پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوق با موضوع : مسؤولیت مدنی پزشک

به هر حال در همه نظریات ارائه شده در خصوص اهمیت نقش تقصیر در احراز مسؤولیت هیچ جای تردیدی وجود ندارد . در خصوص تقصیر پزشک خانواده چنان که در گفتار بعد خواهد آمد باید قائل به مسؤولیت حرفه ای وی گردیم لذا در گفتار بعد ابتدا ، تقصیر را به لحاظ لغوی و اصطلاحی تعریف خواهیم کرد . سپس ویژگی های مسؤولیت های حرفه ای وی را مورد بررسی قرار خواهیم داد .
گفتار دوم : تعریف تقصیر
بند اوّل : تعریف لغوی تقصیر :
تقصیر مصدر عربی از باب تفعیل و از ریشه قصر ، یقصر می باشد و در متون و ادبیات فارسی به معنای سستی کردن ، کوتاهی کردن ، کاستن، اهمال و کم کاری کردن می باشد. نقطه مقابل تقصیر ، قصور است که عبارت است از خودداری از انجام کاری یا عجز از آن کار.
بند دوّم : تعریف اصطلاحی تقصیر:
تقصیر مفهومی اخلاقی دارد و از دنیای اخلاق به جهان حقوق وارد شده است . لذا باید مفهوم آن را با توجّه به عرف و انصاف و رویه قضایی بدست آورد، مفهومی که اگر تعریف آن محال نباشد آسان هم نیست. از طرفی حقوق مدنی وسیله جبران ضرر است و هدف از آن نیز همان است نه قضاوت در مورد این که چه کاری اخلاقی یا غیره اخلاقی است . پس باید انصاف داد که تعبیر اخلاقی تقصیر قواعد مسؤولیت مدنی را از هدف اصلی خود منحرف می سازد چون هدف اصلی در مسؤولیت مدنی این است که زیان های ناروا جبران شود و میان آزادی و تکالیف و امتیازهای اجتماعی هماهنگی به وجود آید. در حالی که مفهوم اخلاقی تقصیر این هدف مهم را تأمین نمی کند .
در متون قانونی تعریف دقیقی از تقصیر به چشم نمی خورد با مطالعه درموارد استعمال تقصیر و معادل ها و مصادیق آن چنین برمی آید که قانونگذار در معرفی و ضبط معادل ها و تعیین حد و مرز هر یک از آنان کوتاهی کرده است زیرا در برخی از موارد اصطلاحات معمول و متداول را در معانی دیگر به کار برده و با مفاهیم و واژه های دیگر خلط نموده است . برای مثال بی موالاتی را در معنای بی احتیاطی استعمال کرده و آن را به صراحت تعریف کرده است. (تبصره 8 از قانون راجع به اخلال در صنعت نفت) اتخاذ چنین روشی توسط قانونگذار پسندیده نیست.
با وجود جایگاه مهم تقصیر در احراز مسؤولیت ، باید گفت که فقهای اسلام نیز تعریف مشخصی از آن ارائه نکرده اند بلکه در پاره ای از موارد واژه تقصیر ، تفریط و اهمال را برای بیان منظور خویش انتخاب کرده اند.
با وجود مسکوت بودن تعریف تقصیر ، در متون قانونی و در نظر فقهای اسلام و به دلیل اهمیت موضوع برخی از حقوقدانان تلاش نموده اند که تقصیر را تعریف نمایند .عدّه ای از آنان با الهام از ماده یک قانون مسؤولیت مدنی تقصیر را این گونه تعریف نموده اند:
« تقصیر عبارت است از ، ارتکاب فعل یا ترک فعلی که موجب ورود لطمه به جان ، سلامتی ، مال ، آزادی ،‌حیثیت ، شهرت و یا هر حق قانونی دیگر اعم ّ از این که به صورت عمد ، قصور ، بی موالاتی یا عدم رعایت موازین و نظامات قانونی باشد .
عدّه ای نیز از جمع بین مواد 951 تا 953 قانون مدنی تقصیر را این گونه تعریف نموده اند: « تقصیر عبارت است از ، نقض عهدی که شخص به موجب قانون یا قرارداد یا عرف برعهده داشته است » . به موجب مواد قانونی اخیر برای این که شخصی مقصر شناخته شود باید رفتار مادی محسوس و زیان آوری از سوی او سرزده باشد.این رفتار ممکن است ناشی از عمل مثبت یعنی انجام دادن کاری باشد یا ناشی از عمل منفی یعنی خودداری از انجام وظیفه باشد.
