برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

استفاده از کابل هممحور به جای سیستم تغذیه شکل، باعث افزایش تلفات بازگشتی به مقادیری بیشتر از 10- میگردد، که مطلوب نمیباشد.
شکلهای (2-20) و (2-21)، بترتیب پترن تشعشعی را برای آنتن سرپینسکی بهبودیافته با شکاف، در دو تکرار اول و دوم نشان میدهند.
برای آنتن سرپینسکی بهبودیافته با شکاف، در تکرار اول پترن تشعشعی بریا اولین و دومین مد به صورت تک جهته میباشد. پلاریزاسیون اختلالی بریا این ساختار به اندازه 20- کوچکتر از پلاریزاسیون پترن تشعشعی در جهت عمود، برای دو صفحه میباشد. نتایج اندازهگیری نیز نتایج فوق را برای ، تایید میکند.
شکل 2-20 : پترن تشعشعی برای آنتن سرپینسکی بهبودیافته با شکاف، در تکرار اول [2]
در آنتن سرپینسکی بهبود یافته با شکاف، در تکرار دوم، به دلیل اینکه فرکانس مد چهارم دارای تلفات بازگشتی بالایی در مقایسه با سایر مدها میباشد، لذا معمولاً از این مد رزنانسی در این آنتن استفاده نمیشود و این آنتن را به عنوان یک آنتن سه بانده مورد استفاده قرار میدهند.
با توجه به این توضیحات پترن تشعشعی بریا اولین سه فرکانس رزنانس در شکل (2-21) نشان داده شده است. این پترنها برای تمامی فرکانسها کاملاً تک جهته بوده و گین اندازهگیری شده برای آنها به ترتیب برابر با 8/4، 7/4 و 5/6 میباشد. در ادامه این بخش به بررسی روشهای کنترل فرکانس برای آنتنهای سرپینسکی بهبودیافته با شکاف، در دو تکرار اول و دوم میپردازیم.
3-4-1-1- کنترل فرکانس آنتن سرپینسکی بهبودیافته با شکافها، در مرتبه اول
به طور کلی به منظور کنترل فرکانسهای رزنانس یک مد در یک آنتن از تغییر طول مسیر جریان آن مد، استفاده میشود.
شکل 2-21 : پترن تشعشعی برای آنتن سرپینسکی بهبودیافته با شکاف، در تکرار دوم [2]
باتوجه به توزیع جریان برای دومین مد آنتن سرپینسکی بهبودیافته با شکاف، در مرتبه اول، مشاهده میشود که میتوان با تغییر پارامتر طول مسیر جریان را برای این مد تغییر داد و به این روش فرکانس دومین مد را کنترل کرد. شکل (2-22) تأثیر تغییر را بر روی فرکانس مد دوم نشان میدهد. از طرفی دیگر در این شکل تأثیر تغییر این پارامتر بر روی فرکانس سایر مدها و پترن تشعشعی مد دوم مورد بررسی قرار گرفته است. همان طور که در این شکل مشاهده میکنید با تغییر در بازه 4/3 تا 4/9، میتوان فرکانس دومین مد غالب را در بازه 01/6 تا 16/8 جابجا کرد. با تغییر در بازه ذکر شده پترن تشعشعی تغییر زیادی نمیکند و همواره به صورت تک جهته باقی میماند. اما در صورتی که به مقادیر کمتر از 4/3 تغییر کند، پترن تشعشعی دچار اختلال میگردد. به منظور بررسی دقیقتر تأثیر بر روی پترن تشعشعی از یک پارامتر کمکی به نام عمق گودی استفاده میشود، که میزان خرابی پترن را نشان میدهد.
فرکانس اولین مد نسبت به تغییرات ، ثابت است و بریا تغییر فرکانس مد اول از تغییر پارامتر استفاده میشود.
3-4-1-2- کنترل فرکانس آنتن سرپینسکی بهبودیافته با شکافها، در مرتبه دوم
همان گونه که در شکل (2-19-) مشاهده میکنید، فرکانس رزنانس دومین و سومین مد آنتن سرپینسکی بهبود یافته با شکاف، در مرتبه دوم، در فاصله نزدیک به هم میباشند. در بعضی از کاربردهای آنتن چندبانده فوق، نیاز به افزایش فاصله بین این دو مد فرکانسی وجود دارد. برای کنترل فرکانس دومین مد نسبت به سومین مد از تغییرات پارامترهای استفاده میشود. با توجه به توزیع جریان برای این آنتن به راحتی نتیجه میشود که تغییرات دو پارامتر به ترتیب باعث جابجایی فرکانس رزنانس دومین و سومین مد میشود. لازم به ذکر است که تغییرات بر روی فرکانس سومین مد و تغییرات بر روی فرمانس دومین مد، بیتأثیر میباشد.
شکل2-22 : تأثیر تغییر پارامتر بر روی مشخصههای تشعشعی آنتن سرپینسکی بهبودیافته با شکاف، در مرتبه اول [2]
شکل (2-22) اثر تغییرات را بر روی فرکانس دومین مد نشان میدهد. همانطور که در این شکل مشاهده میکنید با تغییر در بازه 3/4 تا 10، میتوان فرکانس دومین مد غالب را در بازه 35/5 تا 9/5 جابجا کرد. با تغییر در بازه ذکر شده پترن تشعشعی تغییر زیادی نمیکند و همواره بصورت تک جهته باقی میماند.
اثر تغییر بر روی سومین فرکانس رزنانس را نیز میتوان به روش قبلی بررسی کرد. در این حالت با تغییر در بازه 4/3 تا 4/9، میتوان فرکانس سومین مد غالب را در بازه 73/5 تا 76/7 جابجا کرد. کل (2-24) اثر تغییر پارامتر را بر روی سایر پارامترهای تشعشعی نشان میدهد. با توجه به نتایج بدست آمده در اشکال (2-23) و (2-24) میتوان مشاهده کرد که تأثیر تغییر پارامتر بر افزایش فاصله بین دومین و سومین مد، بیشتر از تأثیر پارامتر میباشد.
لذا جهت جابجایی بزرگ در فاصله بین فرکانسهای دومین و سومین مد، میتوان از تغییر پارامتر ، و برای جابجایی کوچک از تغییر پارامتر استفاده کرد.
شکل 2-23 : تأثیر پارامتر بر روی مشخصههای تشعشعی آنتن سرپینسکی بهبودیافته با شکاف، در مرتبه دوم [2]
شکل 2-24 : تأثیر تغییر پارامتر بر روی مشخصههای تشعشعی آنتن سرپینسکی بهبودیافته با شکاف، در مرتبه دوم [2]

مطلب مرتبط :   ظرفیت ها و قابلیت های موثر در خودکارآمدی

3-4-2- آنتن سرپینسکی بهبودیافته با شکافها، در مرتبه سوم
ساختار کلی آنتن سرپینسکی بهبودیافته با شکاف، در مرتبه سوم، در شکل (2-25) نشان داده شده است.

دسته بندی : علمی