پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوق با موضوع : حاکمیت دولت ها

4 – مسؤولیت مدنی غیر قراردادی
نوع دیگر مسؤولیت مدنی ، مسؤولیت خارج از قرارداد نام دارد که عبارت است از هر گونه مسؤولیت قانونی که فاقد مشخصات مسؤولیت قراردادی می باشد ، منشاء این نوع مسؤولیت یک واقعه حقوقی است یعنی بدون این که شخصی اراده داشته باشد مسؤولیت ایجاد می شود. به این دلیل گفته شده مسؤولیت مدنی خارج از قرارداد عبارت است از وظیفه حقوقی که شخص در برابر دیگری به تسلیم مال در عوض استیفای مال یا عمل دیگری دارد و این وظیفه از هیچ قرارداد دیگری حاصل نشده است یا وظیفه جبران خسارت به علت فعل یا ترک فعلی که منشاء آن مستقیماً عمل مادی یا قانونی است. در این گونه موارد شخص زیان دیده و شخصی که مرتکب فعل زیانبار شده است نه تنها هیچگونه قراردادی با هم نداشته اند بلکه در صورت وجود چنین قراردادی نیز زیان وارده از آن قرارداد ناشی نشده است. بنابراین الزام به جبران خسارت در این نوع مسؤولیت ناشی از قاعده عقلی و بنا به حکم قانون صورت می گیرد و ریشه در توافق قبلی ندارد . لذا در این نوع مسؤولیت ، برخلاف مسؤولیت قراردادی اجرای مفاد پیمان و احترام به اراده اشخاص مطرح نیست و این مسؤولیت مرتبط با نظم عمومی است و نظم عمومی ایجاب می کند که هر کس که به طور نامشروع به دیگری ضرر زده است مسئول قرار گیرد پس تنها قانون است که شرایط و نتایج این تعهد را معین می کند.
مسؤولیت حقوقی غیر قراردادی بر دو نوع قابل تقسیم است:
1- مسؤولیت مدنی که عده ای آن را شبه جرم نام نهاده اند و آن را ضمان ناشی از بی احتیاطی مباشر می دانند .
2-مسؤولیت کیفری که همان جرم است.
این نکته ناگفته نماند که حقوقدانان در تقسیم مسؤولیت به دو شاخه مسؤولیت قهری و قراردادی اتفاق نظر ندارند و بسیاری از آنان قائل به وحدت مبنای آن ها می باشند و برای توجیه نظر خود دلایلی نیز اقامه می نمایند .به تصور آنان مسؤولیت ناشی از تخلف ناشی از قرارداد تعهدی مستقل از تعهد اصلی است ، زیرا مبنای تعهد مربوط به جبران خسارت ، مسؤولیت متخلف است و ارتباطی به تعهد اصلی نقض شده ندارد و در ضمان قهری نیز وضع به همین منوال می باشد . زیرا هر کس به موجب قانون ، متعهد گردیده به دیگران ضرر نرساندن و اگر از این تعهد تخلف ورزد با منتفی شدن تعهد اوّل ،‌تعهد جدیدی شکل می گیرد که به موجب آن باید خسارات ناشی از این تخلف را جبران نماید .
نتیجه آن که منشاء هر دو مسؤولیت نقض عهد است . در مسؤولیت قراردادی نقض عهدی که مسئول، شخصاً در قبال شخصی معین پذیرفته است و در مسؤولیت قهری نقض عهدی است که به حکم قانون ملتزم به آن بوده است. البته تردیدهایی که حقوق دانان در اختلاف ماهوی این دو شاخه از مسؤولیت مدنی (قراردادی و قهری) دارند اساساً به منظور سهولت در مطالعه و تمایزشان از جهت اثبات است.
بند سوم : مسؤولیت انتظامی
در هر جامعه ای انجمن ها ، کانون ها ، اتحادیه ها و سازمان های صنفی و شغلی از اجتماع افراد هم فکر یا کسانی که دارای شغل و عنوان واحدی هستند بوجود می آیند که هدف از تشکیل آن ها حفظ منافع صنفی افراد و یا حمایت شغلی و اجتماعی می باشد .بعضی از این اجتماعات بر حسب اهمیت و بر حسب شئون اجتماعی اعضاء ، و قواعد و مقرراتی وضع نموده و برای تخلف از این مقررات ضمانت اجراء پیش بینی می نماید.این نوع تخلفات را بطور کلی تقصیرات اداری یا تخلفات انتظامی می گویند.
مسؤولیت انتظامی یکی از صور مسؤولیت است که نسبت به سایر صور مسؤولیت ، رابطه بسیار نزدیکی با مسؤولیت اداری و کیفری دارد هر چند برخی از حقوقدانان رابطه مسؤولیت اداری و انتظامی را یکسان می پندارند امّا وجه تمایز مسؤولیت اداری و انتظامی را می توان این نکته پنداشت که مسؤولیت اداری ناشی از تخلفات اداری کارمندان دولت می باشد. در صورتی که مسؤولیت انتظامی ناشی از تخلفات افراد مربوط به یک صنف خاص می باشد بین پدیده جنایی و تخلف انتظامی از بعضی جهات وجه اشتراک و از بعضی جهات افتراق وجود دارد و از آنجا که یکی از مواردی که بعداً به تبیین آن خواهیم پرداخت تخلفات انتظامی پزشک خانواده است ضروری به نظر می رسد که وجه اشتراک و افتراق جرایم و تخلفات انتظامی مورد بحث قرار گیرد .
1 – وجه اشتراک تخلف انتظامی و جرم

