Comments: 0 Posted by: Posted on:

عده ای معتقدند : شرط مستقیم بودن ضرر، همان احراز رابطه ی سببیت بین فعل زیانبار و ضرر است به نحوی که بین فعل ضرری و ضرر حادثه ای دیگر وجود نداشته باشد تا جایی که عرف ضرر را ناشی از فعل ضرری بداند. این نظریه را در مبحث رابطه سببیت در رابطه با مسؤولیت پزشکی به تفصیل مورد بررسی قرار خواهیم داد.
بند سوم : اجتناب از جبران مضاعف زیان توسط همکاران پزشک خانواده
یکی دیگر از شرایط ضرر قابل جبران ، آن است که ضرر قبلاً جبران نشده باشد. زیرا هدف از مسؤولیت مدنی اعم از قراردادی و قهری ، جبران ضرر است. با یک جبران خسارت مرتفع می گردد و اگر قبلاً ضرری مرتفع شده باشد دیگر ضرری نمی ماند که بخواهیم جبران نمائیم. در تأیید همین اصل است که گفته می شود زیان دیده نمی تواند دو یا چند وسیله، جبران ضرر را با هم جمع کند . بنابراین اگر در تحقق خسارت چند نفر مسئول جبران خسارت باشند جبران از طرف یکی از آنان دیگران را مبری می سازد و متضرر حق رجوع به بقیه را ندارد . به عنوان مثال در صورتی که یکی از اعضاء تیم سلامت از جمله ماما یا پرستار و غیره باعث ورود زیان به بیمار گردد و از عهده جبران خسارت وی بر آید در این مورد بیمار نمی تواند به این دلیل که پزشک خانواده مسئول اقدامات همکاران خویش می باشد به پزشک مراجعه نماید زیرا با مرتفع شدن مسؤولیت همکاران پزشک ، مسئولیتی برای پزشک خانواده باقی نخواهد ماند. همچنین در صورتی که بیمار خسارات خود را از بیمه مطالبه نموده باشد حق رجوع به پزشک خانواده را نخواهد داشت.
بند چهارم : عدم قابلیت پیش بینی خسارات


با ارتکاب فعل زیانبار از ناحیه خوانده ، ضررهای وارده به زیان دیده از منظر قابلیت پیش بینی می تواند دو قسم باشد :
الف) زیان های عادی وطبیعی که برای خوانده قابل پیش بینی است .
ب) زیان های استثنائی ونامتعارف که عادتاً چنین خساراتی قابل پیش بینی نیست
برخی معتقدند در زمینه قابل پیش بینی بودن خسارات، تفاوتی میان مسؤولیت قهری و قراردادی نیست و از نظر حقوق ایران در هر دو مورد خسارت تا اندازه ای قابل مطالبه است که برای عامل زیان قابل پیش بینی است از دید آنان چه از نظر تحقق تقصیر و تمییز درجه تکلیفی که شخصی بر عهده دارد و چه از لحاظ رابطه علیت میان فعل مرتکب و ورود ضرر، امکان پیش بینی ضرر یکی از شرایط ایجاد ضرر است و نباید آن را ویژه مسؤولیت های قراردادی دانست و به دو گانگی مسؤولیت قراردادی و قهری دامن زد این گروه با اعتراف به این که قانون مدنی و قانون مسؤولیت مدنی حکم روشن در این باره ندارد، خواسته اند از برخی مواد قانونی (ماده353 قانون مجازات سابق که مقررمی داشت : هر گاه کسی در ملک خود آتش روشن کند که عادتاً به محل دیگر سرایت می نماید یا بداند که به جای دیگر سرایت خواهد کرد و در اثر سرایت موجب تلف یا خسارت شود عهده دار آن خواهد بود و….) استفاده کنند که قابلیت پیش بینی شرط مطالبه خسارت است
اما عده ای دیگر معتقدند نمی توان امکان پیش بینی را به صورت یک قاعده ی عام در باب ضمان قهری پذیرفت زیرا اولاً قابل پیش بینی بودن، نهایت تأثیری که در مسؤولیت دارد، دخالت در تحقق تقصیر و استناد زیان به عامل آن است ثانیاً پیش بینی حادثه زیانبار در پیدایش قوه قاهره دخالت می کند و این غیر از آن است که امکان پیش بینی ضرر و میزان آن را شرط مطالبه خسارت بدانیم بنابراین می پذیریم که علم و آگاهی نوعی، می تواند در انتساب زیان به عامل آن دخالت کند که این غیر از آن است که قابلیت پیش بینی ضرر بصورت نظریه در مسؤولیت قهری پذیرفته شود . اما در مسؤولیت قراردادی می توان قابلیت پیش بینی ضرر را به صورت نظریه عام مطرح ساخت. زیرا مبنای مسؤولیت قراردادی ریشه در اراده دو طرف دارد. آنان هستند که خواسته اند، متعهد در صورت تخلف از اجرای تعهد، در برابر خسارات مسئول باشد پس باید دید که تا چه اندازه آنان این مسؤولیت را خواسته اند .
