برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
به عنوان نکته پایانی در این بخش، باید اشاره کرد که به منظور بررسی میزان دایروی بودن پلاریزاسیون یک آنتن، عموماً از پارامتری با نام نسبت محوری (AR) استفاده میشود. که در واقع نسبت بزرگترین به کوچکترین راستای بیضی معرف پترن پلاریزاسیون آنتن میباشد. درحالتی که پلاریزاسیون کاملاً دایروی است مقدار AR برابر با 1 (0) میباشد. علاوه بر این، پهنای باند پلاریزاسیون دایروی نیز به پهنای باند فرکانسی اطلاق میگردد که در آن AR کمتر از (3) باشد.
3-6-1- آنتن فرکتالی مربعی با پلاریزاسیون دایروی
همانطور که در بخش قبل اشاره شد، در این پروژه به منظور ایجاد پلاریزاسیون دایروی برای آنتن فرکتالی مربعی در تکرار اول، از روش ایجاد اختلالات جزئی استفاده میشود. با توجه به شکل (3-7)؛ به منظور ایجاد پلاریزاسیون دایروی در هر باند این آنتن، از چهار اختلال مستطیلی شکل با عرض یکسان و با طول متفاوت استفاده شده است.
شکل 3-7 : ساختار کلی پچ تشعشع کننده برای آنتن فرکتالی مربعی در تکرار اول با پلاریزاسیون دایروی
به عنوان نکته پایانی در این بخش باید اشاره کرد که، کلیه روابط (3-1) و (3-2) و (3-5) به منظور محاسبه فرکانسهای تشدید آنتن طراحی شده با ساختار کلی شکل (3-7)؛ همچنان برقرار میباشند. تنها دو رابطه (3-2) و (3-3) که معرف طول مسیر جریان برای دو مد رزنانسی این آنتن میباشند به صورت زیر تغییر میکنند:
3-7- طراحی اولیه برای آنتن فرکتالی مربعی با پلاریزاسیون دایروی
در این بخش نتایج شبیه سازی برای پارامترهای، تلفات بازگشتی و نسبت محوری (AR) آنتن فرکتالی مربعی در تکرار اول و با پلاریزاسیون دایروی ارائه میگردد. ساختار کلی این آنتن در شکل (3-8) نشان داده شده است. مقادیر بهینه برای پارامترهای طراحی این آنتن به صورت زیر میباشد.
ابعاد صفحه زمین : () 5555
ابعاد خط تغذیه : طول خط تغذیه 5/27 و عرض خط تغذیه 4/2
مشخصات زیرلایه :
– زیرلایه پایینی
– زیرلایه بالایی
ابعاد پچ تشعشع کننده (برحسب میلیمتر) (شکل (3-7)) :
نتایج شبیه سازی برای آنتن طراحی شده در شکل (3-8)، در شکل (3-9) تا (3-11) نشان داده شده است.
شکل 3-8 : آنتن فرکتالی مربعی در تکرار اول با پلاریزاسیون دایروی (طراحی اولیه)
شکل 3-9 : تلفات بازگشتی شبیهسازی برای آنتن فرکتالی مربعی در تکرار اول با پلاریزاسیون دایروی
شکل 3-10 : نسبت محوری (AR) شبیهسازی شده برای باند فرکانسی اول آنتن فرکتالی کربعی در تکرار اول
شکل 3-11 : نسبت محوری (AR) شبیهسازی شده برای باند فرکانسی دوم آنتن فرکتالی مربعی در تکرار اول
همانطور که در شکل (3-9) مشاهده میکنید، علارغم استفاده از ساختار تغذیه دولایه، دو باند رزنانس اول و دوم دارای تطبیق قابل قبولی نیستند. برای رفع این مشکل و برقراری تطبیق مناسب در دوباند تشدید، از یک مدار تطبیق استفاده شده است که مشخصات آن در بخش بعد معرفی میگردد.
3-8- طراحی نهایی برای آنتن فرکتالی مربعی با پلاریزاسیون دایروی
با توجه به نتایج شبیهسازی انجام شده در بخش قبل، امپدانس ورودی آنتن در دو فرکانس 45/2 و 80/5 به ترتیب برابر با میباشد. لذا به منظور تطبیق این دو امپدانس به امپدانس حقیقی 50 اهم نیاز به مدار تطبیقی با حداقل 4 درجه آزادی میباشد. در این پروژه از مدار تطبیقی مطابق با شکل (3-12)استفاده شده است. این مدار تطبیق تشکیل شده است از دو خط اتصال باز و دو خط مبدل امپدانس . به منظور تطبیق دو امپدانس به امپدانس مشخصه 50 اهم، طول و عرض خطهای بهینه شدهاند. به منظور بهینه سازی این پارامترها از نرمافزار ADS استفاده شده است. شکل (3-13) مدل شبکه تطبیق فوق را در محیط نرمافزار برای تطبیق امپدانس نشان میدهد. نتایج به دست آمده برای ابعاد بهینه خطوط عبارتند از (تمامی ابعاد برحسب میلیمتر میباشد) :
شکل 3-12 : ساختار کلی شبکه تطبیق برای آنتن فرکتالی مربعی با پلاریزاسیون دایروی
دسته بندی : علمی