برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

ملاحظه می‌شود که پهنای پرتو 3dB آرایه واقعی دو برابر آرایه مصنوعی است در شرایطی که هر دو از N المان تشکیل شده‌ و دارای فاصله المانی d هستند. از این رو برای آرایه‌های مصنوعی می‌توان از رابطه (‏238) استفاده کرد. در این رابطه برابر با طول دهانه ترکیبی است. اندازه پترن درشکل ‏2-10 برای آرایه واقعی و مصنوعی نشان داده شده است [2] .
شکل ‏2-10- الگوی تشعشعی برای آنتن روزنه واقعی و ترکیبی
هندسه دید از کنار برای رادار دهانه ترکیبی
اگر زاویه بین پرتو آنتن و جهت حرکت آنتن را بنامیم، برای دید رادار را دیدعمودی، شکل ‏2-11 سمت چپ، و برای دید رادار را دید از کنار ، شکل ‏2-11 سمت راست، گفته می‌شود.
شکل ‏2-11- بررسی دید از کنار و دید عمودی
همانطور که درشکل ‏2-11 نشان داده شده‌است درحالت دید عمودی برای هر سلول- فاصله همواره دو نقطه در زمین وجود دارد که از هواپیما به یک فاصله هستند. این دو نقطه دارای داپلر یکسانی نیز خواهند بود. ولی در حالت دید از کنار که باشد، هر نقطه از زمین که در یک سلول‌- فاصله قرار دارند با یک فاصله‌ی واحد مشخص می‌شوند. همچنین برای دید از کنار عمودی بیشترین گسترش داپلر و برای دید عمود کمترین گسترش داپلر ایجاد می‌شود.
شکل ‏2-12 هندسه دید از کنار را برای SAR را نشان می دهد. فرض بر این است که سکو در ارتفاع ثابت و با سرعت ثابت در پرواز است [2]. پهنای پرتو 3dBآنتن و زاویه فراز است. زاویه فراز ، زاویه بین محور z با محور پرتو پرتو آنتن است. ناحیه‌ای از سطح زمین که با پرتو آنتن روشن می‌شود را به اصطلاح فوت‌پرینت می‌نامند.
شکل ‏2-12- هندسه دید از کنار SAR
با توجه به شکل ‏2-12 بیشترین و کمترین فاصله در هر نوار را، می توان بصورت زیر نوشت:
(‏239)
(‏240)
(‏241)
ویژگی‌های سیگنال SAR
رادار SAR داده‌های دو بعدی را بدست می‌آورد. بیشتر الگوریتم‌های مورد استفاده برای SAR در حوزه فرکانس هستند. چرا که در این حوزه پیاده سازی فیلتر منطبق و RCMC آسان‌تر است[6]. برای بررسی سیگنال SAR از دو متغیر زمانی و به ترتیب برای نمایش زمان برد و سمت استفاده و برای آنتن رادار نیز زاویه لوچی را نیز در نظر خواهیم گرفت.
شکل ‏2-13- هندسه دید از کنار با وجود زاویه لوچی
با توجه به شکل ‏2-13 می‌توان روابط زیر را نوشت:
(‏242)
(‏243)
(‏244)
زاویه‌ی لحظه‌ای هدف و رادار برابر با زمان قرار گیری هدف در مرکز پرتو آنتن و زاویه لوچی آنتن است. فرکانس داپلر در اثر سرعت نسبی بین هدف و رادار بوجود می‌آید از این رو:
(‏245)
فاکتور سیگنال LFM را از رابطه زیر محاسبه می‌کنیم:
(‏246)
سیگنال دریافتی را می‌توان به فرم زیر نمایش داد[6]:
(‏247)
که در رابطه فوق نماینگر تاثیر الگوی تشعشعی آنتن است و در شکل ‏2-14 نشان داده شده است و از رابطه‌ی زیر تبعیت می‌کند:
دسته بندی : علمی