برخی دیگر از حقوقدانان نیز تقصیر را این گونه تعریف کرده اند « تعدی و تفریط یا تجاوز از رفتار انسان متعارف در همان شرایط خارجی وقوع حادثه یا رفتاری که هر گاه یک شخص متعارف در شرایط حادثه قرار گیرد ، مرتکب آن می شود» .
با توجه به تعاریف ارائه شده از طرف حقوقدانان می توان دریافت که حقوقدانان و قانونگذار ایرانی به تقصیر مفهوم عرفی اجتماعی داده اند و معیار تمیز خطاء را داوری عرف می دانند. امّا به این دلیل که چگونگی دستیابی به عرف را مشخص نکرده اند نیازمند اصلاح می باشد. برای دستیابی به این مقصود باید انسان متعارف ،‌ معقول و محتاط را که نماینده و مظهر اخلاق و رسوم اجتماعی است را در نظر آورد و دید که اگرچنین انسانی در شرایط خوانده قرار می گرفت چه واکنشی از خود نشان می داد یا به عبارت دیگر صرف نظر از شرایط جسمی و روانی خطاکار باید دید فعل او با رفتار انسان متعارف و معقولی که معیار تمییز خطا است موافق است یا تعارض دارد. بنابراین ارزیابی تقصیر مستلزم در نظرگرفتن واقعیات و شرایط موجود در پرونده است ؛ و بررسی تمام شرایط محتمل در راستای وجود تقصیر الزامی است . به این ترتیب تقصیر مفهومی اجتماعی می یابد و جدا از شخصیت خطاکار مورد بررسی قرار می گیرد . بنابراین ممکن است کسانی را که اخلاق مقصر نمی داند از نظر عرف و اجتماع مقصر باشند.
گفتار سوم : مسؤولیت حرفه ای پزشک خانواده
به این دلیل که پزشک خانواده آموزش های علمی و عملی و مهارت های خاصی را در اجرای حرفه خود کسب نموده است . تقصیری که موجب مسؤولیت او می گردد در چارچوب خاصی تحت عنوان مسؤولیت حرفه ای قرار می گیرد . لذا در این گفتار مفهوم مسؤولیت حرفه ای وی و ویژگی های این نوع مسؤولیت را مورد بررسی قرار می دهیم.
بند اول : مفهوم مسؤو لیت حرفه ای
جایگاه مسؤولیت مدنی پزشک خانواده را باید تحت عنوان کلی تری به نام مسؤولیت حرفه ای جستجو نمود زیرا جامعه از شاغلین به حرفه های تخصّصی انتظار دقت و ظرافت بیشتری را در انجام وظایف شغلی آنان دارد. و لزوماً به خطاها و اشتباهات ارتکابی آنان با اغماض کمتری می نگرد . پاسخ به این سؤال که مسؤولیت حرفه ای شامل چه مشاغلی می گردد به تعریف قضایی اصطلاح « حرفه ای بودن » مربوط می شود زیرا از دیدگاه عرف هر چند افرادی که به حرفه ای خاص اشتغال دارند را می توان شاغلین حرفه ای آن شغل محسوب کرد . مانند حرفه نجاری ، خیاطی و غیره . امّا ویژگی های زیر برای اطلاق حرفه ای بودن یک شخص ضروری به نظر می رسد:
شخصی که به یک شغل حرفه ای اشتغال دارد از مهارت ها و توانایی های مخصوص در انجام کار خود برخوردار است که این قابلیّت را معمولاً با دیدن دوره های آموزشی یا تجربی کسب می نماید.
یک شخص حرفه ای نیاز به دانش و تعلیمات ویژه و پیشرفته دارد که امکان دستیابی همگان به آن معمولاً دشوار است .
نیروی کار و مهارتی که یک شخص حرفه ای در انجام کارش مصرف می دارد معمولاً جنبه ذهنی و فکری دارد، تا این که شخص کار جسمی و یدی انجام دهد .
انتظار جامعه از افراد حرفه ای در یک شغل تنها این نیست که او وظیفه خود را در سطح خوب انجام دهد بلکه انتظار همگان از این افراد ، این است که علاوه بر وظایف شغلی خود ، و رعایت مصالح مشتریان ، مصالح جامعه را نیز مدنظر قرار دهند.

این مطلب را هم بخوانید :
دانلود فایل پایان نامه حقوقارتباطات بین سازمانی
دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید. رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


شاغلین حرفه ای معمولاً دارای تشکل صنفی هستندکه برای اشتغال درآن حرفه بدواً مورد پذیرش قرار می گیرند . و تحت ضوابط انضباطی خاصی افعال و رفتار آنان مورد کنترل قرار می گیرد .
این افراد به تبع تجارت و مهارت هایی که دارند و لزوم نیاز که در جامعه به خدمات آنان احساس می شود از موقعیت اجتماعی بالایی برخوردار هستند که این امر امتیازات اجتماعی خاصی را برای آنان به همراه دارد .
با تطبیق ویژگی های حرفه ای بودن بر موقعیت شغلی پزشک خانواده به سهولت می توان دریافت که او از جمله افرادی است که دارای مسؤولیت حرفه ای می باشد بطور کلی در تعریف مسؤولیت حرفه ای می توان گفت « التزام شخص به جبران خسارت ناشی از تقصیر شغلی خود است. » مقصود از خطای شغلی ، خطایی است که صاحبان مشاغل در اجرای کاری که حرفه ای آنان است مرتکب می شوند. مانند خطای پزشک در معالجه یا خطای وکیل در دفاع از دعوا.
در خصوص خطای پزشکی تعاریف متفاوتی ارائه گردیده است ،‌عده ای آن را بخشی از اتفاقات ناخواسته پزشکی تعبیر نموده اند.
عدّه ای دیگر به عمل خلاف قاعده ، عمل بی رویه ، سوء عمل ، برخلاف شئون حرفه ای عمل کردن ، معالجه غلط و سهل انگاری تعبیر کرده اند.
مسأله مهمی که در تقصیر افراد حرفه ای همچون پزشک نهفته است تفاوت معیار تمییز ، تقصیرات است زیرا از نظر برخی از حقوقدانان لازم است در مشاغل حرفه ای ، میان تقصیر عادی و حرفه ای اشخاص تمییز قائل شویم به این معنا که تقصیر عادی خطایی است که صاحب حرفه در هنگام اشتغال به حرفه ای خود مرتکب می شود بدون این که خطای مزبور مرتبط با حرفه ای مورد نظر باشد. مثل این که پزشک هنگام جراحی مست باشد معیار تشخیص چنین خطایی همان معیار معروف است یعنی انحراف از رفتار شخص متعارف ، امّا تقصیر حرفه ای آن خطایی است که به اصول حرفه مزبور ارتباط دارد مانند این که پزشک در تشخیص بیماری مرتکب خطایی شود .مطابق این نظر صاحبان حرفه تنها در صورتی پاسخگوی تقصیر حرفه ای خود خواهند بود که خطای آنان سنگین باشد تا بیم مسؤولیت باعث نشود آزادی عمل و آرامش خاطر و اعتماد به نفس آنان نسبت به حرفه ای که دارند از بین برود.
بنابراین در امور فنّی و تخصّصی نمی توان رفتار انسان متعارف را به عنوان معیار تمییز خطا از صواب دانست زیرا در تشخیص شخص حرفه ای به واسطه ی مهارت ها و توانائی هایی که شخص پیدا کرده است شخص می بایست با سایر افراد شاغل در آن حرفه مقایسه گردددر فقه امامیه نیز ضمان افراد شاغل جدّی تر از اشخاص عادی می باشد به طوری که مشهور آن است که پزشک ضامن زیان هایی است که در نتیجه درمان به بیمار وارد می آورد هر چند که احتیاط های لازم را به عمل آود ه باشد در واقع در فقه به نوعی مسؤولیت مطلق برای طبیب در نظر گرفته شده است که فراتر از مسؤولیت افراد عادی می باشد .
خطای شغلی یکی از ارکان تشکیل دهنده مسؤولیت پزشک خانواده می باشد که در فصل سوم آن را به تفصیل مورد بررسی قرار خواهیم داد .
بند دوم : ویژگی های مسؤولیت حرفه ای پزشک خانواده :
الف) مسؤولیت دو بعدی پزشک خانواده
یکی از ویژگی های مهم مسؤولیت پزشک خانواده دوبعدی بودن آن است زیرا وی علاوه بر مسؤولیت هایی که همانند افراد غیرحرفه ای ، در رعایت مراقبت های لازم ، مبنی بر عدم آسیب رسانیدن به حقوق دیگران در حین کار دارد به مقتضای موقعیت شغلی خود مسؤولیت مضاعفی را نیز در قالب قرارداد معالجه ، برای رعایت حداکثر مهارت فنّی خود بر عهده گرفته است.از طرفی پزشک خانواده مطابق ماده 3 آیین نامه رسیدگی به تخلّفات صنفی و حرفه ای پزشکان مؤظف به رعایت نظامات شغلی خویش میباشد که در واقع عدم رعایت این نظامات نقض قانون محسوب می گردد در حالی که او با انعقاد قرارداد معالجه ، مسؤولیت قراردادی نیز برعهده دارد .
این مطلب را هم بخوانید :
دانلود فایل پایان نامه حقوقارتباطات بین سازمانی

حال این سؤال قابل طرح است که چنین شخصی چند نوع مسؤولیت برعهده دارد . آیا می توان قائل به مسؤولیت دوگانه (قراردادی و قهری) برای وی شد. قبل از پاسخ به این سؤال بیهوده نیست که فاید عملی استناد به اقسام مسؤولیت را مورد بررسی قرار دهیم .از نظر برخی از حقوقدانان فایده عملی استناد به مسؤولیت قراردادی این است که با احراز این مسؤولیت صرف نقض عهد، تقصیر یا حداقل اماره بر تقصیر است امّا در مسؤولیت قهری اثبات تقصیر لازم بوده که این امر برعهده خواهان است
برخی دیگر از حقوقدانان فایده استناد به مسؤولیت قهری در این حالت را کنار گذاشتن شرط محدود کننده ، ضمن قرارداد اصلی می دانند.
در حقوق ایران در خصوص این موضوع که در مسؤولیت های حرفه ای چه نوع مسئولیتی (قراردادی یا قهری) حاکم است صریحاً]]>

You may also like...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *