استریل از درون ظروف خارج شده و بوسیله گوشت کوب برقی (kenwood، آمریکا) کاملا ریز شد و درون ظروف استریل جهت انجام تستها نگهداری گردید. از هر نمونه مقدار یک گرم توسط ترازوی دیجیتال 001/0 (AND، ژاپن) وزن گردید و در شرایط استریل درون یک لوله محتوی 9 میلی لیتر سرم فیزیولوژی استریل ریخته و کاملا مخلوط شد.
از هر کدام از نمونه ها سریال رقت تهیه کرده و از آخرین لوله درون محیطهای کشت پلیت کانت آگار به روش کشت عمقی و در محیط های کشت پوتیتو دکستروز آگار و کروم آگار اشرشیا کلی به روش کشت سطحی کشت صورت گرفت. نمونه ها پس از گذشت 24 ساعت درون انکوباتور (بهداد، ایران) 37 درجه سانتیگراد برای محیط های کروم آگار اشرشیا کلی و توتال کانت آگار و پس از گذشت 48 ساعت برای محیط پوتیتو دکستروز آگار درون انکوباتور 24 درجه سانتیگراد از نظر رشد و تعدادکلنی موجود بررسی شدند( استاندارد ملی ایران، 1371).
3-3-3- تیوباربیتوریک اسید
میزان تیوباربیتوریک اسید با دستگاه اسپکتروفتومتر(Jenway، انگلستان)تعیین و به صورت میلی گرم مالونوآلدئید در هر کیلوگرم گوشت بیان گردید. به منظور انجام آزمون، مقدار 200 میلی گرم از نمونه گوشت چرخ کرده به یک بالن 25 میلی لیتری انتقال یافت و سپس با 1- بوتانل به حجم رسانده شد. 5 میلی لیتر از محلول فوق به لوله های آزمایش خشک درب دار وارد شده و به آن 5 میلی لیتر از معرف تیوباربیتوریک اسید (معرف تیوباربیتوریک اسید بوسیله حل کردن 200 میلی گرم از پودر تیوباربیتوریک اسید در 100 میلی لیتر حلال 1-بوتانل پس از فیلتر شدن بدست می آید) افزوده گردید. لولههای درب دار در بن ماری با دمای 95 درجه سانتیگراد به مدت 2 ساعت قرار گرفته و پس از آن در دمای محیط سرد شدند. سپس مقدار جذب در 532 نانومتر در مقابل شاهد آب مقطر خوانده شد (نتسبا و همکاران، 2005).
3-3-4- اندازه گیری میوگلوبین و پارامترهای آن
جهت اندازه گیری میوگلوبین و پارامترهای آندر گوشت ابتدا 25 گرم از گوشت چرخ کرده را با 10 برابر حجمی از محلول بافر فسفات 40 میلی مولار با pH8/6 کاملا سرد به وسیله همزن به مدت 45 ثانیه با دور بالا کاملا همگن کرده و سپس بوسیله کاغذ صافی واتمن شماره یک صاف کردیم. از محلول صاف شده درون یک کووت تمیز ریخته و مقدار جذب را در طول موج های 525، 545، 565 و 572 نانومتر قرائت کردیم.
مقادیر میوگلوبین، اکسی میوگلوبین و مت میوگلوبین از روابط زیر بدست می آید (کریزیواکی، 1982).
= 0.369 R1 + 1.14 R2 – 0.941 R3 + 0.015میوگلوبین
= 0.882 R1 – 1.267 R2 + 0.809 R3 – 0.361 اکسی میوگلوبین
= -2.514 R1 + 0.777 R2 + 0.8 R3 + 1.098مت میوگلوبین
R1=A572/A525R2=A565/A525R3=A545/A525
3-3-5-آزمون حسی
جهت اندازه گیری پارامترهای حسی مانند رنگ، بو(آروما)، طعم، بافت و پذیرش کلی، ازهریک از نمونه های روز سوم برای هر یک از ارزیاب ها مقدار تقریبی 20 گرم نمونه در شرایط بهداشتی جدا گردید و سپس با قدرت ماکزیمم دستگاه مایکروویو (700وات) به مدت 5 دقیقه کاملا پخته(نت زیمانی و همکاران، 2010) و درون ظروف یک بار مصرف جهت تست، ارائه گردید. نمونه ها شماره گذاری شده و توسط آزمون حسی هدونیک 7 نقطه ای، شامل غیر قابل قبول، خیلی بد، بد، متوسط، خوب، خیلی خوب و عالی به هر یک از نمونه ها توسط7 ارزیاب نمره داده شد.
دسته بندی : علمی