این مطلب را هم بخوانید :  دانلود رایگان پایان نامه حقوق در موردارزش های اخلاقی

الف _ یکی از وجوه مشترک تخلف انتظامی و جرم در این است که در هر دو پدیده مرتکب با واکنش و عکس العمل خاص مواجه می گردد .
ب- وجه مشترک دیگر این دو پدیده این است که یک عمل واحد ممکن است ، منشاء دو واکنش و مجازات قرار گیرد ، به عبارت دیگر ممکن است یک پدیده جنایی که قانونگذار مجازات خاصی برای آن پیش بینی نموده در عین حال تخلف انتظامی نیز محسوب گردد و به موجب مقررات صنفی ، مرتکب به مجازات های تنبیهی انتظامی نیز محکوم گردد همانند خودداری از کمک به مصدومین توسط پزشک
2- وجه افتراق تخلف انتظامی و جرم
الف – اختلاف از حیث مفهوم عام و خاص آن:
یکی از جهات اختلاف تخلف انتظامی و جرم تفاوت در مفهوم آن دو است . جرم به فعل یا ترک فعلی اطلاق می شود که قانونگذار برای آن مجازاتی در نظر گرفته باشد ، در حالی که خطای انتظامی عبارت است از نقض تکالیفی که به موجب مقررات صنفی وضع شده است .
جرم نظم عمومی را مختل می سازد ، لذا حدود حقوق جزا شامل کلیه کسانی است که در کشور زندگی می کنند ، در صورتی که حدود تخلفات انتظامی فقط شامل کسانی است که به حرفه خاص اشتغال دارند همانند تخلف پزشک خانواده از دستور عمل های مربوطه و آیین نامه انتظامی پزشکان
ب- اختلاف از حیث عنصر قانونی
تعیین قواعد و شرایط و عناصر تشکیل جرم و شرایط تحقق مسؤولیت جزایی و میزان مجازات جرم از طریق قوانینی است که بطور دقیق و منجز توسط قانونگذار وضع می گردد.در صورتی که مسؤولیت انتظامی ناشی از تخلف صنفی و شرایط تحقق و میزان مجازات به موجب آیین نامه ها ، دستور عمل ها یا اساسنامه ها ، انجمن ها و سازمان های صنفی یا حرفه ای است که توسط قوه مجریه وضع و به موقع اجرا گذاشته می شود . در برخی مواقع نیز ممکن است قانونگذار شخصاً دخالت نموده و نوع تخلف و میزان مجازات را تعیین نماید . کما اینکه مقنّن همین امر را در مورد تخلفّات اداری کارمندان دولت انجام داده است.
دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


