برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

فاز آرام:
با آغاز حرکت ستون پلاسمای متراکم شده، این فاز آغاز می‌شود. دمای الکترونها تا حدود 700-600 الکترون ولت کاهش می‌یابد. در حالیکه دمای یونها در حدود700 الکترون ولت برآورد شده است [6].
در این حالت چگالی پلاسما نیز تا حدود 21018cm-3 کاهش خواهد یافت. در طول این فاز، ستون پلاسما در هر دو جهت شعاعی و محوری گسترش می‌یابد ، میزان بسط یافتگی در راستای شعاعی به علت وجود فشار مغناطیسی کُندتر است اما پلاسما در جهت محوری فواره وار بدون هیچگونه مانعی گسترش می‌یابد. بنابراین جبهه ی موج در جهت محوری ایجاد می‌شود.
فاز ناپایدار:
از آنجا که در این فاز اتفاقاتی همچون تولید اشعه ی ایکس سخت و نرم، تولید یونها و و همچنین گسیل نوترونها و دوترونها در واکنش گداخت (D-D) به وقوع می‌پیوندد، فاز ناپایدار به عنوان مهمترین مرحله ی فاز شعاعی به شمار می‌رود. در این مرحله ناپایداری‌هایی مانند ناپایداری سوسیسی و ناپایداری کینک در ستون پلاسما رشد می‌کنند که از هم گسیختگی ستون پلاسما را در پی دارند. در فصل دوم این پروژه به بررسی این ناپایداری ها پرداخته خواهد شد.
فاز واپاشی:
آخرین مرحله از فاز شعاعی یا به عبارت دیگر آخرین مرحله از دینامیک پلاسمای کانونی فاز واپاشی است. این فاز هنگام تنگش و زمانی که چگالی پلاسما به کمتر از 21017cm-3 رسید، شروع می‌شود. در طول فاز واپاشی، یک ابر پلاسمای نازک، داغ و بزرگ به علت از بین رفتن ستون پلاسما تشکیل می‌شود. در این مرحله مقدار زیادی پرتو ایکس نرم در اثر فرآیند تابش ترمزی، گسیل می‌شود[8]. در این فاز پالس نوترونی که در فاز قبل(فاز ناپایداری) آغاز شده بود به مقدار پیک خود می رسد. [10] بنابر این ستون پلاسما می‌شکند و واپاشی می‌کند. در این فاز میدان الکتریکی القا شده به وسیله مکانیسم‌های مختلف شتاب ، گسیل باریکه‌های پر انرژی یونی و الکترونی را افزایش می‌دهد. درفصل 2 به توضیح مکانیسم های شتاب خواهیم پرداخت.
شکل (1-3) گسیل پرتو های مختلف را بعد از فروپاشی ستون پلاسما و شکل (1-4) مراحل مختلف تنگش پلاسما را نشان می دهد.
شکل (1-3): واپاشی ستون پلاسما وگسیل پر تو های مختلف
شکل(1-4): مراحل تشکیل پینچ پلاسما[3]
1-2 کاربردهای پلاسمای کانونی
امروزه دستگاه پلاسمای کانونی کاربردهای متنوعی در علوم مختلف پیدا کرده است. از جمله این کاربردها می‌توان به کاربردهای آموزشی، تحقیقاتی و صنعتی اشاره کرد.
پلاسمای کانونی می تواند یک ابزار بسیار مفید برای آموزش برخی موضوعات فیزیک شامل: ترمودینامیک، فیزیک هسته‌ای، الکترومغناطیس و…باشد.
در زمینه‌های تحقیقاتی که این ابزار نسبت به دیگر دستگاه‌های گداخت هسته‌ای ارزان تر است، می‌توان بسیاری از پدیده‌های دینامیک پلاسما، ناپایداری وآشفتگی پلاسما را مورد ارزیابی وبررسی قرار داد.
دستگاه پلاسمای کانونی همچنین می‌تواند کاربردهایی در صنعت داشته باشد. در اینجا به طور مختصر به چند مورداشاره می‌کنیم.
* سیستم ایمنی فرودگاه ها
روش NAA یا آنالیز مواد توسط فعال‌ سازی نوترون یکی از بهترین روش ها برای تشخیص و کشف مواد غیر قابل تشخیص با چشم و دستگاه‌های موجود در فرودگاه‌ها و خروجی‌های کشور می‌باشد.[11]
* بررسی گودال‌های زیرزمینی با استفاده از نوترون‌های پالسی
با استفاده از ویژگی های خوب نوترون‌های پالسی تولید شده در این سیستم و استفاده از پراکندگی نوترون‌ها می‌توان به وجود ساختارهای زیرزمینی و عناصر موجود در آن پی برد.[11]
دسته بندی : علمی