برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

نتایج بدست آمده برای تلفات بازگشتی و ایزولاسیون بین باندهای مختلف در شکلهای (2-44) و (2-45) نشان داده شده است. در این حالت پهنای باندهای اندازهگیری شده برای سه باند به ترتیب برابر با 8/8% و 2% و 2/7% (برای 2) میباشد. نسبت فرکانسهای رزنانس نیز برابر با 69/1= و02/2= میباشد.
به منظور بررسی میزان افزایش پهنای باند به وسیله پچهای پارازیتیک، پارامتر عدد شایستگی را به صورت زیر تعریف میکنیم.

که در عبارت فوق، پهناب باند امپدانسی برای 2 میباشد. با توجه به اینکه برای آنتنهای بدون المان پارازیتیک، پهنای باند امپدانسی بریا سه باند اول به ترتیب 8/0% و 37/0% و 36/0% میباشد. لذا مقادیر پارامترهای شایستگی برای هر باند به ترتیب برابر با 20 ,4/5 , 11، که بیانگر افزایش پهنای باند آنتن سه بانده مرکب در حضور المانهای پارازیتیک میباشد.
شکل 2-43 : تفات بازگشتی آنتن سه بانده مرکب [6]
شکل 2-45 : ایزولاسیون بین باندهای، آنتن سه بانده مرکب [6]
بنابر نتایج بدست آمده در شکل (2-45)، ایزولاسیون بین باندهای مختلف در این ساختار مناسب میباشد در انتهای این بخش پترن سه بعدی ساختار این انتن سه بانده را در شکل (2-46) نشان میدهیم. همچنین نتایج حاصل از اندازهگیری سمت گرایی و راندمان این آنتن نیز در جدول (2-2) نشان داده شده است. با توجه به پترن به دست آمده برای این آنتن، به راحتی قابل مشاهده است که پترن آنتن برای هر سه باند، به صورت بردساید میباشد. این ویژگی باعث میشود که بتوان از این آنتنها در آرایههای مایکرواستریپی، برای کاربردهای مخابرات سیار استفاده کرد.
شکل 2-46 : پترن تشعشعی برای آنتن سه بانده مرکب [6]
جدول 2-2: سمت گرایی و راندمان برای آنتن سه بانده مرکب [6]
D[Db]
6.6
7.4
7.9
74
78
83
2-9- آنتنهای سرپینسکی بهبودیافته دایروی
در این بخش ضمن معرفی نمونهای از آنتنهای تک قطبی که از ساختارهای سرپینسکی بهبودیافته دایروی استفاده میکنند. با طیف فرکانسی تولیدی این آنتنها آشنا میشویم. همانطور که مشاهده خواهید کرد در این آنتنها نیز طیف فرکانسی دارای خاصیت متناوب لگاریتمی میباشد.
در ادامه با یک نمونه از انتنهای فرکتالی سرپینسکی بهبودیافته دایروی در تکرار چهارم آشنا خواهیم شد. ساختار کلی این آنتن در شکل (2-47) نشان داده شده است. الگوریتم نحوه تولید این ساختار در مراجع [23] و [24] بیان شده است. در این الگوریتم از رابطه زیر به منظور تولید دوایر در تکرار ام استفاده میشود.

مطلب مرتبط :   تحقیق با موضوع انرژی های تجدیدپذیر و توسعه اقتصادی

که در این رابطه داریم:

دسته بندی : علمی