برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

3-1-2 روش بیرونی
در این روش محفظه خلاء را با یک گاز با عدد اتمی پایین (LZ) پر می‌کنند وطبق فرآیند گفته شده تنگش حاصل می‌شود و یون ها (معمولا دوترون) شتاب می‌گیرند. در مسیر این یون های شتاب گرفته هدف جامد مورد نظر قرار گرفته می شود و اندرکش یون های شتاب گرفته با هدف جامد منجر به تولید رادیوایزوتوپ مورد نظر می شود.
3-1-3 مقایسه روش درونی با روش بیرونی
با توجه به اینکه در روش درونی نرخ واکنش بالاتر است ولی به دلیل معایب بسیار روش درونی، می‌توان به برتری تولید رادیوایزوتوپ در روش بیرونی اشاره کرد.
1)چگالی هدف جامد در روش بیرونی بیشتر از چگالی تنگش در روش درونی است.
در روش درونی چگالی تنگش 10 19 cm -3 می باشد درحالی که چگالی هدف جامد در روش بیرونی حدود 10 23 cm -3 است. بنابراین در روش بیرونی تعداد واکنش‌‌های هسته‌ای که انجام می‌شود بیشتر است.
2) در روش درونی گاز سنگین(HZ) سبب کاهش دمای پینچ شده و باعث می شود پینچ خوبی تشکیل نشود و یونها با انرژی های بالا شتاب نگیرند.
3) در روش درونی گامای حاصل از نابودی زوج الکترون-پوزیترون تضعیف می‌شود.
در روش درونی به دلیل اینکه واکنش‌های هسته‌ای در داخل ستون پلاسما انجام می‌شود برای آشکارسازی گامای حاصل از پوزیترون –الکترون و عدم برخورد گاما با دیواره محفظه، آشکارساز باید وارد محفظه پلاسمای کانونی شود. در حالی که در روش بیرونی بعد از بمباران هدف جامد توسط یونهای شتاب گرفته، هدف از محفظه بیرون آمده سپس گامای ایجاد شده در هدف آشکارسازی می‌شود. بنابراین در روش بیرونی دقت آشکارسازی بیشتر است و تعداد بیشتری فوتون شمارش می‌شود.
4) در روش درونی به دلیل اینکه در حالت گازی است قابلیت استخراج رادیوایزوتوپ تولید شده وجود ندارد. به همین دلیل رادیوایزوتوپ های تولید شده در این روش کاربرد عملی در پزشکی ندارند.
3-2 رادیوایزوتوپ های تولید شده در پلاسمای کانونی
تولید رادیوایزوتوپ های مناسب برای تصویربرداری PET، در صورت اندرکنش هدف های مناسب با یون های دوترون، هلیم و هیدروژن در دستگاه پلاسمای کانونی امکان‌پذیر می‌باشد.(جدول3-1). این رادیوایزوتوپ‌ها کوتاه عمر بوده و نیمه عمر هر یک از آنها 18F (110 دقیقه)؛ 13N (10دقیقه)؛ 15O (5/2 دقیقه)؛ 11C (20دقیقه) می‌باشد.
جدول (3-1): رادیوایزوتوپ های قابل تولید در دستگاه پلاسمای کانونی
رادیوایزوتوپ
واکنش
هدف
13N
(d,n)
12C
دسته بندی : علمی