برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

صیادپور ،زهره(1386). ارتباط بین حرمت خود و سبک دلبستگی . فصلنامه روانشناسان ایرانی ، سال سوم ، شماره 12.
عباس آبادی، بتول. (1376). رابطه بین اضطراب و پیشرفت تحصیلی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی.
عباسی مرضیه، نشاط دوست حمیدطاهر، آقامحمدیان شعرباف حمیدرضا. (1389). اثربخشی درمان تعامل والد – کودک بر کاهش نشانه های اختلال اضطراب جدایی. 5 : روان شناسی بالینی ; 2(2 (پیاپی 6)):47-57.
غفوری، منصور. 76-1375. بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت، منبع کنترل، خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم دبیرستان‌های نظام جدید متوسط شهر تبریز. در سال تحصیلی 76-1375. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.
فتحی آشتیانی، علی. (1377). بررسی ویژگی‌های نوجوانان و رابطه آن با موفقیت تحصیلی، مجله علمی پژوهشی پزشکی کوثر، دانشگاه علوم پژشکی بقیه ا…(عج). شماره 3، صص 144-69.
قنبری ، نیکزاد و همکاران ( 1385). رابطه هوش هیجانی و سبک های دلبستگی و احساس غربت .تازه های علوم شناختی ، سال هشتم ، شماره 1 .
کاپلان ، هارولد و سادوک ، بنیامین (1384) . خلاصه روان‌پزشکی علوم رفتاری- روان‌پزشکی بالینی ، جلد دوم (2003) .ترجمه نصرت الله پورافکاری. تهران : انتشارات شهرآب .
کمر زرین، حمید.(1374). اضطراب امتحان علل و درمانهای جدید آن. مجله تربیت، شماره 6.
کوپر، کاری. 1980. غلبه بر اضطراب. ترجمه ماشاءالله مدیحی. 1373. انتشارات یادآوران .
گل پور چمرکوهی رضا، محمدامینی زرار. (1391). اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود ذهن آگاهی و افزایش ابراز وجود در دانش آموزان مبتلا به اضطراب امتحان. مجله روانشناسی مدرسه، 1(3):100-82.
گلدبرگ، ریچارد. اضطراب. ترجمه نصرالله پورافکاری. 1368. تبریز. انتشارات تابش.
مانی ، آرش(1383). بررسی رابطه طبقات دلبستگی و ویژگی‌های شخصیتی با احساس شادکامی در بین دانشجویان دانشگاه تبریز ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تبریز.
مجد، محمد. 1365. روان پویایی اضطراب، نشریه روان‌شناسی ، سال هفتم ، شماره 13، ص 41.
محمودی عالمی، قهرمان، بررسی تأثیر قاطعیت درمانی بر میزان اضطراب تحصیلی دانش آموزان راهنمایی و دبیرستان های دولتی شهرستان قائم شهر در سال 1378. پایان نامه چاپ نشده کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی ایران. (1379).
معانی، ایرج. 1370. اضطراب. انتشارات چاپ پخش.
مقیمیان مریم،سلمانی فاطمه،آذربرزین مهرداد. (1390). ارتباط اضطراب امتحان و سلامت معنوی در دانشجویان پرستاری. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم; 5(3 (ویژه نامه طب و دین))، 36-31.
موسوی معصومه، حق شناس حسن، علیشاهی محمدجواد، نجمی سید بدرالدین. (1387). اضطراب امتحان و برخی از عومال فردی-اجتماعی مرتبط با آن در دانش آموزان دبیرستانی شهر شیراز. تحقیقات علوم رفتاری، 6(1): 25-17.
مهرابی زاده هنرمند، مهناز؛ ابو القاسمی، عباس؛ نجاریان، بهمن، شکر شکن، حسن. بررسی میزان همه گیر شناسی اضطراب امتحان بر رابطه خود کار آمدی و جایگاه مهار آن با توجه به متغیر هوش. مجله علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز. (1379). سال هفتم دوره سوم، شماره 1 و 2 (بهار و تابستان)، صص 55 تا 72.
مهرابی زاده هنرمند مهناز، کاظمیان مقدم کبری. (1386). بررسی اثر بخشی روش حساسیت زدایی منظم بر اضطراب آزمون و کارکرد تحصیلی. روانشناسی کاربردی; 2(5):23-34.
نریمانی، محمد؛ ثریا، اسلام دوست، غفاری، مظفر.(1385). علل اضطراب امتحان در دانشجویان و را های مقابله با آن. فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 39، صص 40-23.
نور جاه، پروانه؛ قره گزلی، زهرا. (1381).بررسی اثر استرس زا ناشی از امتحان بر فشار خون دانشجویان ساکن خوابهای حصارک، مجله علوم پایه ، جلد 15، شماره 1، صص 42-32.
الهه محمداسماعیل. (1386).انطباق و هنجاریابی سیاهه نشانه های مرضی کودک ویرایش چهارم (CSI-4). پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، 7(1 (پیاپی 23)):79-96.
یان سیچانی، کرمعلی. 1372. بررسی میزان اضطراب ناشی از امتحانات در دروس دانش آموزان سال دوم دبیرستان‌های اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس.
Leiberman, A.F., Zeanah, C.H. (1999). Contributions of attachment therapy to infant-parent psychology and other interventions with infant and young children. In J.Cassidy & P.R. Shaver (Eds.), Handbook of attachment, theory, research, and clinical application. New York: Guiford.