برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

3-8 روش اجرای پژوهش
در ابتدای سال تحصیلی و پس از مشخص شدن جامعه آماری و نمونه آماری دانش آموزان ورودی مدرسه نمونه شهید دکتر مصطفی چمران که با آزمون مجوز ورود به مدرسه خاص را دریافت نموده اند براساس نمره کل آزمون ورودی بصورت مساوی در کلاس ها تقسیم شدند. بعد از بررسی های لازم و پس از مشورت با صاحبنظران و دبیران مجرب علوم تجربی بر اساس اهداف مد نظر دوره و پایه مفاهیمی استخراج و بر اساس آنها سوالاتی در سه سطح دانش، درک و فهم و کاربرد برای مفاهیم طرح شد. در مرحله بعد دبیران علوم مدرسه مورد بررسی قرار گرفتند و مقرر شد دبیری که هم در انجام آزمایش واقعی و هم کار با نرم افزار آزمایشگاه مجازی مهارت بهتری دارند مسئولیت آموزش را برعهده بگیرند. سوالات در قالب پیش آزمون در شرایط کاملا استاندارد امتحانی از دانش آموزان بر اساس نمره 20 گرفته شد. سپس در مدت 4 هفته هر هفته 2 جلسه در ساعات فوق برنامه طراحی شده برای درس علوم، آموزش در یک کلاس بصورت آزمایشگاه واقعی و در یک کلاس بصورت آزمایشگاه مجازی با کمک نرم افزار کروکودیل در دو بخش شیمی و فیزیک کتاب علوم تجربی صورت پذیرفت. در انتها پس آزمون با همان سوالات پیش آزمون و با ملاک نمره 20 گرفته شد. کلیه مراحل اجرا توسط پژوهشگر و تیم مشاور متشکل از دیگر دبیر علوم تجربی مدرسه و همچنین سرگروه تکنولوژی و گروه های آموزشی درس علوم تجربی شهرستان به دقت نظارت می شد.
3-9 روش تجزیه و تحلیل داده ها
در هر تحلیل آماری اول باید ببینیم که آیا توزیع متغیر ها نرمال است یا نه. چون توزیع داده های نرمال شده است پس از آزمون های پارامتری t زوجی، t مستقل، تحلیل کوواریانس استفاده شده است.
t زوجی : برای مقایسه پیش آزمون و پس آزمون هر روش استفاده شده است.
t مستقل: برای مقایسه پس آزمون دو روش استفاده شده است.
تحلیل کوواریانس: که یک آزمون بسیار قوی است که اثر هم زمان پیش آزمون و پس آزمون را در مقایسه دو روش محاسبه می کند.
و میانگین تعدیل شده برای مقایسه تاثیر دو روش حقیقی و مجازی بر میزان یادگیری بکار رفته است.
3-10 جمع بندی
در این تحقیق، جامعه آماری شامل 96 نفر از دانش آموزان پایه هفتم دوره اول متوسطه مدرسه نمونه دولتی شهید دکتر مصطفی چمران شهرستان پیشوا در نظر گرفته شد که حجم نمونه ها شامل دو گروه که هر گروه متشکل از یک کلاس 31 نفره می باشد. یک گروه آزمایش شامل یک کلاس با انجام آزمایش واقعی و گروه آزمایش دوم شامل یک کلاس با انجام آزمایش مجازی و از آنجای که انجام آزمایش برای دانش آموزان چه بصورت واقعی و چه بصورت مجازی شرط اصلی برای یادگیری می باشد پس نیازی به داشتن گروه گواه نیست. روش پژوهش از نوع علی و شبه آزمایشی بوده و از پیش آزمون و پس آزمون که تحلیل کواریانس شد استفاده گردید.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل اطلاعات
4-1 مقدمه
فصل چهارم، هسته اساسی تحقیق و مشتمل بر جداول و تجزیه و تحلیل اطلاعات است. تجزیه وتحلیل اطلاعات به عنوان بخشی از فرآیند روش تحقیق علمی یکی از پایه‌های اصلی هر مطالعه و بررسی است. به عبارتی در این بخش، پژوهشگر برای پاسخگویی به مسئله تدوین شده و یا تصمیم‌گیری در مورد رد یا تأیید فرضیه یا فرضیه‌هایی که برای تحقیق در نظر گرفته است، از روش‌های مختلف تجزیه و تحلیل استفاده می‌کند. لیکن، ذکر این نکته نیز ضروری است که تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده به تنهایی برای یافتن پاسخ پرسش های پژوهش کافی نیست، تعبیر و تفسیر این اطلاعات نیز لازم است.
در این فصل به تجزیه وتحلیل داده های آماری پرداخته می شود در قسمت اول به تحلیل توصیفی داده های حاصل از آزمون های گرفته شده پرداخته و با استفاده از شاخص های توصیفی نظیر میانگین، میانه، مد، انحراف معیار و … توصیفی از نمونه ی مورد مطالعه بدست آمده است. در قسمت دوم به تحلیل استنباطی داده ها پرداخته و با استفاده از آزمون آماری مناسب به تجزیه وتحلیل فرضیات پرداخته شده است.
4-2 یافته های توصیفی
در این بخش به بررسی آماره‌های توصیفی نظیر میانگین، میانه، مد ، انحراف استاندارد، چولگی، کشیدگی، کمترین مقدار و بیشترین مقدار می‌پردازیم.
4-2-1 یافته های توصیفی پیش آزمون و پس آزمون روش آزمایشگاه مجازی
در جدول 4-1 نتایج حاصل از میانگین، میانه، مد، انحراف استاندارد، کمترین مقدار و بیشترین مقدار هریک از مقایس های به‌کار رفته در پژوهش حاضر آمده است.
جدول 41: آماره‌های توصیفی مربوط به روش یادگیری مجازی
بیشترین مقدار
دسته بندی : علمی