برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

شکل (4-3) نشاندهندهی منحنی سود بالقوهی واحد تولیدی مدنظر (واحد تولیدی 100 مگاواتی) در سه حالت فوق، به ازای بازههای خروج مختلف میباشد. در شکل (4-3)، قابل مشاهده است که منحنی سود در حالت اول، برعکس روند قیمت انرژی میباشد. بنابراین، تولیدکنندگان ترجیح میدهند که واحدهای تولیدیشان در بازههایی که قیمت انرژی ارزان میباشد، خارج شوند. در حالتهای دوم و سوم، خرابی غیرمنتظرهی واحدها در نظر گرفته شدهاند. شکل (4-3) نشان میدهد که سود در حالت دوم و سوم، کمتر از حالت اول میباشد، که این به دلیل اضافه شدن هزینههای نوسازی انتظاری تجهیزات میباشد.
واحدهای تولیدی با توجه به بررسی هزینه/فایده و منحنی سودبالقوه، میتوانند پیشنهاد خرید تعمیرات را به ازای هر هفته محاسبه و به بهرهبردار مستقل سیستم ارائه نمایند. قابل ذکر است که در این نوشته، مقدار برابر 4/0 فرض شده است. شکل (4-4) نشاندهندهی پیشنهاد خرید تعمیرات واحد مدنظر در دو حالت بدون در نظر گرفتن خرابی غیرمنتظره و با در نظر گرفتن 40TCRT= میباشد.
شکل (4-4) به خوبی نشاندهندهی تاثیر در نظر گرفتن خرابی غیرمنتظرهی واحد تولیدی، در تصمیمگیری برای خروج آن میباشد. همانطور که در شکل (4-4) مشاهده میشود، اگر خرابی غیرمنتظرهی واحد تولیدی در نظر گرفته نشود، هفتهی 34ام از دید واحد تولیدی مساعدترین زمان برای خروج بهحساب میآید، به دلیل اینکه قیمت انرژی به نسبت ارزان میباشد، و واحد تولیدی حاضر است برای بدست آوردن خروج در این هفته هزینهای را پرداخت نماید. اما اگر خرابی غیرمنتظرهی واحد تولیدی در نظر گرفته شود، خطر خروج واحد تولیدی در این هفته افزایش مییابد، بنابراین واحد تولیدی ترجیح میدهد که در هفتهی 15ام که ضرر احتمالی ناشی از خروج غیرمنتظره کمتر میباشد، از مدار خارج شود.
شکل 4-3: سود بالقوهی واحد تولیدی مدنظر
شکل 4-4: پیشنهاد خرید تعمیرات واحد تولیدی مدنظر در دو حالت، با درنظر گرفتن خرابی غیرمنتظره و بدون در نظر
گرفتن آن.
4-2-2- هماهنگسازی تعمیر و نگهداری واحدهای تولیدی
اطلاعات مربوط به تمام واحدهای تولیدی سیستم 24 شینهی IEEE-RTS و شرکت تولیدی مالک آنها در جدول (4-2) قابل مشاهده میباشد. فرض شده است که در سال مورد مطالعه، 14 واحد از واحدهای تولیدی این سیستم قصد خروج برای تعمیر و نگهداری را دارند، که مشخصات این واحدهای تولیدی در جدول (4-3) نشان داده شده است.
جدول 4-2: اطلاعات واحدهای تولیدی سیستم IEEE-RTS
واحد تولیدی
شماره شین
ظرفیت
شرکت تولیدی
کاندید خروج
1
1
20
میباشد
2
1
20
____
3
1
76
میباشد
دسته بندی : علمی