Comments: 0 Posted by: Posted on:

85- راه حق را از باطل جدا کنم.
86- اکنون پیر و ناتوان هستم با وجود عمر کم.
87- خالص از دار دنیا گذشته ام و گستاخانه عازم روضه رضوانم.
88- باری ای جناب آقا سید منصور من رشته پدرم را پیش گرفتم.
89- از سود دست بوسی گذشتم.
90- نه حلال و نه حرام آن.
90- آقای اهل حق ! کدام بهتر هستند؟ واقعیت را بگو تا تصدیق کنم.
91- آقا در راه و کار خداوند اخلال مکن و مدیون مشو و خود را نزد امام حسین (ع) شرمسار منما.
92- مولا شفیع ناپاکان نمی شود و بهشت جای بیخردان نیست.
93- هر کس در این جهان اختیار خود را دارد متدین یا متمرّد.
94- باید از عرضی که کرده ام مرا ببخشی. هر کس برای خودش؛ مرا چه به کار مردم؟
*****************
1 -چـونـکـه نـاز روای درگــای داور بــی ژ بـاطـن خـطــابـــی پـیـغـمـبـــر بـی
2- مـــامـــور و تـفـتـیش بار اشـتــر بـی هـر چنــد بـاز مـکــردم تمــا دفتـر بـی
3- تــمــام خـط ذات جــان آفـریـن بــی تمـــام از ورق گـــوهـــــر آگیــن بــی
4-تــمـام هـا ا تب و عـمـر و یـاسـین بی تمــام وصفشـــان ضرغـــامی دین بــی
5- احــمـد حـیــران مـن ژ و کـشـف رازه شکـــرانــــه حــق کـــرد و بــی انـدازه
6- ژ نــــو نــــدا هــات و و ســرفـــرازه تـو شهــــر عـلـمـــی عــلــــی دروازه
7- تـــو پـشـت دیــنـی عـلــی پـشتـتـن تـو حــق و مشتـــی علــــــی مشتتـن
8- ســر شتـش لـیـد زلـیـش سـر شتـتن تـو گشـت عــلـی عــلــــی گشتتــن
9- تــو مـهـمـان ، عـلـت مـهمـان نــوازه تـــو راز دار، عــلــــی مـحــــــرم رازه
10- تـــو نـیـازمـنـدی و خــدات نـــازه عـلـــی هــــم راز دار او بــــی نـیـــازه
11- گــشـت مــوجـودات عـلـی قـدیمـن و قضــــا و قـــــدر عــلـــــی ندیمــن
12- و زیــــر ازل تـــا ا بـــد ســیـمـــن اثبـــــات کننــــده لــم یلـــــد یمــن
13- نـــه روز ازل هـــر دو یــک نـوریـن هــر دوتــان مامـــور و یک دستـوریــن
14- قــسـم نــاریــن بخـشـنـده نـوریــن بــرگــزیـــده ذات حـــی غـفــوریـــن
15- وا لـحـاصـل مـقـصـود خـدا حـیـدره فـــرمــانـفــرمــای شــا و گــدا حـیدره
16- صــاحــب ســر و دس جـدا حیـدره نـــه رای رضـــای حـــق فـــدا حـیدره
17- تــو شـیــر بـا جـگیـرا گـه معراجـی تــو هــم تـاج بـخـشـی هم صاحب تاجی
18- تـــو خـزانـه غـیـب گدا و مـحتـاجـی تــو لا شـــاء عــلاج کــل لا عــلاجــی
19- تــو زوج بـتــول ســاقــی کـوثــری تــو کـنـنـده در قــلــعـه خـیـبـــــری
20- کـشـنـده مـرحب عـمـر و عـتـتـری و فـــرمـان خــود دشــمـــن پـی کـری
21- پــی کـفـار تـلخی پی اسـلام شیـرین دای حــا لـت بـام خـاص حـا لـی دیـرین
22- چـه بو بـپـرسـی ژی دوس دیـریــن بـا چــی خـوشـحـا لـی یـا که دل گیرین
23- تــا ایـچــم رولــه مـرو اسـیـر بـردن بــردن و دیــدم بـکـجــا نـویـــر بـردن
