برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

کمبودبرخی وسایل که سبب می‌شد در هر سه قسمتPCRPre، PCRو Post PCR وسایل یکسان استفاده شود.
موجود نبودن آنزیم های مورد نیاز جهت RFLP، در ایران
پیشنهادات
انجام مطالعات کوهورت به منظور بررسی دقیق تر اثر ویتامین D بر بروز وپیشرفت سرطان پستان.
حداقل سالی یک بار مقدارسرمی ویتامین D درزنان به خصوص درزنان بالای 40 سال اندازه گیری شود و مکمل‌های ویتامینD مصرف گردد.
منابع:
آگاه س,1390 , ارتباط پلی مورفیسمFokI گیرنده ویتامین D (VDR) با سرطان پستان ,پایان نامه کارشناسی ارشد, دانشگاه آزاد سنندج
خدیجه عنصری , س. ر. (1390). “سرطان سینه ونقش فاکتور های محیطی در ایجاد آن.” تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی3: 59-70.
دکتر قاسم زاده سیما, د. خ. خ. م., دکتر دادمنش مریم,دکتر صفری اقدس,دکتر صاحبی علی (1387). “بررسی شیوع عوامل خطر ساز توده های بدون علامت پستان در زنان مراجعه کننده به بیمارستان خانواده.” علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران1: 87-90.
عطایی ر,(1389, ارتباط پلی مورفیسم BsmI وApaI گیرنده ویتامین D(VDR) باسرطان پستان,پایان نامه کارشناسی ارشد, دانشکده بیوشیمی دانشگاه علوم پزشکی بابل
دکتر میر مالک عباس,دکتر کنی فاطمه الهام,(1388),کاربرد بالینی بیولوژی سرطان پستان مروری بر مقالات پزشکی نشریه جراحی ایران1.
Aceves.C, A. B., Delgado,G (2005). “IS Iodine a gatekeeper of the mammary gland.” Mammary gland biology and neoplasia2: 189-196.

Anderson MG, N. M., Ruan X, Kroeger PE, Wu-Wong JR (2005). “Expression of VDR and CYP24A1 mRNA in human tumors.” Cancer Chemother Pharmacol2: 234-240.
Aung TT, C. S., D’Silva KJ, Dimitrov NV. (2009)The role of vitamin D in breast cancer. Oncol Rev:19-25.

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق درباره الگوریتم ژنتیک و یکپارچه سازی

Baran DT, Q. J., Ray R, Leszyk J, Honeyman T. (2000). “Annexin II is the membrane receptor that mediates the rapid actions of 1alpha,25-dihydroxyvitamin D(3).” J Cell Biochem. 1: 34-46.

Barreto.a.m , s. z. g., G.woodruff.r,cramer.D (2000). “Hydroxy vitamin D3 ,inhibits the proliferation of primery prostatic epithelial cell.” CancerEpdemiol Bio marker.9(3):265-70

Bidgoli SA, A. R., Zavarehei MD, (2010). “Role of hormonal and environamental factors on early incidence of breast cancer in iran.sei total environ” sei total environ408(19): 4056-4061.

Burass RR, S. m., Davoodi f,Brenner RV,shabahang m,nautor J,et al (1994). “vitamin D Receptor ibn breast cancer cell.”.J.Cell Bio Chem31(2-3): 191-202.
Chakraborty Anurupa a, A. K. M. a., Abha Soni a, Thodum Regina a, R. Mohil b, and A. B. b. D. Bhatnagar b, Chintamani Chintamani b, P.C. Sharma c, Sunita Saxena (2009). “Vitamin D receptor gene polymorphism(s) and breast cancer risk in north Indians.” Cancer Detect Prev. 32(5-6): 386-394.
Cedric f, G., EdwardD,Gorham,sharif B,Moher, villam B.Grant,Edwardl.Giovan Nuoci, Martin Linpkin,Harold new mark,michael f.holik, franke,Garland (2007). “VitaminD and prevenation of breast cancer.” J Steroid Biochem Mol Biol. 103(3-5): 708-711.

Chen S, P. G. (2007). “Meta Analiysis of BRCA1 and BRCA2 Penetrancej clinical.” J Clin Oncol25: 1329-1333.

دسته بندی : علمی