برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
برابر با ضریب کلاتر پراکنده‌ساز است.
گین پردازشی برای فشرده سازی پالس در LFM مطابق با رابطه (‏216) برابر با است. برای تعداد پالس‌های دریافت شده در زمان پرتو افکنی می‌توان بصورت زیر عمل کرد:
(‏278)
و گین آنتن از رابطه زیر محاسبه می‌شود[1]:
(‏279)
با تلفیق روابط (‏24)، (‏220) و (‏276) تا (‏278) می‌توان رابطه SNR را برای SAR به فرم زیر استخراج کرد [2]:
(‏280)
که در آن:
(‏281)
با توجه به رابطه‌ی SNR برای SAR می‌توان موارد زیر را نتیجه گیری کرد:
معادله SNR با توان سوم R رابطه‌ی عکس دارد.
تابعی از زاویه میل است.
با سرعت حرکت رادار رابطه عکس دارد.
با توان سوم طول موج متناسب است.
الگوریتم های تشکیل تصویر
در این فصل برخی الگوریتم‌های بکار رفته در پردازش‌ و استخراج تصویر از داده‌های رادار SAR ، معرفی و بررسی شده‌است. در یک دسته بندی کلی دو تکنیک عمده پردازش برای تهیه کردن نقشه یا تصویر توسط SAR وجود دارد [2]:
1)پردازش خط به خط (line-by-line )
2)الگوریتم هائی مبتنی بر پدیده داپلر
در پردازش خط به خط بصورت زیر عمل می‌شود:
در طی حرکت در امتداد یک خط آرایه مصنوعی SAR تشکیل می‌شود. بطوریکه محل آرایه‌های مصنوعی برابر با مکان‌هائی است که آنتن در آن‌ها امواج را انتشار می‌دهد. تفکیک پذیری زاویه‌ای با تشکیل پرتو باریک حاصل از آرایه مصنوعی که با ترکیب شدن آخرین بازگشتی در زمان مشاهده بدست می‌آید. تفکیک‌پذیری فاصله نیز با بکارگیری فشرده‌سازی بهبود می‌یابد. برای هر سلول فاصله و هر پالس ارسالی تا آخر زمان مشاهده، امواج بازگشتی در یک آرایه دو بعدی تحت عنوانMAP که در هر پالس بروز می شود، ذخیره می‌گردد.
برای واضح‌تر شدن روش خط به خط یک آرایه MAP با ابعاد را در نظر بگیرید که قرار است تولید شود. برابر با تعداد سلول‌های زاویه‌ای و برابر با تعداد سلول فاصله‌ها است. بنابراین برای MAP ی که ابعاد آن است، ستون‌ها معرف سلول فاصله‌ها و سطرها معرف سلول‌های سمت است. برای هر پالس ارسالی، سیگنال‌های بازگشتی از سلول فاصله‌های متوالی، پی‌درپی در اولین سطر MAP ذخیره می‌شود. هنگامی که اولین سطر کاملاً پر شد(یعنی بازگشتی‌ها از تمامی سلول فاصله‌ها دریافت شد) تمامی داده‌ها در تمامی سطرها قبل از اینکه پالس بعدی فرستاده شود به پائین شیفت داده می‌شوند. بنابراین هر سطر از MAP با ارسال هر پالس تولید می‌شود. سرانجام برای زمان مشاهده‌ی جاری سیگنال‌های بازگشتی از اولین پالس در آخرین سطر از MAP و سیگنال‌های بازگشتی از آخرین پالس ارسالی در اولین سطر از MAP ذخیره می‌شود.
اولین الگوریتم دیجیتال برای پردازش داده‌های رادار SAR در سال 1978 ارائه گردید . این الگوریتم‌ تحت عنوان برد-داپلر(RDA) ، معرفی شده و هنوز هم کاربرد وسیعی را داراست. الگوریتم برد-داپلر مصالحه‌ای بین حجم پردازش و دقت و سادگی است ولی در عین حال در برخی مواقع کارائی لازم را ندارد و ججم پرازش زیادی را می‌گیرد. الگوریتم‌هائی جهت بهبود عملکرد و مطرح شده‌اند همانند CSA که نیاز به درون‌یابی در RCMC را رفع می‌کند. و یا الگویتم که امکان پردازش برای زاویه لوچی بالا و داده‌های جمع‌آوری شده با روزنه‌ی ‌بزرگ را میسر می‌سازد[6].
الگوریتم RDA
این الگوریتم در بین سال‌های 1976-1978 برای پردازش دیجیتال داده‌های SEASAT SAR رشد یافت. از آنجائی که RCMC در این الگوریتم در حوزه فرکانسی سمت و زمانی برد صورت می‌گیرد این الگوریتم تحت عنوان برد-داپلر نامیده‌ می‌شود. واین بزرگ‌ترین تمایز آن با سایر الگوریتم‌ها است[6].
انرژی دریافت شده از اهداف نقطه‌ای که برد مایل یکسانی را دارند ولی در سمت از هم جدا هستند، در حوزه داپلر به مکان یکسانی انتقال می‌یابند از این رو تصحیح مسیر یک هدف ، معادل با تصحیح تمامی اهدافی هست که دارای برد مایل یکسانی هستند.
برای بکارگیری الگوریتم، تمامی فیلترهای منطبق در حوزه فرکانس پیاده سازی شده اند. در سال 1984 ، JPL تصحیحی بر روی RDA انجام داد که SRC نام گرفت. این تصحیح باعث می‌شود که بتوان برای زوایای لوچی میانه ، الگوریتم را بکار گرفت[6].
دسته بندی : علمی