در مورد مسؤولیت اشخاص حرفه ای از جمله پزشک خانواده چنان که قبلاً بیان شد باید گفت برای مسئول شناختن شخص نیازی به شرط قابل پیش بینی بودن خسارت نیست زیرا اشخاص حرفه ای به لحاظ آن که صاحب تخصص می باشند پیش بینی خسارات دور یا نزدیک ناشی از خطاهای شغلی برای آنان امکان پذیر است بنابراین مسئول کلیه زیان های ناشی از اعمال زیانبارشان می باشند
بند پنجم : رابطه سببیت
منظور از رابطه سببیت رابطه علیت به معنای فلسفی و دقیق سببیت نیست. بلکه آنچه در عرف سبب نامیده می شود نوعی ظهور عرفی ملاک است به این معنا که هر گاه در دید عرف وقوع خسارتی ناشی از یک حادثه تلقی گردد و بر حسب ظاهر عوامل و حوادث دیگری، نقش بارزی در بروز خسارت نداشته باشد گفته می شود که بین فعل و خسارت رابطه علیت برقرار است . بنابراین به صرف انجام فعل نامشروع نمی توان مسؤولیت شخصی را محرز دانست و او را مسئول جبران خسارت دانست .
در خصوص احراز رابطه سببیت باید گفت، این خواهان (بیمار= زیان دیده) است که باید بار اثبات رابطه سببیت را تحمل کند چرا که اصل، عدم وجود رابطه سببیت است و این خواهان است که خلاف اصل سخن می گوید بنابراین بیمار زیان دیده لازم است که ثابت کند بر اثر خطای پزشک خانواده یا سایر همکاران وی در تیم سلامت ضرری متحمل شده است یا این خطا سبب از بین رفتن فرصت حقیقی برای بهبودی کامل وی شده است به این ترتیب احراز رابطه سببیت در دایره مسؤولیت پزشکی سخت و دشوار است زیرا بدن انسان و قدرت و تحمل بیماری در نتیجه معالجه تأثیردارد این گونه است که عوامل متعدد ومختلف بر بیماری و نتایج معالجه مؤثر است و پیدا نمودن آثار خطای پزشکی مشکل می باشد باید گفت حقیقتاً سبب چیزی نیست که لمس شود بلکه رابطه ای است که دادرس با در نظر گرفتن جمیع شرایط و اوضاع و احوال خارجی و قرائن آن را استنتاج می نماید به همین دلیل بین تقصیر پزشک خانواده و ضرر وارده گاه مسائل پیچیده بوجود می آید که جز با یاری ذوق سلیم و قراین هر قضیه نمی توان برای آن راه حلی پیدا کرد. در مواردی که مسؤولیت پزشک خانواده ناشی از فعل خویش باشد، باید رابطه سببیت بین تقصیر خوانده و ورود ضرر اثبات گردد. بر عکس در فرضی که مسؤولیت او ناشی از فعل همکارانش در تیم سلامت باشد، احراز رابطه سببیت به این گونه ضرورت ندارد ولی باید ثابت شود که بین فعل یا تقصیر شخصی که مسؤولیت اقداماتش بر عهده پزشک خانواده است و ورود ضرر رابطه علیت وجود دارد.
گروهی معتقدند که رابطه سببیت همان رابطه مستقیم ، بین فعل زیانبار و ضرر است به نحوی که بین فعل زیانبار و ضرر هیچ حادثه ای دیگر وجود نداشته باشد. به عنوان مثال اگر بیمار بر اثر عدم رعایت موازین فنی توسط پزشک خانواده دچار آسیب و معلولیت گردد، دادگاه حکم به پرداخت دیه شرعی و حداکثر هزینه مداوای زائد بر دیه را صادر می کند. حال چنانچه با وضعیت جدیدی که بر بیمار حادث گردیده ، همسرش طلاق بگیرد و یا به دلیل معلولیتی که برای بیمار بوجود آمده است او نتواند به تعهدات خود در برابر دیگران عمل نماید و خانواده و دارای اش بر باد رود و به بدبختی افتد، بیمار زیاندیده از تخلف پزشک خانواده نمی تواند وی را مسئول همه تیره بختی های خود به حساب آورد و از او مطالبه خسارت نماید چه بسا اگر پزشک نیز مرتکب هیچگونه اشتباهی نمی گردید، سهل انگاری بیمار یا عوامل دیگری باعث عدم اجرای تعهدات قراردادی وی یا ایجاد اختلافات زناشوئی با زنش می شد لذا ضرر غیر مستقیم به دلیل مانعی که در اثبات رابطه سببیت وجود دارد قابل مطالبه نمی باشد.