ج- اختلاف از حیث آیین دادرسی:
یکی دیگر از وجوه تمایز جرم و تخلف انتظامی اختلاف از حیث مرجع رسیدگی و قواعد و مقررات حاکم بر آن است . مرجع رسیدگی به جرائم ، از آن جهت که با اعمال حاکمیت دولت ها ملازمه دارد با محاکم و دادگاه های دادگستری است و چگونگی کشف ،‌تعقیب و مجازات مجرمین به موجب قوانین جزا و آیین دادرسی کیفری است که از سوی قانونگذار وضع و به مورد اجرا گذاشته می شود .
در صورتی که رسیدگی به تخلفات انتظامی در صلاحیت دادگاه ها و هیأتهای انتظامی است که معمولاً این هیأت ها در هر سازمان و نهادی وجود دارد و این هیأتها صلاحیت تعقیب و رسیدگی به هر عملی مخالف و مغایر با مقررات صنفی و حرفه ای را دارا می باشند و حتی می توانند از دلایلی استفاده کنند که در محاکم کیفری پذیرفته نیست مانند هیأت های بدوی و عالی سازمان نظام پزشکی که صلاحیت رسیدگی به تخلفات انتظامی نظام پزشکی را بر عهده دارد.
د- اختلاف از حیث طبع مجازات ها
تفاوت دیگر بین جرم و تخلف انتظامی ناظر بر تفاوت در نوع مجازات هاست با توجه به این مرتکب جرم نظم و امنیت اجتماع را بر هم می زند.واکنش اجتماع در برابر جرم بسیار شدید تر از عکس العملی است که یک سازمان یا انجمن صنفی و حرفه ای در برابر تخلف انتظامی اعمال می کند . زیرا مجازات های تنبیهی و انتظامی به هیچ وجه جنبه ی کیفری به معنی اخصِّ کلمه ندارد و متخلّف در یک سازمان صنفی یا انجمن حرفه ای تنها به حسن جریان امور در واحد خود لطمه وارد می آوردو صرفاً نظم و انضباط حاکم بر آن را نقض می کند .
مجازات هایی که در واکنش به ارتکاب جرم اعمال می گردد معمولاً حبس ، جزای نقدی و یا اقدامات تأمینی و تربیتی است ولی مجازات های انتظامی جنبه اداری دارد و به توبیخ ، کسر حقوق و حداکثر به اخراج و انفصال دائم منتهی می گردد .
بند چهارم : مسؤولیت پزشکی
هر چند تاکنون تعریفی از مسؤولیت پزشکی از ناحیه فقها و حقوقدانان به عمل نیامده و صرفاً به ذکر شرایط و مصادیق آن پرداخته اند و لکن با توجه به تعاریفی که از مفهوم لغوی و اصطلاحی مسؤولیت ارائه گردیده مشخص شده که مسؤولیت لفظ عام است و بر هر کس که امکان سؤال و مؤاخذه از وی وجود داشته باشد اطلاق می گردد .
مسؤولیت پزشکی که در این تحقیق ما در قالب مسؤولیت پزشک خانواده مورد بررسی قرار می دهیم مشتمل بر مسؤولیت مدنی(قراردادی-غیر قراردادی) و جزایی است و همچنین مسؤولیت انتظامی وی را نیز شامل می گردد که در آثار فقها از آن به عنوان ضمان طبیب یاد می شود .برای تحقق مسؤولیت پزشکی اعم از مسؤولیت کیفری ، مدنی و انتظامی سه شرط اساسی لازم است که به آنها عناصر اصلی تشکیل دهنده مسؤولیت پزشکی گویند.
خطای پزشکی
وجود خسارت
رابطه سبیّیت
در فصول آتی در خصوص این موارد به تفصیل سخن می گوئیم.
مبحث دوم : پیشینه تاریخی مسؤولیت پزشک
قدمت دانش پزشکی به قدمت خود انسان است در واقع از همان روزی که آدمی درصدد رفع درد از خود برآمده است تاریخ طب شروع می شود و اوّلین فردی که توانسته رفع درد از خود یا دیگری بنماید اوّلین طبیب بشر بوده است.
در این مبحث سعی بر این داریم که تاریخچه مسؤولیت پزشکی را در ادوار مختلف تاریخی مورد بررسی قرار دهیم و نهایتاً با مشاهده سیر تاریخی مسؤولیت پزشک در ایران، گسترش یافتن و مترقی شدن مسؤولیت وی را با اجرای طرح پزشک خانواده نشان دهیم لذا مسؤولیت پزشک در کشورمان را در سه دوره ذیل مورد بحث قرار می دهیم :
این مطلب را هم بخوانید :  منابع و ماخذ تحقیق :عقد قرض

مسؤولیت پزشک در ایران پیش از اسلام
مسؤولیت پزشک بعد از ورود اسلام به ایران
مسؤولیت پزشک در ایران معاصر (قبل از انقلاب اسلامی – بعد از انقلاب اسلامی)
گفتار اوّل : مسؤولیت پزشک در ایران پیش از اسلام
در مورد قواعد ناظر بر مسؤولیت پزشک در دوران ایران پیش از اسلام اطلاعات اندکی در دسترس
می باشند زیرا از یک طرف بسیاری از اسناد و مدارک از گزند حوادث در امان نمانده اند و از طرف دیگر کسانی که آشنایی با زبان پهلوی یا دیگر زبان های قدیمی ایران داشته باشند بسیار اندک اند. اگر چه اسناد و مدارک زیادی باقی نمانده است امّا اسناد و مدارک تاریخی بدست آمده حاکی از آن است که ایران پیش از اسلام با آن تمدن عالی و درخشنده که چون ستاره تابناکی بر تارک جهان تابیده نمی توانسته از توجّه به قواعد و مقررات حاکم بر مسؤولیت پزشک چشم پوشی نماید .به طوری که به گواهی تاریخ در ایران باستان و عهد داریوش قواعد و مقررّاتی خاص در باب نظام پزشکی وجود داشته است
داریوش در تدوین این مقررات تحت تأثیر قانون حمورابی قرار گرفته است . مجموعه قوانین حمورابی قریب بیست قرن قبل از میلاد مسیح تنظیم گردیده و یکی از قدیمی ترین و جامع ترین اثر بجا مانده از دوران قدیم و حقوق بابل است. شایان ذکر است که مجموعه]]>

You may also like...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *