برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

رابطههای (3-23) الی (3-25) نشاندهندهی درجهی رضایت واحدهای تولیدی منفرد میباشند، که بیانگر تمایل تولیدکنندگان برای خروج در هر بازه میباشد و رعایت انصاف در فرآیند هماهنگسازی را تضمین میکند. رابطههای (3-23) و (3-24) به ترتیب بهترین و بدترین بازه برای شروع تعمیر و نگهداری واحد تولیدی را تعیین میکنند. سپس، درجهی رضایت واحدهای تولیدی در سراسر بازههای موجود را میتوان از طریق (3-25) حساب نمود، که در واقع از نرمالسازی پیشنهاد خرید تعمیرات بدست میآید. بنابراین درجهی رضایت واحدهای تولیدی در هر بازهی زمانی، عددی بین 0 و یک میباشد. قید (3-26) رابطهی بین و را نشان میدهد. این رابطه پیوستگی و طول دورهی تعمیر و نگهداری واحد تولیدی را تضمین میکند. قید (3-27) تعداد بازههای مجاز برای خروج واحد تولیدی را نشان میدهد.
شایان ذکر است، از آنجاییکه هدف اصلی این کار، ارائهی یک مدل چندمرحلهای برای هماهنگسازی زمانبندی تعمیر و نگهداری واحدهای تولیدی، با در نظر گرفتن کفایت سیستم و رضایت تولیدکنندگان میباشد، از پرداختن بیش از حد به قیود مختلف مسئلهی تعمیر و نگهداری اجتناب شده است. بنابراین علاوه بر قیود مطرحشده در این بخش، قیود بیشتری را نیز میتوان برای این مسئله در نظر گرفت، مانند تقدم و اولویت در تعمیر و نگهداری دو یا چند واحد تولیدی، همزمانی تعمیر و نگهداری دو یا چند واحد تولیدی، عدم همزمانی تعمیر و نگهداری چند واحد تولیدی و غیره. در رابطه نحوهی مدلسازی این قیود میتوان به مراجع [12 و 13] مراجعه کرد.
مدل ارائهشده در (3-22) الی (3-27) از نظر محاسباتی ساده، شفاف و تضمینکنندهی رضایت و سود تولیدکنندگان میباشد.
3-3-2- ارزیابی کفایت سیستم
مسئولیت اصلی بهرهبردار مستقل سیستم تضمین قابلیت اطمینان و امنیت سیستم میباشد و تولیدکنندگان متعهد به اجرای دستورالعملهای او میباشند. برای سنجش کفایت سیستم میتوان از درجهی مازاد کفایت سیستم استفاده کرد. درجهی مازاد کفایت سیستم به صورتی رابطه (3-28) فرمولبندی میشود [14 و 20].
(3-28)
که در آن، ، و بهترتیب نشاندهندهی مازاد کفایت سیستم، ظرفیت خارجشده بهدلیل تعمیر و نگهداری و مقدار تقاضا در بازه زمانی میباشند. کل ظرفیت نصبشدهی سیستم و حاشیه ظرفیت میباشد.
بنابراین موقعیت سیستم را میتوان براساس درجهی مازاد کفایت سیستم تعیین کرد. اگر بزرگتر از صفر باشد، یعنی سیستم کفایت لازم را دارد. اگر کوچکتر از صفر باشد، یعنی سیستم دارای کفایت لازم نمیباشد. تقاضای توزیعنشده را میتوان مبتنی بر درجهی مازاد کفایت سیستم، از طریق رابطه (3-29) بدست آورد.
(3-29)
که در آن، تقاضای توزیعنشده در بازه زمانی میباشد. در این نوشته، از جریمهای متناسب با تقاضای توزیعنشده استفاده شده است تا تضمین شود که زمانبندی تعیینشده برای واحدهای تولیدی، کفایت سیستم را نقض نمیکند.
همانطور که در بخشهای پیشین گفته شد، یکی از اهداف، بیشینه کردن درجهی رضایت تولیدکنندگان میباشد. از آنجایی که این هدف از نوع بیشینهسازی میباشد، پس جریمه باید به صورت منفی اعمال شود تا از ارزش جوابهایی که قید کفایت سیستم را نقض میکنند، بکاهد. با توجه به مطالبی که بیان شد، تابع هدف (3-22) را باید بهصورت رابطه (3-30) تغییر داد.
(3-30)
که این تابع محدود به رابطههای (3-23) تا (3-27) میباشد. همانطور که در رابطه (3-38) مشاهده میشود، تقاضای توزیع نشده در دو ضریب ثابت و ، که به اندازهی کافی بزرگ میباشند، ضرب میگردد. بدین صورت، تامین کفایت سیستم در اولویت قرار میگیرد و مسئله بهدنبال جوابهایی میگردد که در ابتدا کفایت سیستم را نقض نمیکنند و در درجهی بعد، رضایت تولیدکنندگان را بیشینه میکنند.
که این بیشینه کردن تابع هدف که یک مسئله بهینه سازی چند هدفه است را با الگوریتم ژنتیک نخبه گرا حل شده و مجموعه جواب های بهینه حاصل می شود که در پیوست آورده شده است.
3-3-3- روش حل مسئله ی هماهنگ سازی زمان بندی تعمیر و نگهداری
مدل پیشنهاد شده در این نوشته که یک مسئله بهینه سازی چند هدفه است را با الگوریتم ژنتیک حل شده و در مجموعه مسائل چند هدفه تمایل به بیشینه یا کمینه آن ها بطور همزمان وجود دارد به طوری که بهبود یکی با بدتر شدن دیگری همراه است. الگوریتم ژنتیک تا کنون توسط منابع مختلفی برای سیستم های قدرت استفاده شده که از آن جمله می توان به به مراجع [27، 28 و 29] اشاره کرد.
3-3-3- 1- روش الگوریتم ژنتیک
الگوریتمهای ژنتیک از اصول انتخاب طبیعی داروین برای یافتن پاسخ بهینه استفاده میکنند. الگوریتمهای ژنتیک اغلب گزینهی مناسبی برای مسائل بهینهسازی میباشند. جذاب زیاد الگوریتم ژنتیک این است که اغلب نتایج نهایی قابل ملاحضهتری دارند. میتوان گفت که الگوریتم ژنتیک یک فن برنامهنویسی است که از تکامل زنتیکی به عنوان یک الگوی حل مسئله استفاده میکند. الگوریتم ژنتیک یک فن جست و جو در علوم مهندسی برای یافتن راه حل بهینه و مسائل جست و جو میباشد.
الگوریتمهای ژنتیک یکی از انواع الگوریتمهای تکاملی هستند که از علم زیستشناسی همانند وراثت، جهش، انتخاب تصادفی، انتخاب طبیعی و ترکیب الهام گرفته شده است.
به طور معمول راه حلها به صورت اعداد دودویی نشان داده میشوند. ولی روشهای نمایش دیگری هم وجود دارند که در ادامهی این فصل معرفی خواهند شد. تکامل از یک مجموعه به طور کامل تصادفی از موجودیتها شروع میشود و در نسلهای بعدی تکرار میشود. در هر نسل مناسبترینها انتخاب میشوند نه بهترینها. راه حلهای هر مسئله به وسیلهی یک لیست از پارامترها نشان داده میشوند که به آنها کروموزوم میگویند. کروموزومها به طور معمول به صورت یک رشته ساده از دادهها نمایش داده میشوند. البته انواع ساختمان دادههای دیگر هم میتوانند مورد استفاده قرار گیرند. الگوریتمهای زنتیک پس از طی چندین مرحله از تولید نسل در نهایت باید براساس یک سری شرایط خاص به اجرای خود خاتمه دهند.
تعدادی از شرایط خاتمه الگوریتمهای ژنتیک عبارتند از:
به اندازه تعداد محدود و مشخص عمل تولید نسل را انجام دهد.
به اندازه یک زمان ثابت تعریف شده عمل تولید نسل را انجام دهد.
یک فرد (فرزند تولیدشده) پیدا شود که نتیجه مطلوب را حاصل سازد.
بیشترین درجهی برازندگی فرزندان حاصل شود و یا نتایج بهتر دیگری حاصل نشود.
با بازرسی دستی متوقف شود.به صورت ترکیبی از روشهای بالا عمل توقف صورت گیرد.
دسته بندی : علمی