پایان نامه با کلید واژگان بــی، حــق، ایــن

بـــاری آن ســر گـشـتــه از بـعـد نـشست نـــان بـیـــاوردنــد و بـگـشودیم دست4
زیـــر چـشـمــی مـــن ز سـر تـا پـای وی بـــاز جــو گـشــتـم ، نـبـُد هـمتای وی
بـــس تـنـاسـب داشـت اعـضـایـش بـه هم لـیــک از یــک چـشــم بودش دل دژم5
زانـــکـه یـک چـشـمـش بـسی بی نـور بود کــاسـه اش چــون لانــه ی زنـبـور بود6
پــاره بــود از گـــوشــه تــا نـزدیک گـوش بـــود آثـارش و لـیکــن خــورده جـوش
الــغــرض زیــن رهـگــذر مــأیـوس بــود لــقـمـه اش آلـــوده بـــا افـسـوس بــود
تــا کــه خــوان7 از پـیـش رو بر چیده شد شــاخـی از آن نــارون هـــا دیـــده شد
خــشک و بــی بـرگ و کج و پـژمـرده بـود ضـرب سـخـتـی بــر مـیـانش خورده بود
از نــگــاه شــاخــه دیـــدم آن جـــــوان بــر کـشـیــد آهــی و شـد اشکش روان
گـفــت آه ایــن شـاخه ای که افسرده است ضـــایــع ایــن نــارون بـنـمـــوده است
خـــود نـظـیــرش در جـهــان تـنـها مـنم ایــن یـکــی مـردش زده ، مـن هـم زنم8
زانــکــه مـــن عـیـبــی نـدارم در بـــدن لـیـــک کــو بــدتــر ز عـیب چشم من؟
مـــن چـــو دیــدم وقــت پرسیـدن رسید گـفـتـمــش جــانـا چـه هستس نا امید؟
لـطـمــه آیــد از قــضــا بــر جــان و تـن تـــو بـگــویــی کـــورم از کـــردار زن؟
کـــار دوران جــمـلـه بـر ایــن پـایـه است شـــکـوه از دســت قـضــا بـی مایه است
گـفــت آری بـــا قــضــا نــتــوان سـتیـز لـیــک بـهتــان قــضــا بــر روی نـیز1؟
چـــون قــضــا بـــر فـعـل بـد نبـود مُجاز نــیـسـت جــز بــر امــر حـــی کار ساز
حـــق کــجــا بــر خـلـق بــد بـیـنـد روا خـلـــق بــد نــوش و قــضــا بـاشد د وا
خـــالــق مــا را حـکـیــمــی پـیـشه است فــعــل مــا بـر جان چو کرم ریشه است2
مـــا خـــود از ا فــعــال خــود در آتـشیم آه از دســت قـضـــای حـــق کـشـیــم
دار و جــــان اســـت بــایـد نــوش کــرد ای بـسا آتــش کــه وی خـاموش کرد3
آن بـــلای کــربــلا هـــم حـکـمـتی است از بـــرای خـــلــق نـــور رحـمـتی است
گــــر حـسـیــن جـسمــاً ز نــوع مــا بود جــانــش از مـــا فـــرد و مـسـتثنی بود
آن بــــلای ا و بــــوَد داروی مـــــا شــــویـــَد از عـصــیـان ظـلام روی ما4
لـیــک چــون شــد قـیـد5، دردی از گـناه بــی شـفــاعــت کـــی رهـد از عدل شاه
شـافـعــی بـایــد کـه شـه، نـازش کند تـابـه نـــازش ، زان بــلا بازش کند6 بــــر رضـای حـــق حـسیـن سربـاز7 شـد زیــن سـبب بــر مـــا سـوا8 ممـتاز شـد
بـهـر شـا هـان آن کـه جـانـبـازی کـنــد جــان چــه بازد، کسب یک نازی کند شد
وان چــه سـربـازی کــه جـمـع رهـبــران مـرســل و نـامـرســـل1 از پـیـغـمـبـران
بـــر بــــلا بـسـتـنـــد راه نــــــــوش را یــک حـسـیــن تـنـهــا گشود آغوش را2
از صـمـیــم جــان در آغـوشـش گـــرفـت بــر شـفــاعـت تــاج از نــوشـش گرفت3
ایــن بــلاهــا طــرفــه بـویی4 زان بـلاست آن بـــلا طــوفــانـش انـــدر کــربلاست
ایــن بــلا جــان هــا رهـیــد از دیـدنـش چــشم هـــا خـــون بــارد از بـشنیدنش
هـــر دو گـیـتــی در بـهـــای آن یـــــلا خـــون بـهــا شــد بـهــر شــاه کــربـلا
از بـــلا نـــوشــی بـــلایــش رام شــــد5 وارهــــان6 خــلـــق بــد فــــرجـام شد
تـــا نـیـــا مـــوزنــد مــلاحــان7 شـنـا وارهـــان نـبــونــــد از بـــحـــر فـنــا
لــیـــک استــحــقـــاق مــا را بــر قـضـا بــاشـــد از مـــلا ، ذات حــق نبود رضا
از مــکــافــات عـمـــل گــیــر اوفـتـیـم8 در جــــدل بـــا کـــار تـقــدیر اوفتیم9
فــرض اگـــر از مــن نـمـی شد کار خبط10 از چـه ره کــردی قـضـایم چشم ضبط11؟
چـشـم مــن از حــق عـطــا شــد بـر رضا بـــی رضــای حـــق کــجـا بـجهد قضا
سی منصور و اصل
1- سـی منصور واصل ، سـی منصور واصـل نـصـیـحـت نــامــت ونــم بــی واصـــل
2- اول پـــی مــرض بـــاد مـفـــاصــــل ژ ((انـــژکــســیــون)) دکتر چه حاصـل
3- ثـانـــی هــر بنـــا بـنـــن و ریـشـــه بــی ریشـــه غـریــق دس و حشیشــه
4- پیغمبـــر واتــن ریشــه دین ((پنجـه)) خــارج ژ او پنجــــه ار گـنجــــه رنجــه
5- حــق ناسـان ونش مــوا چــون اصــول و او پنـج اصــول دیـن مـیــــو وصـــول
6- ((تـوحـیـد)) و معنـای یکتـایــی ذاتش ((عــدل)) یعنــی تسلیـم ژ تقــدیــراتش
7- ((نـبـوت)) یـعـنــی انـبـ یــاء تـمـــام یــک یــک ژ آدم تــا خــیـــــر الانــام
8- ژ کـارخـانــــه غیب پـیـــام آور بـیـن ابـــــلاغ کـنـنــده امــــــر داور بـیــن
9- نـافــذالامـــر بـیـن ژ عصـــر ویشــان ملعـون بــی هـر کس انـکــار کرد ایشان
10- ختمـشـان ((احـمــد)) امــی لقب بی مـدنــی مـسـکــن هـاشــــم نسب بـی
11- لـه قــرآن امـــرش بنمـــا نـو ادراک ((لـــولاک لمــــا خـلـقـت الا فـــلاک))
12- الحـاصـل نـــورش مشـتــق ژ ذاتــن فــدای ذاتش بــام حـــق وصفش واتــن
13- تـا و قـیـامـت امــــــرش جــاریــن نـصـیـب خـصـمـش رنــج و خـــواریـن
14- یســه اصـولـش ((آقـا ســی منصور)) گوش در تا بـوشـم یـک یـک وای دستـور
15- اصـل چـهـــارم یعنــی ((امـامـــت)) پـیـشــــوای خـلـــــق تــا و قـیـــامت
16- و فـرمــان حــق ضــرغــــام دینــن هـــر یــــــازده فـــرزند پاک و امینــن
17- سـتـیـن دیـنـن پـنــای بی کـســن سـاقــی کـــوثــــر مـحـشــر و دســن
18- آخــریـن پـــورش صــاحب زمانــن اصــــول شـیـعــــــه دوازده امـــامــن
19- اسمـش در قــرآن ضیـــاء الارضــن شـهـنـشــــاه دیـنـن طاعـتـش فرضــن
20- مــدامــی حاضـــر پــری ظهــورن مـحـتـــاج دسـتـــور حــــی غـفـــورن
21- هنگـام ظهــور ((دلـدل)) زین مکــی هفـتـاد و دو دیــن و یک دیــن مکـــی
22- شـغـل شــریـفـش روژی، نـمــــازن بــی نـمــاز و لاش شکـــــل ((وراز)) ن
23- ویش آقــای شیعته، دیـنـش اسلامـن دی نـمــزانـــــم حـقـیـقــت کـامــن؟
24- پنجمین ((مـعـاد)) هست بعد اژ مرگ ((صــور اســرافـیـل)) نیش مدی و جرگ
