برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

02/0±30/0
ABc
02/0±22/0
Cd
0±15/0
5/2%
Aa
0±33/0
BCa
03/0±35/0
Ba
01/0±32/0
Cb
0±25/0
ABb
05/0±22/0
Cc
01/0±13/0
مقادیر بر اساس میانگین±انحراف معیارگزارش شده است. حروف انگلیسی کوچک متفاوت، نشاندهنده اختلاف معنی دار در هر ردیف در سطح خطا 5% می باشد.همچنین حروف انگلیسی بزرگ متفاوت، نشان دهنده اختلاف معنی دار در هر ستون در سطح خطا 5% می باشد.
4-4-3- میزان مت میوگلوبین
جدول 4-8 درصد مت میوگلوبین را درنمونههای مختلف گوشت شترحین نگهداری در یخچال را نشان میدهد. در اثر اکسیداسیون میوگلوبین و اکسی میوگلوبین ، مت میوگلوبین به وجود می آیدکه در آن آهن به صورت اکسید شده(Fe3+ )وجود دارد. میوگلوبین نمی تواند به اکسیژن متصل شود اما در حضور ترکیبات احیا کننده تشکیل مت میوگلوبین به تعویق می افتد. در بافتهای زنده مت میوگلوبین تشکیل شده به سرعت توسط عوامل احیاکننده مثل گلوکز تبدیل به میوگلوبین می گردد.
بر اساس نتایج تجزیه واریانس، میانگین مقادیر مت میوگلوبین طی زمان نگهداری افزایش معنیداری داشت (05/0>p). همانطور که از جدول پیداست با گذشت زمان افزایش چشمگیری در میزان مت میوگلوبین نمونهها مشاهده شد. بر اساس نتایج تجزیه واریانس، اثر غلظت عصاره یا گیاه بر میانگین مقادیر مت میوگلوبین معنی دار نبود (۰/۰۵ p).بطوری که میانگین درصد مت میوگلوبین برای نمونه های تیمار شده با عصاره (23/0 %) و برای نمونه های تیمار شده با گیاه (3/0 %) بود.
در تحقیقی دجنان و همکاران(2002) توانایی α-توکوفرول، تائورین و رزماری در ترکیب با ویتامین Cدر افزایش پایداری اکسیداتیو استیک گوساله بسته بندی شده در اتمسفر اصلاح شده را بررسی کرده و دریافتند همه ترکیبات آنتی اکسیدانی بطور معنی داری در مقایسه با نمونه شاهد، باعث تاخیر در تولید مت میوگلوبین بعد از روز 18 نگهداری شدند. در حقیقت بعد از29 روز نگهداری، استیک های تیمار نشده(شاهد) افزایش نزدیک به 100 درصدی در میزان مت میوگلوبین داشتند در حالی که نمونه های تیمار شده (به غیر از تیمارهای ویتامینC به تنهایی) افزایش 40 درصدی نشان دادند.
جدول 4-8- اثر غلظت های مختلف عصاره و گیاه رزماری برمیانگین درصد مت میوگلوبین در نمونههای گوشت شتر طی نگهداری در یخچال
تیمارها
روز 0
روز 1
دسته بندی : علمی