Comments: 0 Posted by: mitra6--javid Posted on: دسامبر 26, 2018

57- مـاچــام طـهــارت خــاطــر جـمــن جـــوا وم مـــدیـــن دیـــن بـــوه مــن
58- یــا حـیـف مــه نیم خلق خور دار کم ویــــم ویـــی نـفـــت پـــرده بـردار کم
59- ای گــالا گــالــه ، ای بـیـت و تـنـه ای ســـویـــل ونـــــوم اگـــر گــر تنه
60- و تـیـت ســر تـیپت داسته سر جوخه آقــا او اژ گــیـــان مــر مـغـفـرت لـوقه
61- و جـمـع آوری جــــم اعـــلان بـــدر ((اهل حق)) تــمــوم کــلان ســان بـدر
62- ژ لای نـشـنـه مــن نـیـن خـــور دار ار گـــوه گـــریــن بـنـیــن ار ســر بـار
63- کامیـن سـرتیپـن کامیـن سـر جوخـه گــواهـی بـاریـم ژای گـشـت مـخـلـوقــه
64- آقـــا بـیـــار بــو ژای خـاو مــسـتـی بــکـــو ای فـــتـــراق ری حــق پرستی
65- آرایــی مـیـچــه دیــن مـدر ژ دسـت میـچه ی ((پاک تری)) ار کل جائی هست
66- ار تــو پــی تـقـسیـم مـیـچه بو گنی هـــان اژ نــعـمــت جــاویــدان کـنــی
67- آقـــا وقــتـتـه حـقـیـقـت اونــــــه مـگـشـت بــر انــات وصــفـیــان چـونه
68- اول نـبــاتــات عـلـــف حـشـیـــش مــچـــو ای شــکــم بــز و گـاو و میش
69- پــس اژ وضــع هـضم خالصش خوینه خـلـطــش ژ مـجـــرای روده ســر گـینه
70- خـلــط خــارجـه مـاو چـونیـا کثیفن در عـکـــس اون بـــدن لـطـیــفـــن
71- مــکــانــش تــمــام عـرصـه وجـود بــی خـــویــن ا لـبـتــه بــدن نـا بودن
72- اوســا اخــویـنـه وژ کــاوش مـکــی ژ ســیـــلای مـمــک تــراوش مـکــــی
73- اژ راه مــمــک خــویـن مـیـو و شـیر پــــری پــــرورش نــــوزاد صـغـیـــــر
74- مـخـتـصــر بـایـد تفصیـل بدین پیش شـــریـکــی و مــاس، کـری بـگری لیش
75- کــی هــم بـایـــد و نــاز بـجــوشـی تــا ا وســا لـبـاس رفــعــت بـپــوشـی
76- یــعـنــی خـا لـص بـو گشت ژ آلایش چـی چـــراغ نــه حـوض بـدی نمایش
77- نـه و حــرف مـفـت حشـیش مـاورون نــــه تـــو ا هـــل حـــق و نـحـو بطون
78- و تــتــه رشـتــه اجـــدادت کــامــه آقـــا رشــتـه مـــن رشــتـــه بـابـامـه
79- ا لــوت ای وا تــه و گــوشــت یـــاوا روژ فـــوت بـطــون مـطــلـو شــکــــاوا
80- وات مـــردم و رســـم آداب شـیـعــه و خــــاک بـسـپــارن مـــن و ودیــعــه
81- بـســپـارن و خــاک و شــرط مـمکن جــســـدم و خـــاک بـــدرن ضــامــن
82- هـــر وقـت طـلو کـرد مولای خافقین دفـــنـــم کـن و خـاک کـربـلای حسین
83- داخــل کــن و خـاک جـنـب شهیدان ژاو دمــــا دسـتــور بـــدم و پـیــشــان
84- مـن ژ تـوقـیـعــــات پـاک اجـــدادم پـی مـــردم سـیــد حـسـیــن نــــژادم
85- تـشـخیص دم آداب ری حــق ژ باطل بلکــم گـفـتـــــاری نـوشـــم بی حاصل
86- ایســا پیــر بیمــه وای ناکــامی ویـم وای عمــــر کـوتـــاه نــافـرجام می ویم
87- خــالـصـــا ژ دار دنیــــا گـذشتـــم و طاغـــی عــازم روضــــــه بـهـشـتــم
88- بـاری ای جنـاب آقــا ((سـی منصور)) مـن رشتـــه پــدر ویـــم کــردم منظور
89- گـذشـتــم ژ سـود وجــه دس بوسـی نــه دارای پـاکــــی دارای مـنـحـوســی
90- کـامیـن خاصتــرن آقـــای اهل حـق حــق بـوش تـا بــوشـــــم آمنـــا صدق
91- سـی منصـور در راه خـــدا دین مکــه وژت شــرمســار لای حـیـن مــکـــه
92- مـــولا شفــاخـــواه ناپاکــــان نبــه بـهـشـت جـــای بـی عقل و ادراکان نیـه
93- هــر کس ژای دنیــا مختــــار ویشن گـــر دیــن داران، اگــر بــد کـیـشـــن
94- باید بـــو خشین عرضــی که کـــردم هـر کس ارای ویش، مــه چــام اژ مردم
ترجمه:
1- خطاب به ((سید منصور)) = اندرز نامه ات رسید.
2- راجع به بیماری باد مفاصل واینکه چه نتیجه ای از سوزن و دارو به دست آمده سخن رفته است.
3- هر بنا به پی استوار است و هر انسان بی ریشه ای مانند غریق دست به گیاه خشک می زند.
4- پیامبر فرمود: ((ریشه دین پنج است و خارج از این پنج رنج و عذاب است.))
5- خداشناسان به اینها ((اصول)) گویند و با این اصول پنجگانه دین رونق می گیرد.
6- توحید به معنای یکتایی یگانه، عدل یعنی اجرای حق بر معیار کردار هر کس.
7- نبوت به معنای پذیرفتن فرستاده خدا و ایمان به او از آدم تا خاتم.
8- پیام آوران و مبلغان حق و حقیقت.*
9- در عصر خود آنها نافذالامر بودند و ملاعین آنها را انکار می نمودند.
10- آخرین آنها ((احمد)) امی لقب بود که در مدینه مسکن داشت و نسبت به هاشم می برد.
11- خداوند در کتاب مقدس خود فرموده است که چنانچه به خاطر او نبود افلاک را نمی آفریدم ((لولاک لما خلقت الافلاک)).
12- نورش مشتق از ذات اوست فدای ذاتی شوم که خدا صفاتش را ستوده است ((انک لعلی خلق عظیم)).
13- تا روز رستاخیز امرش جاری است و نصیب دشمنانش خواری و مذلت خواهد بود.
14- این اصول را آقای سید منصور ! گوش کن تا یک یه یک آن را شرح دهم.
15- اصل چهارم ((امامت)) که تا روز حشر بر مردم رهبری دارند.
16- آنها به فرمان پروردگار، شمشیر حق و هر یازده فرزند پاک و منزه هستند.
17- ستون دین و پناه بی کسان هستند و ساقی کوثر که قیامت را در دست دارند.
18- آخرین فرزندش اما م زمان (عج) و در اصول شیعه آنها یازده تن می باشند.*
19- بارها نامش در قرآن ذکر شده، او را شاهنشاه دین و مفترض الطاعه می دانیم.
20- همواره آماده ظهور و منتظر صدور فرمان الهی است.
21- هنگام ظهور زین بر پشت ((دلدل)) می گذارد و هفتاد و دو مذهب را یکی خواهد ساخت.
22- کار او انجام روزه و اقامه نماز است و بی نماز نزد او به شکل ((گراز)) می ماند.
23- خودش آقای شیعه، مذهبش اسلام و با این تفاصیل نمی دانیم حقیقت از نظر شما چگونه باید باشد.
24- پنجم ((معاد)) هستی پس از مرگ و آن هنگام است که اسرافیل در ((صور)) می دمد.
25- همه موجودات زنده صدایش را می شنوند و به مردگان جان تازه می بخشد.
26- مردم را در صحرای محشر جمع می کنند و در آن روز به حساب ها می رسند و نسبت به کردار هر کسی داوری می شود.
27- مسلمانها در بهشت جا می گیرند، کفار و مشرکین رهسپار دوزخ گردند.
28- این پنج اصل یک ریشه دارند و آن آئین خدائی است.
29- قرآن را باز کن، به سوره یاسین بنگر و اگر اهل معنی هستی دستور را ادراک کن.
30- این اصول پنجگانه اسلام؛ و شیعه دوازده امامی به این دستورات عمل می کند.
31- برای اطلاع خاطر شریف این ابیات را سرودم که حریفان دیگر متوجه شوند
32- باید اصل و فرع را بدانی. قول قرآن و نص شریعت است.
33- درجات دین هشت رکن دارد که عامل آن از پل صراط گذشته است.
34- نخست نماز، دوم روزه، سوم زکات، برای مستمندان.
35- فقیر به شرط آنکه اهل نماز باشد نه اینکه بی طهارت و مردار خوار.
36- چهارم خمس آل رسول که یک پنجم را خداوند مقرر داشته است.
37- برای سادات اثنی عشر نه تارکان نماز.
38- پنجم ((حج)) است که بر دارندگان ثروت تعلق می گیرد نه تهیدستان کاسه به کف.
39- ششم ((جهاد)) است به دستور امام که باید بدون مضایقه جان نثاری کرد.
40- هر وقت که امام قیام می کند یا تاریکیها بر خلق سایه می افکند.
41- آن کس متدین است که جان بر کف دارد و برای حفظ اسلام از صف جان بازان خارج نشود.
