برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

در تحقیق دیگری دجنان و همکاران (2002) توانایی α-توکوفرول، تائورینو رزماری را در ترکیب با ویتامین cدر افزایش پایداری اکسیداتیو استیک گوساله بسته بندی شده در اتمسفر اصلاح شده و نگهداری شده در 1 درجه سانتیگراد را بررسی کرده و نتیجه گرفتندکه همه ترکیبات آنتی اکسیدانی اثر ممانعت کنندگی معنی داری بر روی تشکیل TBARSداشتندگرچه شدت آن ها یکسان نبود. موثرترین ترکیب تائورین و رزماری بودند همراه با ویتامین c در صورتیکه ترکیب ویتامین C+E بطور معنی داری کمتر از آن ها بود و کمترین اثر را گروه کنترل داشتند بطوری که در روز30 نگهداری میزان مالون دی آلدهید برای گروه کنترل 3 میلی گرم و رزماری حدود 5/1 میلی گرم شد.
4-3-میزان بار میکروبی
4-3-1- شمارش کلی میکروبی
جدول 4-3 میزان شمارش کلی میکروبی ( log10 cfu/gr )نمونههای مختلف گوشت شترحین نگهداری در یخچال را نشان میدهد.
بر اساس نتایج تجزیه واریانس، میانگین مقادیر شمارش کلی باکتریها در نمونهها، طی زمان نگهداری افزایش معنی داری داشت (05/0>p). همچنین مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین مقدار شمارش کلی باکتریها در روز دهم مربوط به نمونه شاهد (106×55) و کمترین مقدار شمارش کلی باکتریها برای نمونه حاوی عصاره 5/2% (105×75) بود. همچنین بر اساس نتایج تجزیه واریانس، اثر غلظت عصاره یا گیاه بر میانگین مقادیر شمارش کلی باکتریها معنی دار بود (۰/۰۵>p). به این صورت که میانگین شمارش کلی باکتریها در نمونه های حاوی گیاه تازه(104×89) و در نمونه های حاوی عصاره(104×69) بودکه نشان از اثر بخشی بیشتر عصاره الکلی گیاه رزماری در مقایسه با گیاه تازه دارد. دلیل این موضوع به حضور ترکیبات کارنوسول، اورسولیک اسید و رزمانول به عنوان ترکیبات آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی قوی در رزماری برمی گردد (کالینز و همکاران، 1987).
در تحقیقی کاراباگیاس و همکاران (2011) اثر اسانس های روغنی آویشن و پونه کوهی را در افزایش عمر ماندگاری گوشت گوسفند بررسی کردند. آنها دریافتند که تعداد کل باکتری ها به 107 عدد (حد بالای قابل پذیرش جهت کیفیت گوشت، تعیین شده توسط کمیسیون بین المللی میکروبیولوژی غذا در سال 1986) برای نمونه بسته بندی شده در هوا (شاهد) در روز 5 ، برای نمونه حاوی 1/0 و 3/0 درصد اسانس هاس روغنی پونه کوهی در روز 6-7 ، برای نمونه حاوی 1/0 درصد آویشن در روز7-8 و برای نمونه حاوی 3/0 درصد آویشن در روز9 ، رسید.
جدول 4-3 -اثر غلظت های مختلف عصاره و گیاه رزماری برمیانگین لگاریتم تعداد کل باکتری در نمونههای گوشت شتر طی نگهداری در یخچال
تیمارها
روز 0
روز 1
روز 3
روز 5
روز 7
روز 10
شاهد
Af
058/0±17/5
Ae
021/0±47/5
Ad
045/0±57/5
Ac
043/0±84/5
ABb
005/0±20/7
Aa
007/0±74/7
دسته بندی : علمی