برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

این مطالعه از نوع توصیفی و به شیوه همبستگی است.
3-2 جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری:
جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان سال ششم ابتدایی شهر هشتبندی می‌باشد. روش نمونه گیری به صورت تصادفی خوشه ای چند مرحله ای بوده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 243 نفر بود که جهت اطمینان 250 نفر در مطالعه وارد شد.
ابزار پژوهش و ویژگی‌های روان سنجی
پرسشنامه محقق ساخته جهت بررسی مشخصات دموگرافیک
3-3-2 مقیاس اضطراب ساراسون
جهت اندازه گیری میزان اضطراب امتحان از مقیاس اضطراب امتحان ساراسون استفاده شد. این مقیاس 25 جمله داشته که پاسخ‌های آن به صورت بلی خیر است. حداکثر نمره ای که آزمودنی در این مقیاس به دست می‌آورد 25 است که نشانگر اضطراب شدید و حداقل نیز صفر است که نشانگر عدم وجود اضطراب است. ضریب اعتبار مقیاس اضطراب امتحان ساراسون با استفاده از روش دو نیمه کردن 88% و ضریب آلفا 87% محاسبه شده است. هومند (1373، به نقل از امیری مجد، 1388) ضریب اعتبار این مقیاس را با استفاده از روش دو نیمه کردن 84% گزارش کرده است. همبستگی معنادار این مقیاس با پیشرفت و هوش نیز نشان دهنده‌ی روایی سازه‌ی آن است. ضریب روایی همگرا بین این دو مقیاس و پرسشنامه اضطراب مدرسه حدود 82% گزارش شده است.
پرسشنامه اضطراب جدایی:
سیاهه علائم مرضی کودکان (CSI-4) ابزار غربالگری برای شایع‌ترین اختلالات روان‌پزشکی بوده است که عبارات آن بر اساس ملاک‌های تشخیص راهنمای تشخیصی و ماری اختلالات روانی تدوین شده است. این سیاه شامل فهرست 21 اختلال رفتاری و هیجانی است. اعتبار این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ 784/0 به دست آمده است (الهه، 1386).
آزمون اختلال دلبستگی رندلف:
این آزمون مقیاسی بر اساس گزارش والد بوده و به وسیله رندالف (1997) تدوین شده است. اعتبار آن از طریق آزمون-باز آزمون 83/0 و آلفای کرونباخ 9/0 می‌باشد (پیوسته گر، 1385).
روش اجرای پژوهش:
با توجه به حجم نمونه 250 نفری این طرح و با عنایت به اینکه سبک دلبستگی و میزان اضطراب جدایی یک مقوله روان‌شناختی و فرهنگی بوده روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای این مزیت را دارد که احتمال سوگیری منطقه ای را از بین می‌برد و نمونه های مورد مطالعه از تمام نقاط شهر و با هر نو وضعیت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی خواهند بود. سپس با مراجعه به مدارس نمونه های انتخاب شده و ارتباط با والدین آن‌ها پرسشنامه های مد نظر به دانش آموزان و والدین آن‌ها داده شده و پس از مهلت یک هفته ای از آنان درخواست گردید که پس از تکمیل به مدرسه محل تحصیل دانش آموز تحویل نمایند. پس از جمع آوری پرسشنامه‌ها، اطلاعات آن کد گزاری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
تجزیه و تحلیل داده‌ها:
داده‌ها پس از جمع آوری کد گزاری شده و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و با آزمون‌های آماری توصیفی شامل، فراوانی و میانگین و انحراف معیار و آزمون‌های آماری استنباطی شامل همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ مقاله مراحل انجام آنالیز و نحوه مدلسازی

فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهش

در این فصل داده های گردآوری شده مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته و در خصوص فرضیات مطرح شده نتیجه گیری آماری شده است. این پژوهش دارای 2 فرضیه اصلی است.
اضطراب امتحان بر حسب اضطراب جدایی در نمونه های مورد مطالعه به تفکیک جنسیتی قابل پیش بینی است.
اضطراب امتحان بر حسب سبک دلبستگی در نمونه های مورد مطالعه به تفکیک جنسیتی قابل پیش بینی است.
در تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌ها ما قصد داریم یافته های خام پژوهش را با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی طبقه بندی کنیم و در تجزیه و تحلیل استنباطی به توصیف داده های مذکور با استفاده از نرم افزار SPSS شاخص‌های میانگین و انحراف استاندارد استفاده شده‌اند. در سطح استنباطی نیز از ضریب همبستگی و آزمون T استفاده شده است.

دسته بندی : علمی