گروه دیگری معتقد هستند منظور از ضرر مستقیم این نیست که هیچگونه علت دیگری در ورود ضرر دخالت نداشته باشد. امور اجتماعی چنان با هم ارتباط دارند که به دشواری می توان زیانی که به بار آمده است را تنها به یک علت منسوب کرد، کافی است بین فعل و ضرر عامل دیگری نیز زمینه ی اضرار را فراهم کند
لذا در حقوق جدید نظریه غالب این است که لزومی ندارد ضرر بر اثر خطای مستقیم و بلا واسطه بوجود آید هر چند که بین خطا و سبب عاملی دیگر وجود داشته باشدرابطه سببیت بوجود می آید
فصل سوم
تعهدات ، تخلفات وعوامل رافع مسئوولیت پزشک خانواده
در این فصل سعی بر این داریم که ابتدا گردش کار پزشک خانواده را توضیح دهیم سپس ماهیت و اقسام تعهدات وی را مورد بررسی قرار دهیم.
دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


مبحث اول : گرش کار پزشک خانواده
طرح مطلب
خدمات پزشک خانواده به دو شکل عمده ، مراجعه تیم سلامت به همراه پزشک خانواده به درب منازل اشخاص تحت پوشش در قالب ارائه خدمات به شکل فعال و مراجعه فرد به تیم سلامت انجام می گیرد . در حالت اول ، پزشک خانواده بعد از استقرار، مؤظف به تشکیل پرونده سلامت خانوار برای تمام جمعیت تحت پوشش منطقه خود خواهد بود. بعد از تشکیل پرونده و معاینه همه افراد تحت پوشش موارد بیماری را مطابق آنچه در حالت دوم توضیح داده می شود، اداره و مدیریت خواهد کرد. در حین و پس از پایان معاینه ادواری ، واحد تیم سلامت که شامل پرسنل خانه بهداشت و مرکز بهداشتی- درمانی است اعلام آمادگی می نمایند تا مردم نیازمند خدمات بهداشتی و درمانی برای دریافت خدمات مراجعه نمایند . در حالت دوم پس از مراجعه فرد به بهورز در ابتدا فرد توسط بهورز معاینه می گردد. تا از stable یعنی ثابت بودن علائم حیاتی در بیمار مراجعه کننده اطمینان حاصل گردد. در صورتی که فرد از نظرعلائم حیاتی stable نبود پس از انجام اقدامات اولیه توسط بهورز فرد به پزشک خانواده ارجاع داده می شود با حضور پزشک بر بالین بیمار، باید اقدامات لازم برایstable کردن او صورت گیرد. پس از آن، بررسی می شود که آیا فرد نیازمند ارجاع به بیمارستان می باشد؟
در صورتی که چنین است باید فرم ارجاع به بیمارستان را تکمیل کرد و فرد را به بیمارستان انتقال داد و اطلاعات او را ثبت کرد. در صورتی که فرد مراجعه کننده به بهورزstable بود نخستین گام ، باید بررسی علل مراجعه باشد چنانچه مراجعه کننده نیازمند خدمات بهداشتی باشد، این خدمات به وی ارائه می گردد. در جریان ارائه خدمات بهداشتی اگر فرد نیازمند دریافت خدمات بهداشتی نباشد، توصیه های بهداشتی ، ثبت اطلاعات در پرونده و تعیین تاریخ مراجعه بعدی برای بیمار صورت می گیرد.
چنانچه در جریان ارائه خدمات بهداشتی فرد نیازمند خدمات پزشکی باشد، به پزشک خانواده ارجاع می شود و پزشک او را ویزیت می کند. در صورت نیاز به اقدامات تشخیصی ، اقدام می کند و در صورت نیاز بیمار به خدمات تخصصی او را به متخصص ارجاع می دهد . در جریان دریافت خدمات تخصصی ، چنانچه فرد، نیازمند بستری شدن باشد متخصص مربوطه آن را بستری می کند تا درمان و مشاوره توسط متخصصین انجام گیرد.پس خوراند خدمات بستری و خدمات تخصصی به پزشک خانواده اعلام خواهد شد. کلیه اطلاعات مربوط به بیمار بستری در پرونده سلامتی که نزد پزشک خانواده است ثبت و در صورت نیاز پیگیری می شود. در صورت عدم نیاز به متخصص و یا بستری شدن بیمار، اقدامات درمانی ، مشاوره و توصیه های بهداشتی توسط پزشک خانواده صورت می گیرد. اطلاعات در پرونده بیمار و دفترچه بیمه او ثبت و در صورت نیاز، پیگیری می شود.
در مواردی که فرد مراجعه کننده به دلیل دریافت خدمات درمانی به بهورز مراجعه کرده باشد، چنانچه مشکل با درمان علائم ساده یعنی علائمی که در آموزش های بهورز آمده قابل حل باشد باید توسط بهورز درمان]]>