24- روی عـاشـورا بـی چـمان نسویر بردن عـــزاداری بـــود تـــوم لــه ویــر بـردن
25- زاری مــادرش قـطـع کـرد نـفـســم دق کــــرد دســـلات نــــوی و دســـم
26- فـدای رولـه ت بـو رولـه ی بـی کسم مــــدح و ثـنــات کـــم تـا گـر که هسم
27- بدبـخت آرزوی رولــه اش بـرد و گـل چـــا و نـــه ا نـتـظــارد ســر و بـان دل
28- ا وســا مـن و خـوف ، رجـا تـوکــل مـــولا مــولا مــن وصــلـم بــو حـاصـل
در استمداد از حضرت علی امیر المومنین علی ا بن ا بی طالب علیه السلام:
29- مــــــــــــــولا گـــــــــــرد اون رولــــم گـــرفـتـــار گـیـج گــــرد اون
– 30 رولـــم کسـیـکــه احـمـدش نــاون ذلــیــلــی احـمــد کـــی و تـــو بـاون
31- ارمــن بـیـچــارم تــو چــاره سـازی تـــو گـــردن فـــراز مـلــک حـجـــازی
32- تـــو اســـدا لله صـحـب اعــجـــازی تـــو لـــه رای رضـــای خــدا سـربـازی
33- تــو مــولـــود پـاک کعـبـه خـدائـی خــدا نــیــد ژ ذات خــــدا جــدائـــی
34- تــو پــیشــوائــی تـو مـقـتــدائــی تـو هـــم آخـــــری هــــم ابـتــدائــی
35- نــودم مـسـیـح عـصــای کـلـیـمــی تـو مـعـنـی حــامـیـم ، طاها و یاسینـی
36- تـــو دسـتگـیـر دس گــدا و یـتیمـی تـو هـم حـاکـمــی تـو هـم حـکـیـمــی
36- تـــو وکـیـل کـــار ذات بـیپـــونــی تـو گــویــای کــــلام کـــن فـیـکونـی
37- تـــو پـــری ایـجـاد عـا لـم مـکنونی تـو و بـنــدگــــی خـــــــدا ممنونـــی
38- تــو مـجــری حـق تــو حـق شـناسی تــو خاصــــه و مفخــــر سلسله ناســی
39- تــو بـا بـوی حـسـیـن تـن بـی لباسی دلـخـونـیـــــن ژ داغ دس عـبــــاســی
40- تــو هـــر او کسـی حـق ماحت وانــا نـه راگــه معــــــراج احمـــــد نــــزانا
41- وات و جـبـرئـیــل ای پـیــک دا نــا چنــد وقتـــی نـــی چرخ شهرت شانا
42- ای اشــتـــرا نـــه وی قـطـــــاره وه وی کـوهــــان نـــــور صنـــدوق بـاروه
43- و کــومــان مـچـن و کــام شـاره وه بـارشــــان چـیـشـــن لـیـــم مشــاروه
44- جـبـرئـیـل و جــواب وات و پیغمبــر ستـــاره هنــن نــــی چـــــرخ اخضــر
45- هــر سـی هـــزار سـال نـه دور قمـر یکبــــار ژ مشـــــرق سرمــــــا و اوبــر
46- مـن سـی هــزار بار ا و سـتــاره نــور روئیت کــــردنــــم وی لیل دیـجـــــور
47- ای ا شــتـــرا نـه هـرهــان و عـبــور نواود مــاشـــان پیمـــــه نویــــه ظهور
48- هـیـچ نـمــزا نــم بـارشــان چیشـه کــی ســاربــانــه و کـــی جلـــو کیشه
49- احـمـد ژ جـواب جـبـرئـیــل امیــن پــری سجـــده عــرش رو مــالا زمـیــن
50- عـرض کــرد یا دانـای رب الـعالمـیـن مــن و امــــر تـــــو آمــــام و زمـیــن
51- تـا درک اســرار نـهــانـــی بـکـــــم تـا کــشـفـــد مــو ز مـعــانــــی بکــم
