برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

نت زیمانی و همکاران (2010) اثر ضد میکروبی لیزوزیم، EDTA ، رزماری و پونه کوهی را روی گوشت مرغ نیمه پخته و بسته بندی شده در خلا و نگهداری شده در 4 درجه سانتیگراد بررسی کردند. ابتدا تعداد کل میکروب ها مقدار قابل قبول 103×4 عدد در روز صفر بود( تعداد کل باکتری ها در گوشت خام ماکیان 104×7/31 عدد است) و سپس تعداد کل آن ها تا مقدار107 عدد افزایش یافت. زمان نگهداری نمونه بسته بندی شده در خلا بعلاوه محلول لیزوزیم و EDTA ، 4 روز ، ترکیب رزماری و بسته بندی در خلا، 7 روز، پونه کوهی و بسته بندی در خلا، 6 روز و در نهایت نمونه حاوی EDTA ، لیزوزیم وپونه کوهی 6 روز و EDTA ، لیزوزیم و رزماری 7 روز ارزیابی شد.
4-3-2- شمارش کپک و مخمر
جدول 4-4 میزان شمارش کپک و مخمر ( log10 cfu/gr)نمونههای مختلف گوشت شترحین نگهداری در یخچال را نشان میدهد.
بر اساس نتایج تجزیه واریانس، میانگین مقادیر کپک و مخمر در نمونههای فوق طی زمان نگهداری افزایش معنی داری داشت (05/0>p). همچنین مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین مقدار کپک و مخمر در روز دهم مربوط به نمونه شاهد (106×24) و کمترین مقدار کپک و مخمر در روز دهم برای نمونه حاوی عصاره 5/2% رزماری(106×1/4) بود. بر اساس نتایج تجزیه واریانس، اثر غلظت عصاره یا گیاه بر میانگین مقادیر کپک و مخمر معنی دار بود (05/0>p). به این صورت که میانگین شمارش تعداد کپک و مخمر در نمونه های حاوی گیاه تازه(105×4/2) و در نمونه های حاوی عصاره(105×2) بودکه نشان از اثر بخشی بیشتر عصاره گیاه رزماری در مقایسه با گیاه تازه دارد. با افزایش غلظت عصاره و گیاه از میزان تعداد کپک و مخمر کاسته شد ولی کاهش این تعداد در نمونه های حاوی عصاره با شیب بیشتری بود.
نت زیمانی و همکاران(2010) اثر ضد میکروبی لیزوزیم، EDTA، رزماری و پونه کوهی را روی گوشت مرغ نیمه پخته و بسته بندی شده در خلا و نگهداری شده در 4 درجه سانتیگراد بررسی کردند و تعداد کپک و مخمر را شمارش کرده و فهمیدند در روز صفر، تعداد آنها از 1 لگاریتم شروع شده و تا روز 9 به تعداد نهایی 3 لگاریتم برای نمونه های تیمار شده رسید ولی برای نمونه شاهد، تا تعداد 5 لگاریتم افزایش یافت. بیشترین اثر ضد کپکی به ترتیب مربوط بود به نمونه های حاوی لیزوزیم، EDTAو اسانس های روغنی رزماری و پونه کوهی و سپس نمونه حاوی رزماری به همراه بسته بندی در خلا.
جدول 4-4- اثر غلظت های مختلف عصاره و گیاه رزماری برمیانگین لگاریتم تعداد کپک و مخمر موجود در نمونههای گوشت شتر طی نگهداری در یخچال
تیمارها
روز 0
روز 1
روز 3
روز 5
روز 7
روز 10
شاهد
Af
025/0±53/4
Ae
043/0±69/4
Ad
0086/0±17/5
Ac
019/0±65/5
Ab
006/0±11/6
Aa
020/0±39/7
نمونه های حاوی عصاره اتانولی رزماری
دسته بندی : علمی