Comments: 0 Posted by: Posted on:

اعتبار یعنی اینکه ابزار اندازه‏گیری تا چه حد مناسب انتخاب شده است و می‏تواند متغیر مورد نظر را اندازه‏گیری کند (بازرگان و دیگران، 1377). روش های مختلفی برای تعیین اعتبار ابزار اندازه‏گیری وجود دارد که یکی از آنها پرسش از متخصصان و خبرگان است (همان منبع). پرسشنامه تحقیق حاضر دارای اعتبار است زیرا اجزای متغیرهای مورد اندازه‏گیری از پرسشنامه استاندارد، ادبیات موضوعی و بر اساس کارهای انجام شده دیگر تحقیقات گرفته شده‏اند و بعبارتی توافق خبرگان امر در مورد آنها کسب شده است.
قابلیت اعتماد یعنی اینکه ابزار اندازه‏گیری انتخاب شده، در صورت تکرار اندازه‏گیری متغیرها در شرایط یکسان، تا چه حد نتایج مشابهی ارائه می‏کند. بمنظور تعیین قابلیت اعتماد ابزار اندازه‏گیری نیز روشهای مختلف و متعددی وجود دارد که یکی از آنها سنجش سازگاری درونی آن است(Conca et al, 2004). سازگاری درونی ابزار اندازه‏گیری می‏تواند با ضریب آلفای کرونباخ اندازه‏گیری شود(Cronbach, 1951). این روشی است که در اغلب تحقیقات مورد استفاده قرار می‏گیرد(Peterson, 1994). در پژوهش حاضر به منظور تعیین قابلیت اعتماد ابزار اندازهگیری از روش سنجش سازگاری درونی استفاده شده است. سازگاری درونی ابزار اندازهگیری، میتواند با ضریب آلفای کرونباخ اندازهگیری شود. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیر مجموعه سؤال های پرسشنامه (یا زیر آزمون) و واریانس کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد. که در آن:
               تعداد زیر مجموعه سؤال های پرسشنامه یا آزمون.
               واریانس زیر آزمون ام.
               واریانس کل آزمون.
در این تحقیق ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه که از طریق نرم افزار SPSS محاسبه شد عدد 82/0 می باشد که بیانگر قابلیت نسبتاً بالای پرسشنامه می باشد. با توجه به اینکه حداقل ضریب پایایی لازم 7/0 توصیه شده است، بنابراین می توان نتیجه گرفت که پرسشنامه از پایایی مناسبی برخوردار می باشد. 3-10- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
در این پژوهش از روشهای مختلف آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات استفاده شده است. در آمار توصیفی، پژوهشگر در واقع با جمع‌آوری و خلاصه کردن اطلاعات کمی حاصل از نمونه‌ها، مشخصات نمونه مورد مطالعه را توصیف می‌نماید(میرزایی اهرنجانی، 1371). در آمار استنباطی، پژوهشگر از مطالعه و بررسی یک یا چند نمونه و با استفاده از روش ها و مدل های آماری، از شاخص‌های نمونه و یا از ویژگی‌های نمونه به ترتیب پارامترهای و ویژگی‌های کل جامعه آماری را استنباط می‌نماید. بعبارت دیگر، با استفاده از آمار استنباطی، نتایج نمونه به کل جامعه آماری تعمیم داده می‌شود و پژوهش بدون آن فاقد اعتبار علمی است(همان منبع).
در این پژوهش با استفاده از روشهای مختلف آمار استنباطی داده‌های مربوط به سوالات تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. ترتیب این تجزیه و تحلیلها به شرح زیر می باشد:
آمارتوصیفی،بهمنظورطبقهبندیوبررسیویژگیهایپاسخدهندگانوجامعۀآمار
از آزمون آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی متغیرها و پرسشنامه تحقیق استفاده شده است.
آزمون همبستگی برای بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته
آزمون فریدمن برای رتبه بندی متغیرهای گرایش بازار
]]>