52- تـا کسب تـکلیـف انـسـانــی بـکــــم تـا فـهـــم احکــــــام قــرآنــــی بکـم
53- تـا راز مـگـــو پـی مــن اظهــار کـی آگـــام ژ اســــرار اشتــــــر و بـارکــی
54- چــاو هـــا و انتظار وقـت هـــاتـــوه هــوش ها و گـــــردش رای نـجـــاتـوه
55- مـاچـم بـویـنـــم رولــه مــرهــاتـوه و و مـــــــدال زرشـــــــا خـــــلاتـوه
56- مــولاد خـیـلــم و تــو ضـــامــن بـو هــر جــا احـمــد چـود مولام ساکن بـو
57- و مصـاف قـلـخــان تیــرد دشمـن بـو بـا خبــــر ژاه سـحـــــــرگـای مـن بـو
58- هـر کس تـو یـاری کـی خسـتگیشـن البت کــــی هـــرگــــز گـسـتـیـگـشن
59- نـقــی هـــر و تـــو دل بستگـیـشـن و هــــر دو دنیــــــا وارسـتــگـیـشــن ((جنگ شیان))
کجا رفت آن شاه رفعت امیــــــــر1
که هم شیر دل2 بود و هم شیر گیر ورابر سر ســــروران سایه بود
بساطش3 زهر گونه پر مایه4 بود به بذل و کرم در جهان طاق بود5
به زور از مشاهیر آفاق بود تهمتن6 ز پیکارش از گور شاد
به خُلد اندر از بزم او حور شاد پسر داشتی پنج تن شیر گیر
عنان افکن7 و گُرد و شمشیر گیر8 سپهدار بودند هر پنجشان
جهانی تن آسوده9 از رنجشان دو تا شان که با فر و فرهنگ10 بود
جوانمیر ضرغام11 و سرهنگ12 بود زدو مام بودند13 و سرکش بُدند
ابا یکدیگر سخت ناخوش بُدند جوانمیر پیوند14 بسیار داشت
دمی آتشین15 بخت بیدار16 داشت ولیکن پدر مهر سرهنگ داشت
جوانمیر از این ماجرا ننگ داشت زکار پدر سخت دلگیر بود
شب و روز در فکر تدبیر بود حَمل1 رفت و شد سال بر فرودین
بفرمود تا بر نهادند زین2 بسوی شیان راند در نیمه شب
که بد مام زنگی3 و زنگی نصب شده کل? کوه در کام ابر
همه روز و شب ریزش کام ابر سواران شده تر زپا تا به فرق
نمایان ره از روشنایی برق در آن شب براندند تا روز شد
تو گویی قضا گیتی افروز4 شد بیامد یکی مرد دهقان دمان5
بگفتا6 چه بنشسته ای این زمان سپهدار7 با لشکری بی شمار
بجنبیده از جای و شوریده بار8 سپاهش بجنبید و من آمدم
زبس تا ختم جان ز خود بستدم ز راوند9 بر شد بسوی شیان
به ره بر یکی کوه آمد عیان سه ره داشت آن کوه گردن فراز
که از هر سه درب شیان بود باز جهاندار ضرغام برزین نشست10
در آن کوه عیان از پی کین نشست وز آن سو بلند گشت گرد سپاه
درفش سپهبد عیان شد ز راه به زین بر نشسته بمانند زال
بر افراخته چنگ و بگشاده بال11 سپاه از دو سو داخل جنگ شد
هوا از گلوله همی رنگ شد در آن عرصه ضرغام با آفرین1
چو شیری نشان دارد از زخم کین چو شاهین که بر کفتر آرد هجوم
و یا خور2 که پر تو زند بر نجوم چو شیری که از بیشه آید برون
و یا اژدری3 بشنود بوی خون و زین روی سرهنگ با زیب و فرد4
چو دید آن که ضرغام پردل5 چه کرد خروشید و جوشید و آواز داد
عنان را به پور سرافراز داد6 که ای گردن افراز7 رای پدر8
به زنده هوا خواه جای پدر مپیچان عنان9 و مرو باز جای
بتاز ای یل پر دل کینه خوای10 و زان]]>