42- هفتم ((امر به معروف)) هدایت مردم به راه راست و اجرای آنچه دین جایز دانسته است.
43- نادان را از خواب غفلت بیدار کردن و مهار کردن امیال ناروا و ناسزاوار.
44- مشرکین را به راه راست هدایت کردن و دوری از اموری که شخص را با ضلالت سوق می دهد.
45- خود بی نماز و ناپاک نباشد و از بد زبانی و هتاکی اجتناب ورزد.
46- هشتم ((نهی از منکر)) که از همه طاعات اولی است.
47- نهی از کردار زشت و ارائه راه صواب به دیگران.
48- مولا از ناف رسول خدا آب نوشیدن بدان جهت از خوردن شارب خودداری می کرد.
49- پیش از آن او همواره شارب را قیچی می فرمود.
50- فرزندانش نیز عموماً این کار را مراعات می کردند.
51- حال صرف نظر از دسته پیشین نسبت به وضع فعلی چه می گوئی؟
52-بزرگ و کوچک کمتر مراعات نظافت را می کنند و از این عمل میرمند.
53- در موهای شارب میکروب وجود دارد بدین لحاظ شرب با وجود شارب مردود می باشد.
54- تولید بیماریهای گوناگون می کند.
55- از آب شارب فرقه اهل حق سرپوش دهان تا گوی چانه.
56- آسیاب به نوبت، انواع اغذیه همراه با آلودگی به کدامشان باید گفت؟
57- می گویم خاطرم از پاکیزگی شما جمع است پاسخ می دهند این دین نیاکانمان می باشد.
58- حیف که نیستن تا خلق را آگاه سازم و پرده ها را بالا زنم.
59- این هلهله و گواژه این نجوا و کش و فش و سبیل دم آتش زدن چیست؟
60- گفته بودی سر تیپی را بسر جوخگی تنزل داده ام. آقا! مگر دور از جان مغزت تکان خورده است؟
61- به جمع آوری مردم اعلان کن همه اهل حق را سان بده.
62- از کنار نشئه من آگاه نیستند. حتی اگر کوه گرون را سربار بگذاری.
63- کدام سرتیپ هستند و سرجوخه کدام؟ از همه گواهی بگیریم.
64- آقا ! از این خواب مستی بیدار شو و راه حق و حقیقت را در پیش بگیر.
65- برای یک ((میچه)) دینت را از دست مده میچه پاک تر هم یافت می شود.
66- برای این میچه متعفن، دندان نعمتهای جاوید آنرا بکنی.
67- آقا ! وقت آن رسیده است که بدانی وصف اینها چگونه است؟
68- پگاه نخست حشیش به شکم چهارپایان می رود.
69- پس از هضم قسمتی تبدیل به خون می گردد. آنگاه تفاله اش از روده ها به صورت سرگین رد می شود.
70- خلط به صورت معمول خارج می شود عکس بدن که در ظاهر لطیف و پاکیزه می نماید.
71- مکانش عرصه وجود است و جسم بدون خون قادر به ادامه حیات نمی باشد.
72- آنگاه آن خون کارش را می کند و به صورت شیر از پستان ها جریان پیدا می کند.
73- خون از راه پستانها شیر می شود که نوزاد را در کودکی سیر نماید.
74- باید بیشتر تفصیل بدهی، از شیر، ماست و کره بگیری.
75- کره شیر باید با ملایمت بجوشد تا لباس رفعت پوشد.
76- یعنی پاک از آلایش باشد و مانند چراغ نمایش بدهد.
77- نه به حرف مفت حشیش می آورند؛ نه تو ((اهل حق)) و نحوه بطون، ((بطون دعا مخصوصی است که خلیفه اهل حق نذری یا نذورات می دهد و فوت می کند)).
78- گفته ای رشته اجدادت کدام است؟ آقا ً رشته من رشته پدرم می باشد.
79- البته این گفته به گوشت رسیده است. روز مرگ بطون مطلب را می شکافد.
80- پدرم فرموده: ((مردم برسم آداب شیعه و دیعه مرا به خاک بسپارید.))
81- با شرط امکان دفن کنند و جسدم را به ضمانت و امانت گذارند. در لرستان رسم است که اشخاص سر شناس را موقتاً در یکی از بقاع امانت می گذارند. به این عنوان که پس از فراهم شدن امکان جسد را به جائیکه مورد نظر است، منتقل کنند.
82- هر وقت مولا طلب کرد مرا به کربلا برده در جوار حضرت امام حسین (ع) دفن کنند. بیشتر اجساد یعنی استخوان رفتگان را به نجف و کربلا منتقل می نمایند.
83- در جوار شهدای کربلا بیاسایم. از آن پس بدانها دستور دهم که این کار را دنبال کنند.
84- من به توقعیات پاک نیاکانم]]>