برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

1-بعد نگرشی(فرهنگی):
نوع برخورد با زمان متاثر ار ارزشهای فرهنگی فرد و جامعه ای است که در آن زندگی می کند. برای اصلاح این بعد باید با ورود در فرایند خودانتقالی تکاملی هوشیارانه با پدیده ها روبرو شود و سغی کند بر پایه اصول بر زندگی شخصی و کاری خود زمان را به امور گوناگون به نحو بهینه تخصیص دهد.
2-بعد فنی و کاربردی:
اگر بپذیریم که زما ن به عنوان اصلی ترین سرمایه بشری نیازمند به مدیریت و اداره کردن در راستای تحقق اهداف است باید در جستجوی روش ها و فنونی بر آمد که با استفاده و بکارگیری آنها امکان مدیریت بهتر زمان فراهم اید.
2-3-3 اصول مهم مدیریت زمان
1-هدف گذاری: (برای انجام هر کاری باید هدف یا هدفهای خود را تعیین نماییم و یک فرد موفق هیچگاه بدون هدف دست به کاری نمی زند و باید سطوح اهداف متناسب با استعدادها و توانایی ها و بر اساس واقع بینی باشد.و حداقل در چهار زمینه (الف-خودسازی ب-خانواده ج-کارمعیشت د-فعالیتهای اجتماعی)
2- تعیین اولویت امور :(اگر بیش از یک هدف داریدباید معلوم کنید اهمیت کدامیک از آنها بیشتر است و به مهمترین هدف یا کار اولویت یک دهید.)
3-رعایت اولویت:(اگر واقعا می خواهیم از مدیریت زمان نتیجه دلخواه بگیریم باید به ترتیب اولویتی که خود تعیین کردیم عمل نماییم). .(زالی ،1385)
2-3-4 اصول عمومی مدیریت زمان
مدیریت زمان مجموعه ای از مهارتها ست که شما را دراستفاده موثر از زمان کمک می کنند . رهنمودهای عمومی وجود دارند که می توانند برای مدیریت زمان درحوزه های متفاوت مانند خانه ،مدرسه وکار استفاده شوند . دراین بخش ابتدا دلایل استفاده نکردن مردم از مدیریت زمان ومزایای حاصل از مدیریت زمان رامورد بررسی قرار می دهیم .احتمالا روشن ترین دلیل عدم استفاده از مدیریت زمان این است که مردم نمی دانند مدیریت زمان چیست . دلیل دوم سستی وتنبلی است ،بعضی مردم فاقد هدف وانگیزش لازم برای برنامه ریزی موثر هستند گروه سومی که از مدیریت زمان استفاده نمی کنند آْنهایی هستند که دوست دارند تحت فشار وتنگی وقت (دقیقه نود ) وشرایط بحران کارکنند.(زالی ،1385)
چگونه وقت خود را می گذرانید ؟ وقتی تصمیم گرفتید که از استراتژی های مدیریت زمان استفاده کنید از همان زمان باید شروع کنید . اولین قدم تحلیل وبررسی روشی است که درحال حاضر از وقت خود استفاده می کنید و این کار نباید از طریق حافظه انجام شود . ممکن است شما اکثریت زمانهای بیکاری خود رابه یاد نیاورید یاقادر نباشید زمانهایی راکه صرف مکالمات طولانی می کنید دقیقا بیاد آورید . برای ثبت نحوه گذراندن وقت می توانید ازیک دفتر یادداشت ،دفتر گزارش فعالیت یایک دفتربرنامه ریزی با بخش های تفکیک شده به ساعت برای ردیابی فعالیتها استفاده کنید . نه تنها آنچه که درطول روز انجام می دهید بلکه احساس خود (خسته ،پرانرژی ، عصبانی ،بی حال و…) راثبت کنید . هروقت که فعالیت خودراتغییر می دهید نوع فعالیت وزمان شروع آن راثبت کنید .پس از ثبت فعالیتها برای چندین روز یادداشت ها آماده برای تحلیل هستند خیلی از فعالیتهای ثبت شده درگزارش به صورت بارزدیده می شوند چراکه وقت زیادی صرف آنها شده است .
