برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
آرد برنج 0/0 6/1 ± 1/7 –
1/0 7/08 ± 1/8 98/0
آرد جو دو سر 0/0 25/3 ± 1/5 –
1/0 26/275 ± 1/9 97/5
لوبیا سفید 0/0 11/9 ± 1/8
1/0 12/915 ± 2/1 101/5
لوبیا سبز 0/0 12/7 ± 1/4
1/0 13/682 ± 1/5 98/2
4-6- نتیجه گیری
به کار بردن روش استخراج فاز جامد با جاذب ارزان قیمت و فراوان ضایعات چای(در شرایط بهینه 11pH= و میزان ضایعات چای 35/0 گرم و غلظت اسید شوینده 1 مول بر لیتر و زمان استخراج 5 دقیقه) امکان اندازهگیری مقادیر اندک منگنز(II) در نمونههای غذایی را در یک روش ساده، ارزان و سریع فراهم میکند و فاکتور تغلیظ بالا (51)و حد تشخیص6/0 نانوگرم بر گرم با استفاده از این روش به دست میآید.
شبکه عصبی مصنوعی به کار گرفته شده در این تحقیق از نوع MLP با الگوریتم BP و با تابع انتقال tansig در لایه پنهان و یک تابع انتقال purline در لایه خروجی بوده است. معیارهای ارزیابی MSE و R2 شبکه از عملکرد خوبی برخوردار بوده است. بهینهسازی برای استخراج منگنز (II) انجام شد که توافق خوبی بین دادههای تجربی و دادههای حاصل از این الگوریتم به دست آمد.
با جمع بندی نتایج کلی میتوان گفت که، این روش از قابلیت خوبی در تعیین مقدار نمونه هایی با محتوای بسیار ناچیز منگنز (II) در نمونه های حقیقی برخوردار است.
پیشنهادات
پیشنهاد میشود که از روش استخراج فاز جامد برای استخراج یون منگنز از نمونههای آبی استفاده شود. و نیز از آنجا که در پژوهش حاضر تنها شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه مورد بررسی قرار گرفته، توصیه میشود تا بهجای ANN از روش فازی و Wavelet نیز استفاده شود.

مطلب مرتبط :   معیار ارزیابی و سیستم دوگانه

امجدی، م.، منظوری، ج. و حلاج، ط. 1386. اصلاح نانوذرات تیتانیم دی اکسید با PAN وکاربرد آن در پیش تغلیظ منگنز. دومین همایش دانشجویی فناوری نانو. کاشان: انتشارات مرجع دانش.
جمالیزاده، م. 1387. پیش بینی طوفان های گرد و خاک با استفاده از روش های هوش مصنوعی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل.
حاجی بلند، رقیه. 1386. جذب، انتقال و تحمل مسمومیت منگنز و مس در چند گونه از فلور آذربایجان. مجله زیست شناسی ایران، جلد 20 ، شماره 2.
حسنزاده قصبه، ت. و مشتاقی، س.ع.ا. 1381. بررسی ارتباط متابولیسم منگنز و آهن در موشهای آزمایشگاهی( مطالعات In vivo). مجله پزشکی ارومیه، 3: 205-212.
داورپناه، س.ه. و میرزایی، ع. 1385. هوش مصنوعی (ترجمه). چاپ اول. انتشارات سخن گستر مشهد، 616ص.
دستافکن، ک. 1391. استخراج آهن (III) توسط فاز جامد نانو ذرات نقره از نمونههای بیولوژیکی. پایاننامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم دانشگاه زابل.

دسته بندی : علمی