برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

4-4-1- اثر pH بر استخراج
به خوبی ثابت شده است که pH علاوه بر داشتن اثرات فیزیکی و شیمیایی مختلف، یک پارامتر مهم در تعویض یون فرآیندهای جذب سطحی میباشد (Cay et al., 2004). تغییر در pH بر روند جذب، از طریق تفکیک گروههای عاملی به عنوان سایت فعال سطح جاذب تأثیرگذار است. جذب از گونه های مختلف آنیونی و کاتیونی بر روی جاذب را می توان بر اساس رقابت در جذب یون های H+ و OH- توسط جاذب توضیح داد (Mondal, 2010). در این پژوهش تاثیر pH روی میزان استخراج یونهای منگنز در گستره11-8 بررسی گردید.

شکل 4-4- اثر pH روی میزان استخراج یون منگنز
همانطور که در شکل (4-4) نشان داده شده است، بیشترین استخراج در 11=pH برای یونهای منگنز می باشد. در pH اسیدی به دلیل وجود یونهای H+ و رقابت با آنالیت مورد نظر، در جذب شدن بر روی سطح فعال جاذب، درصد استخراج بیشتر میباشد.
4-4-2- اثر مقدار جاذب
پس از به دست آوردن مقدار pHبهینه، اثر مقدار جاذب بر روی جذب آنالیت در مقادیر 1/0، 15/0، 2/0، 25/0، 3/0،35/0 گرم از ضایعات چای مورد آزمایش و مطالعه قرار گرفت. همانطور که در شکل (4-5) مشاهده میشود، بیشترین مقدار جذب برای منگنز در 35/0 گرم از جاذب مشاهده شد و درصد استخراج بعد از این مقادیر تقریبا ثابت میباشد.

شکل 4-5- اثر مقدار جاذب ضایعات چای بر استخراج یون منگنز
4-4-3- اثر غلظت شوینده بر استخراج
اثر غلظت اسید نیتریک به عنوان حلال شوینده بر روی کارایی استخراج آنالیت بررسی گردید و نتایج در شکل (4-6) بیان شدهاند. مطابق نتایج به دست آمده غلظت بهینه اسید نیتریک، 1 مول بر لیتر برای منگنز ارزیابی گردید.

مطلب مرتبط :   مشکلات بینایی و بیماران مبتلا

شکل 4-6- اثر غلظت اسید نیتریک به عنوان حلال شوینده بر روی استخراج یون منگنز
4-4-4- اثر زمان استخراج
پس از به دست آوردن مقدار pHبهینه، اثر مقدار جاذب، غلظت حلال شوینده، اثر زمان استخراج را روی جذب آنالیت در زمانهای 1، 5/3، 5/5، 5/7 و 10 دقیقه مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در شکل(4-7) بیان شده است و مطابق نتایج بدست آمده زمان بهینه 5 دقیقه ارزیابی گردید.

شکل 4-7- اثر زمان بر روی استخراج یون منگنز
4-5- بررسی عملکرد روش
برای اندازهگیری و تعیین منگنز، یک سری ارقام شایستگی برای آزمودن صحت و دقت روش تحت شرایط بهینه مورد ارزیابی قرار گرفت این ارقام شایستگی شامل موارد زیر می‌باشد:
1- گستره خطی منحنی کالیبراسیون
3- حد تشخیص
4-فاکتور تغلیظ

دسته بندی : علمی