برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

Springham
9
1-4/0
7/1
2009
Roshan
جدول(4-1): مقادیر n گزارش شده در مراجع مختلف[26]
با توجه به جدول، با افزایش n طیف انرژی دوترون سریعتر افت می‌کند. در بخش‌های بعدی این فصل این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد.
برای تعیین تعداد هسته‌ ها ی نیتروژن 13 تولید شده در هدف جامد گرافیت، طیفی از دوترون که در آزمایشگاه با استفاده از طیف‌ سنج مغناطیسی اندازه گیری شده است را در نظر می گیریم [19]. داده‌های آزمایشگاهی را روی نمودار برده و با یک تابع نمایی متناسب می‌کنیم.
شکل(4-4) : طیف دوترون
شکل (4-4) طیف دوترون اندازه گیری شده در آزمایشگاه را نشان می دهد.تابع متناسب با توزیع انرژی طیف دوترون (شکل4-4) در رابطه ی(4-8) مشخص شده است.
(4-8)
تابع توزیع دوترون(معادله 4- 8) و تابع هدف ضخیم (معادله 4- 5) را در فرمول (4-6) قرار می‌دهیم و با جایگذاری مینیمم وماکزیمم انرژی طیف دوترون، و ، می‌توان تعداد هسته‌های نیتروژن 13 را محاسبه کرد. حداکثر انرژی طیف دوترونی که از آزمایشگاه گرفتیم و حداقل انرژیی که واکنش انجام می‌‌شود، می‌باشد.
4-1-3 محاسبه اکتیویته
با استفاده از تعداد هسته های نیتروژن13محاسبه شده از طریق رابطه ی(4-6) می‌توان اکتیویته حاصل از طیف آزمایشگاهی که در شکل (4-4) نمایش داده شده است را با استفاده از رابطه محاسبه کرد که در آن ثابت واپاشی بوده و برابر با است (برای نیتروژن13 ). اکتیویته محاسبه شده از طیف دوترون مورد بررسی برابر با A=0.616kBq می‌باشد.
4-2 مقایسه اکتیویته آزمایشگاهی با اکتیویته محاسبه شده از طیف دوترون
اکتیویته بدست آمده در آزمایشگاه بعد ار 30 ثانیه بمباران گرافیت برای 1شات تخمین زده شده است[15] و اکتیویته محاسبه شده برای طیف آزمایشگاهی دوترون بر اساس فرآیندی که در قسمت قبل گفته شد برابر است با: ، همان طور که ملا حظه می شود اکتیویته آزمایشگاه 10 برابر اکتیویته محاسبه شده است. دلیل این تفاوت این است که :1) تابع تیک تارگت وهمچنین تابعی که با طیف آزمایشگاهی دوترون متناسب قرار می دهیم به خوبی تمام داده ها را در بر نمی گیرد.2) طیف دوترونی که در اختیار داریم توسط طیف سنج مغناطیسی اندازه گیری شده است و در طیف سنج مغناطیسی دوترون های شتاب گرفته شده از یک پین هول به اندازه 25 عبور میکند.[19] درحالی که درآزمایشگاه یک گرافیت به طول و به فاصله از تنگش در مقابل دوترون های شتاب داده شده از تنگش قرارداده شده است. زاویه بین تارگت و دوترون های خروجی از تنگش تقریبا درجه می باشدکه در مقابل زاویه پین هول بسیار بزرگتر است. به همین دلیل اکتیویته آزمایشگاه باید بیشتر از اکتیویته محاسبه شده از این طیف باشد.
4-3 بررسی رابطه توان تابع نمایی (n) و اکتیویته(A)
برای بررسی رابطه بین توان تابع نمایی و اکتیویته 2 روش بررسی می شود: ابتدا اکتیویته مجموعه ای از طیف‌های آزمایشگاهی دوترون محاسبه می شود و از روی اکتیویته طیف ها رابطه بین n وA نشان داده می‌‌شود. سپس از روی یک فرمول تئوری این رابطه نشان داده می‌شود و نمودار‌های مربوطه رسم می‌شود.
دسته بندی : علمی