برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
مدیریت زمان شخصی بخش قابل ملاحظه ای از زمان روزانه راصرف می کند . مهارتهای مدیریت زمان شخصی درعمل دارای اشکالاتی هستند . اولویت بندی اهداف شخصی میتواند خیلی مشکل باشد زیراباید نسبت به فعالیتهای اولویت دار دردسته دوم ازاهمیت قرار گیرند . این بخش به شما کمک می کند که اهداف شخصی خودرااولویت بندی کنید بطوری که دربرنامه شما قرار گیرند شما روش ((فقط بگونه ))‌رایاد می گیرید که به شما درسبک کردن زمانبندی کمک می کند.
فقط بگو ((نه ))
درزندگی شخصی خودمعمولا باگفتن نه مشکل داریم این موضوع موجب بیشتر تناقضات دروقت مامی شود . به خاطر اکراه طبیعی درگفتن نه ،اغلب احساس تعهد نسبت به دوستان وخانواده خودداریم . آموزش به خود دراستفاده ازابزار ارزشمند نه گفتن درتشخیص اهمیت اولویت های شخصی ضروری است .
چندین روش برای نه گفتن به صورت غیر مستقیم وجوددارد بطوری که دوستان وخانواده خودرانرنجانید یک ذهن خلاق معمولا قادر خواهد بود ازشرایطی که بااولویت موجود وی تناقص دارند خلاصی یابد. اما عذر وبهانه همیشه ضروری نیست . اشکالی ندارد که باافراد روراست بود واقعیت راگفت به افرادی کع تقاضای اختصاصی وقت رااز شما دارند بگویید که شما مسئولیت هایی به عهده دارید که امکان برآوردن تقاضای آنها رافراهم نمی آورد و مزاحم درس خواندن می شود .
اهداف شخصی
وقتی بتوانید به صورت موثر (( نه)) بگوئید وقت بیشتری برای تخصیص دردست یابی به اهداف شخصی خوددارید، اهداف حوزه خیلی مهمی از مدیریت زمان شخصی هستند . اهداف به ماکمک می کنید که ازطریق ایجاد کار برای ما واجازه تمرکز برتلاش هایمان زندگی خودراسازماندهی کنیم هنگام هدفگذاری خیلی مهم است آنها راواقعی وقابل دستیابی تعریف کنیم . با تنظیم اهداف از پیش ،به خود اجازه می دهید که یک مسیر استراتژیک به سمت دستیابی به اهداف رابرنامه ریزی کنید .اهدافی تعریف کنید که به سادگی قابل دستیابی باشند . وقتی به اهداف تعریف شده رسیدید برای هدفی که مشکل تراست اقدام کنید این فرایند رادامه دهید تااینجا که احساس کنید که اهداف شما نه آسان ونه دور ازدسترس هستند این فرایند کند است اما به شما کمک می کند که یادبگیرید چگونه به صورت موفق آمیز به اهداف خود دست یابید . نباید انتظار داشته باشید که تمام انتظاراتتان یک شبه برآورد شوند چرا که یک فرایند تدریجی است .
اهداف و دروس و خود را اولیت بندی کنید
وقتی اهداف خودراتنظیم کردید باید آنها راالویت بندی کنید وقت گذاشتن والویت بندی اهداف درمدیریت زمان شخصی موثرحیاتی است . خیلی از ما ازاین مرحله می پریم اگر چه دوباره مجبور می شویم که برگردیم .اهداف رابه صورت روشن تعریف کنید ومشخص کنید که آنها چه هستند وچه اهمیتی دارند . اهدافی که اهمیت کم دارند می توانند به تعویق بیافتند . اجازه دهید اقلامی که به توجه بیشتر نیازدارند ابتدا انجام شوند . شما می توانید یک فهرست ازکارهایی که باید انجام دهید تهیه کنید وبه هر یک ازاقلام به نسبت اهمیت عددی اختصاص دهید یااینکه فهرستی ازاهداف اولویت بندی شده تهیه کنید تعلل
وقتی زمان مناسب صرف هدفگذاری واولیت بندی کردید می توانید کارهای مورد نیاز هرروزراتعیین کنید اگر کارها رادرزمان موعد آنها انجام ندهید غیر موثر عمل کرده اید تعلل چیزی است که اکثر ماباآن درگیر هستیم اغلب نمی توانیم به کل نتیجه مورد نظر دست یابیم زیرابه خاطر تعلل استرس به ماچیره می شود
باتعداد زیادی ازکارهای انباشته شده بروی هم سخت است که درانجام کارها تعلل نکنیم خصوصا برای کارها ی بزرگتر که به زمان بیشتر ازآنچه که شما دارید نیاز دارند
مزاحمت کمال گرایی
وقتی هدفگذاری واولویت بندی کردید باید از چندین مسئله فرعی که بروز می کنند جلوگیری کنید . یکی از این مسائل تمایل شخص به کمال گرا بودن است این نوع رویکرد می تواند تاثیر زیادی برمدیریت زمان شخصی داشته باشد . توجه غیر ضروری به جزئیات باعث می شود که دیگر کارها رابه تاخیر بیاندازید . ناتوانی درپاداش دادن به خودمان برای کارهایی که انجام داده ایم مسئله دیگری است که با آن روبرو هستیم . وقتی کاری راانجام دادید شما باید به خود پاداش دهید .پاداش دادن به خود راهی برای ایجاد تعادل بین کار وتفریح است .اگر بتوانیم یادبگیریم که بین کاروتفریح تعادلی برقرار کنیم زندگی سالم تر وشادتری خواهیم داشت .
کارهای مربوط به خانه
هرخانه تعداد زیادی کارهای متفاوت دارد که باید انجام شود . این مسئولیت ها می توانند بارزیادی برما وارد کنند اگر برنامه ریزی نشوند باتعداد بسیاری از اولویت ها درزندگی پیچیده امروزی بیشتر مردم نمی توانند وقت اضافه برای انجام کارهای خانه پیداکنند.
کار درست را در زمان درست انجام دهید . حتی با مدیریت مؤثر زمان هم درخواهید یافت که همیشه نمی توان هر کاری را سر وقت انجام داد . اما کارهایی وجود دارند که باید سر وقت انجام شوند و کارهایی نیز هستند که می توان به تاخیر انداخت بر اساس رهنمودهای عمومی مدیریت زمان ، یک فهرست اولویت بندی شده از کارها باید تهیه کنید در سراسر روز کارهایی از فهرست را انجام دههید که بیشترین اولویت را دارند این کار خیلی ساده است و به یک متولوژی خاص نیاز ندارد در حالی که خیلی از ما کار درست را در زمان درست انجام نمی دهیم انجام کارها بر اساس اولویت کمک می کند که کارها را خوب مدیریت کنید .
2-3-5 مهارتهای مدیریت زمان
1) هدفگذاری
هدف نتیجه مطلوبی است که رفتار سازمانی درجهت آن هدایت می شود،ومدیریت وسیله نیل به هدف است ، پس عنصر هدف درمدیریت هرفعالیتی، اهمیت دارد ومدیریت بدون هدف بی معناست ( علاقه بند، 1375)
2)اولویت بندی اهداف وفعالیت ها
منظور ازاولویت بندی ، تنظیم اهداف وفعالیت ها برحسب اهمیت وارجحیتی است که یک فعالیت در مقابل سایر اهداف وفعالیت ها به منظور دستیابی به اهداف روزانه ، هفتگی وماهانه دارد.( مکنزی،ترجمه خاکی ، 1386) .
3)برنامه ریزی عملیاتی
در برنامه ریزی عملیاتی اهداف جزئی به صورت برنامه عملیات در می آید و طرق رسیدن به اهداف،جزء به جزء بیان می گردد.برنامه ریزی عملیاتی را می توان پیش بینی عملیات برای نیل به هدف های معین، با توجه به امکانات و محدودیتها و خطوط کلی ترسیم شده در برنامه ریزی جامع تعریف کرد.(الوانی ،1381)
2-3-6 دیدگاه فلسفی در مدیریت زمان
باور و نگرش صحیح از منظر فلسفی نسبت انسان را با مقوله زمان و عمر روشن می کند که به شدت در چگونگی استفاده از آن تأثیر می گذارد. نگاهی مأموریت گرا و هدفمند به زندگی، قایل بودن به زندگی مابعدالطبیعه ومانند اینگونه نگرشهای فلسفی، بر کلیه شئون مربوط به زمان یعنی سه حوزه مدیریت زمان، مهارتهای انسانی مربوطه و کیفیت و حجم زمان در اختیار تأثیر مستقیم می گذارد.