اولویت بندی فعالیت ها
اولویت بندی یکی از مهمترین قدم های مدیریت زمان است .این عمل کمک می کند که موارد زمان بر که نه اوقات خوشی راترتیب می دهند ونه کمک می کنند که به اهداف خود دست یابید راحذف کنید . این مرحله بیشترین تغییر درجهت افزایش زمان رابه دنبال دارد با تصمیم گیری درخصوص فعالیتهای که باید انجام دهید وفعالیتهایی راکه باید حذف کنید اولویت بندی راآغاز کنید
برنامه ریزی
برنامه ریزی در زنگی شخصی وحرفه ای متفاوت از هم انجام می شود . دربرنامه ریزی شخصی ،برنامه ریزی ازطریق هدفگذاری وترسیم مسیر دست یابی به اهداف انجام می شود . دربرنامه ریزی حرفه ای ،برنامه ریزی پروژه محور است . برنامه ریزی پروژه باید ازطریق نرم افزارهای برنامه ریزی رسمی انجام شود .روش برنامه ریزی مناسب خودراانتخاب کنید .ازهر روش مانند انتخاب اهداف ،برنامه ریزی رسمی یاغیررسمی که استفاده کنید چند نکته مهم راباید به خاطر بسپارید ابتدا انتظارات خود را برآورده کنید . به یادداشته باشید تعداد ساعات محدودی دریک روز وجود دارد . سعی نکنید به نتایجی ماورا قابلیت خای خود دست یابید .دوم مدت زمانی را صرف خود کنید برای اینکه به حداکثر عملکرد دست یابید به زمان خواب واستراحت کافی نیاز دارید . اقدام به این عمل سخت تر از تصمیم گرفتن برای انجام آن است . هنگام برنامه ریزی شما می پندارید که به هیچ استراحتی نیاز ندارید یا می توانید فقط چهار ساعت درروز بخوابید کار مداوم بدون استراحت سطح استرس راافزایش داده وسطح عملکرد راکاهش می دهد .
نکات سودمند برای بهبود کیفیت وقت :از مزاحمت ها جلوگیری کنید
همواره پذیرای میهمان می توانند موجب به هم ریختگی شوند که درنهایت منجر به کاهش بهره وری درسی می شود . به میهمان بفهمانید که شما مشغول درس خوادن هستید . راه دیگر برای کاهش مزاحمت ها جواب ندادن به تلفن است . تماس های تلفنی می توانند خیلی وقت گیر باشند تماس های تلفنی قطارافکارراازحرکت بازمی دارند . تماس های تلفنی ممکن است شمارا متعهد به انجام کارهایی کنند که آمادگی آنها راندارید از خاموش کردن زنگ تلفن نترسید وقتی کارتان تمام شد پیغامهای دریافتی راچک کنید .
کنترل کنید
کارهایی راکه نیاز دارید انجام دهید می دانید .این کاررادر فهرست کارها یادداشت کنید ،کارهای فهرست رااولویت بندی کنید . پیروی از این رهنمودها این تضمین رابه دنبال دارد که شما ابتدا مهمترین فعالیتها راانجام می دهید .
بر بهره ور بودن تاکید کنید نه مشغول بودن
تمرکز بر بهره وری کیفیت کاروعملکرد راافزایش می دهد تهیه یک فهرست اولویت بندی شده از کارها به شما کمک می کند که بهره ور باشید ، تمرکز برانجام مهمترین کارها درابتدا به شما کمک می کند که کار بیشتری انجام دهید وآنها راسروقت انجام دهید .
سرعت خود راتنظیم کنید
مهم است که خود را برای میزان ساعتی که کار می کنید تنظیم کنید . از خود بپرسید که باسرعتی که درس می خوانید می توانید ادامه دهید .
مدیریت زمان شخصی
دسته بندی : علمی