برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

سبک دلبستگی ایمن 33/0- 12/0 18/0- 8/2- 00/0>
سبک دلبستگی اجتنابی 15/0 11/0 08/0 3/1 18/0
سبک دلبستگی دوسوگرا 21/0- 1/0 13/0- 2- 04/0
با استفاده از روش Enter مدل معناداری به دست آمد. (05/0= مجذور آر تنظیم شده، 005/0>P، 25/4= 245و4F). این مدل 5 درصد از واریانس را توجیه می‌کند. سبک دلبستگی اجتنابی پیش بینی کننده معناداری برای اضطراب امتحان نبود. اما سه متغیر دیگر پیش بینی کننده معناداری بودند.
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
5-1 بحث
فرضیه اول تحقیق بیان می‌دارد که اضطراب امتحان بر حسب اضطراب جدایی در نمونه های مورد مطالعه به تفکیک جنسیتی قابل پیش بینی است.پیش‌تر اشاره کردیم که یافته های پژوهشی نشان داده‌اند که اضطراب امتحان را نمی‌توان نادیده گرفت، به گونه ای که اضطراب امتحان کاهش کارآمدی عقلانی را در پی دارد () نمی‌خواهیم از نوعی رابطه خطی مطلق بحث کنیم، زیرا موقعیت ارزشیابی نیز می‌تواند نتایج را دیگر گونه سازد و کاهش اضطراب نیز همواره با پیشرفت در عملکرد رو به رو نخواهد بود ()، اما نتایج به دست آمده در حقیقت به موازات دیگر یافته های پژوهشی است.
برای بیشتر کودکان تصور و حضور در جایی که مادر نیست، با میزانی از اضطراب همراه است، ولی کودک توانائی یا احساس توانایی کنترل و مدیریت آن را دارد. در کودک دارای اختلال اضطراب جدایی به نظر می‌رسد این توانایی یا احساس آن وجود ندارد از این رو تنظیم و ابراز هیجان‌ها در رابطه دلبستگی برای کودک دشوار می‌شود. در این میان سبک دلبستگی مادر و کودک در این موقعیت استرس زا رابطه مهنی داری با شیوه مقابله آن‌ها در رویارویی با این موقعیت‌ها دارد (میکولینسر و فلوریان، 1988؛ میکولینسر و اورباخ، 1995). در رویارویی با اضطراب استرس‌زای تنها ماندن ، الگوهای فعال درونی کودک بر رفتار و انتظارات وی حاکم می‌گردد (کرول و تربو، 1991). بنابراین با مداخله در رابطه دلبستگی مادر و کودک، چگونگی روابط نزدیک و صمیمی، و شیوه های رویا رویی کودک با رویداد های استرس‌زای زندگی از جمله موقعیت امتحان تغییر می‌یابد، احساس توانایی او افزایش یافته، تنش در وی کاهش می‌یابد و الگوی خویشتن در رابطه دلبستگی (لیبرمن، 2003) دگرگون می‌شود.

مطلب مرتبط :   تحقیق درباره معلوم بودن و سرعت تولید

فرضیه دوم بیان می‌دارد که اضطراب امتحان بر حسب سبک دلبستگی در نمونه های مورد مطالعه به تفکیک جنسیتی قابل پیش بینی است. بر پایه فرض دوم این پژوهش، در روابط دلبستگی، عامل گرایش نداشتن به اضطراب در کودک ، ناشی از نگرش‌ها، کفایت اجتماعی، شناخت خود و احساس خودکار آمدی در روابط است که از رابطه اولیه مادر-کودک و نخستین تجربه های اجتماعی وی سرچشمه می‌گیرد (کاستانزو، میلر-جانسون و نسل، 1995).
بالبی معتقد است حالت‌های اضطراب و افسردگی که در طی دوران بزرگسالی و نیز شرایط آسیب روانی رخ می‌دهد، به گونه ای معنی دار و سیستماتیک با حالت‌های اضطراب، نا امیدی و گسلش (عدم دلبستگی) توصیف شده در دوران کودکی ارتباط دارد (بالبی، 1973). سراف (1988) معتقد است روابط دلبستگی اولیه را می‌توان به عنوان عامل خطر یا حفاظت کننده جهت آسیب شناسی روانی بعدی در نظر گرفت.
5-2 نتیجه گیری
نباید فراموش کرد که عوامل متعددی در اضطراب امتحان دخیل هستند و قصد این نوشتار نیز ترویج و تأکید بر نگاه یک سویه به این مقوله نیست، اما باید اشاره کرد، گه چه در آزمایش های روان شناختی و چه در ارزشیابی های تعلیم و تربیتی، در کنار موقعیت ارزشیابی، به سادگی نمی‌توان نقش “ارزشیابی کننده” را نادیده گرفت. اضطراب امتحان نه تنها شرایط امتحان را هدف خود قرار می‌دهد، بلکه به طور غیر مستقیم می‌تواند تأثیراتی پیرامونی بر زندگی فرد باقی بگذارد. بنابراین باید به طراحی مطالعاتی پرداخت که در آن‌ها متغیر های چندگانه مورد توجه باشند تا در این بین بتوان به تأثیر و سهم هر کدام، بیشتر نزدیک رشد.
5-3 پیشنهادها:
پیشنهاد می‌شود کودکانی که در معرض اختلال دلبستگی هستند، به وسیله مراکز مشاوره شناسایی شده و علاوه بر حمایت‌های روان شناختی از این کودکان و والدین آن‌ها، به والدینشان مهارت پاسخ گو بودن و حساس بودن نسبت به رفتار های کودکان آموزش داده شود.
با توجه به اینکه کودکان امروز والدین فردا هستند، به همگی ان‌ها در مراکز آموزشی کنش‌های اجتماعی و شیوه برقراری تعامل صحیح با دیگران آموزش داده شود.
منابع:
اسلامی فرزانه. (1384). آشنایی با اختلال اضطراب جدایی. روان شناسی و علوم تربیتی، تعلیم و تربیت استثنائی، 42:76-75.
امیری مجد مجتبی، شاهمرادی احمد. (1388). تاثیر درمان شناختی رفتاری در کاهش اضطراب امتحان دانشجویان. فصلنامه علوم رفتاری، 1(1): 64-53.
انجمن روان‌پزشکی آمریکا (1381) ، متن تجدید نظر شده راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی( DSM-IV-TR ). نیک خو ، محمدرضا و آوادیس ، هامایاک (مترجمان). تهران : انتشارات سخن (2000).
آذرنیا، اکبر. 1382. بررسی رابطه بین سطوح مختلف اضطراب با حافظه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر سوم راهنمایی شهرستان تبریز در سال تحصیلی 82-1381 . پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تبریز.
آلیانی، زهرا. 1382. بررسی رابطه پایبندی به دعا با میزان اضطراب دانشجویان دانشگاه تبریز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. داشگاه تبریز.
برجعلی احمد،برشان ادیبه،درتاج سمیه. (1388).بررسی نقش ترتیب تولد و سبک دلبستگی در وابستگی به مواد مخدر. نظم و امنیت انتظامی; 2(3):127-150.