25- صداش مشنــون گشت مــوجـــودات حیــات بخشـی کـــی محـــی الامــوات
26- مخلوق لـه صحـرای محشـر جـم مکن او روژه دیـوان بـیـش و کـــــم مـکــن
27- مسلـمیــن نعیـــم و مـقـــر مـکــن مـشــرکـیـن مـنــــزل و سـقـــر مکـن
28- ای پـنـج اصـولــه دارای یـک ریـشـن ا ریــشـه دسـتــور خـــداونـــد یـشــن
29- قــرآن بـاز بـکر ژ ســوره ((یـاسـین)) دسـتـورش بــــزان ار معنـــی نـاسـیــن
30- ای پـنـج اصـولــه دیــن اســلامـــن اصـــــول شـیــعـــه دوازده امـــامـــن
31- پــری اسـتـحـضــار خاطـــر شـریف و نـظــم آوردم هـــــم ارای حــــریــف
32- بـایــد بـزانـــی اصــل و فــرعـیـــه قـــول قـــرآنـــــه نص شـــــــرعـیــه
33- درجــات دیـن ارکـــانـش هـشـتـــه عــامـلـش ژ پــل صــــراط گــذشـتـــه
34- اول صـــلاتـــــه دومـــی صـــومــه ســومـــــی زکـــات فـقــرای قـــومــه
35- یعنـــی فقیــــری نمــــازگـــزار بـو نــه بـــی طهـــــارت کـل مـــردار بــو
36- چــارمـــی خمسـن پــی آل رســول ژ پـنـج سهــم یکــی حــق کـردن قبـول
37- لـه سهـــم ســـادات اثنـــی عشـری نـه تـارک صــلاه هـنـــوز عــمــــــری
38- پـنـجـمـیـن حـجُــن طـواف مـکــه حـــلال و مـــال دار نــــه اژ تـلـــکـــه
39- شـشــم جـهــــادُن و امــــر امــام بـایـد بـیـدریــغ گـیــان بکـیــن قـیــام
40- هــر وقتـــی امـــام مکـــری قیــام یـا ظلمت هجــوم مکــــی پــــی ا نــام
41- دینــدار اوه ســـه گیــان بنی ار کف پــی حفظ اســـلام خــارج نــاو اژ صـف
42- هـفـتـمـیـن امــری و مـعـروف بـکی نـیــکــی او مــردم دل رئـــوف بـکــی
43- جــاهـلان ژ خـاو غـفـلـت هـیـز بدی ار کــمـیــت خـشــم خــو مـهـمیز بدی
44- مـشـرکـیــن و حــق دلالــت بـــدی طـنـطـنــه کـــلام ضــلالـــت نــکــی
45- نــه وژ بــی نـمـــاز بـی طـهـارت بـو لـقـلـقـه زبــــــان بــــد عـبـــارت بـو
46- هـشـتـمـیـن رکـنـش نـهـی مـنکرن ای رکـــنـه ژ گــشـت طــاعـات او سرن
47- یـعـنـی نـهــی بـکــی اژ کـردارزشت رای حـــق شـنــاســان بـنـمــانو وگشت
48- مـــولا آو ژنــاف پـیـغـمـبــر نـوشـا ژ او بــونـــه ژ قــطــع شــارب چاو پوشا
49- پـیـشـتــر ژ او نـوشــه مـولا هـمیشه شــارب و مــقـــراض مــــداژ ریـــشـه
50- اولادش گـشـتــان هـر وای دسـتـورن هــر یــک وای دســـتور پــعـه مـامورن
51- ایـمـجــا بـگــذریـم ژ دستـه پیشیـن ولــی اژ ا وضـــاع فـعــلــی چه موشین؟
52- اعـلــی تـاادنی سـئـوال کـم مـکـــن پــتـــری نـظـــافــت اژ وژ رم مــکـــن
53- مـی سـول دارای بعضی ((میکروب))ن شـــرب بــا شـــارب مـطـلــق مـردودن
54- تـولـیــد امـراض گـونـاگـون مـکـــی روژی تـــن بـیـمـــار دگــرگــون مـکی
55- ای آو شـــارب فـــرقــه ((اهل حق)) ســرپـــوش دهــــان تـــا گـــوی زنق
56- آسـیــا و نـوبــت ا نـــواع طـعـامـان ژ بــعـد]]>

Author: mitra6--javid

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *