برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
(2-2)
از آنجائیکه زمان تنگش در دستگاه پلاسمای کانونیNX2 در حدود 70 ns است، یک مقاومت ناهنجار بزرگ،، تخمین زده شده است که برابر است با:. بنابراین نفوذ میدان سریعتر از حرکت شعاعی لایه پلاسما در فاز تنگش می‌باشد.[16]
تغییرات سرعت برای هر یون در طول شتاب در تنگش:
(2-3)
و با توجه به معادله ماکسول:
(2-4)
با جایگذاری معادله (2-4) در معادله (2-3) خواهیم داشت:
(2-5)
اگر تغییرات جریان 200 kA باشد آنگاه تغییرات سرعت است که نشان دهنده دوترون های با انرژی10 keV است [16]، که البته توجیه کننده شتاب یون ها تا چند MeV نیست.
2-1-2-3 موج پلاسما
با ایجاد نوسان در پلاسما یک موج در پلاسما ایجاد می شود. امواجی که دامنه کوچکی دارند به صورت سینوسی هستند. بنابراین نوسان در پلاسما به صورت سینوسی موج پلاسما است. اگر بردار موج پلاسما عمود بر محور ستون پلاسما باشد بنابراین تنها یک گروه کوچک از ذرات می‌توانند در جهت عمودی که در آن امواج پلاسما منتشر شده‌اند شتاب بگیرند(جهت محوری در پلاسمای کانونی). یکی از ویژگی های آماری سازوکار شتاب در حقیقت قابلیت ذره برای کسب انرژی نسبتا بزرگ در میدان های نسبتا کوچک است. انرژی حاصل از یک ذره در پلاسما می تواند به شکل رابطه زیر بیان شود:
(2-6)
که در آن دمای میانگین پلاسما فرکانس پلاسما می باشد. با توجه به معادله (2-6) می‌توان دید که با افزایش انرژی نیروی شتاب ذرات کاهش می‌یابد. وجود ناهمسانگردی در توزیع امواج پلاسما باعث ایجاد ناهمسانگردی در ذرات شتاب گرفته می شود. با انتگرال گیری از معادله (2-6) زمان شتاب ذرات باردار را می‌توان مشخص کرد:
(2-7)
همان طور که در معادله (2-7) مشاهده می شود وابستگی شدیدی بین زمان مورد نیاز برای شتاب و افزایش انرژی وجود دارد.[16]
2-1-2-4 موج شوک
موج مغناطوصوتی در طول فاز تنگش و بعد از اینکه تراکم تنگش به مقدار بیشینه خود رسید، تولید می‌شود. این موج شوک افزایش یافته و به سمت بیرون منتشر می شود. برخی ذرات گیر اندازی شده در پتانسیل الکترواستاتیکی تولید شده در نزدیکی جبهه موج ، می توانند تا انرژی چندین MeV شتاب بگیرند.[16]
2-2 مطالعه طیف دوترون های پرانرژی
همان طور که در قسمت قبل اشاره شد یون‌ها تحت تاثیر مدل های شتاب تعریف شده، شتاب می‌گیرند. یون های شتاب گرفته دارای طیفی از انرژی هستند. برای مطالعه طیف دوترون های پرانرژی روش‌های اندازه گیری این طیف ها بررسی می شود.
دسته بندی : علمی