برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
شکل(4-10): اکتیویته بر حسب n
برای طیفی که بهترین اکتیویته را به ما می‌دهد (مجموعه 4mbar شماره 1) نیز همین مراحل را انجام می‌دهیم و نمودار بین n وA را رسم می‌کنیم. (شکل4-11).
شکل (4-11): رابطه n وA

به وسیله نتایج بدست آمده از شکل (4-11) و شکل (4-10) می‌توان به این نکته اشاره کرد که با افزایش n طیف انرژی دوترون سریعتر افت می‌کند و مقدار اکتیویته کاهش می‌یابد. همچنین با در نظرداشتن مقدار اکتیویته بدست آمده در آزمایشگاه ودقت در نمودارها می‌توان به این نتیجه رسید که با توان n بزرگتر به طیف واقعی نزدیکتر هستیم. پس توان n=9 در طیف دوترون قابل توجیه است. و این مقدار برای توان در تابع نمایی فیت شده با طیف دوترون که با روش فعالسازی هسته ای در هدف B4C برای انرژی دوترونها در محدوده0.4-1MeV بدست آمده است و در فصل 2 نیز به آن اشاره کردیم دور از انتظار نیست.[15,21]
4-4 بهینه سازی تولید رادیوایزوتوپ های کوتاه عمر در دستگاه پلاسمای کانونی
در قسمت قبل از این فصل به محاسبه اکتیویته طیف‌های مختلف دوترون پرداختیم. همان طور که نشان داده شد مقدارهای بدست آمده برای اکتیویته بسیار کمتر از مقدار مورد نیاز برای تصویربرداری PET می‌باشد. هدف از این بخش دراین فصل افزایش اکتیویته این طیف ها می‌باشد. در حقیقت در این بخش عوامل مؤثر بر میزان اکتیویته را بررسی می‌کنیم.
4-4-1 عوامل موثر برمیزان اکتیویته
همان طورکه در قسمت های قبل نشان داده شد افزایش تعداد دوترون ها عاملی مؤثر بر میزان اکتیویته است. بنابراین برای افزایش میزان اکتیویته باید عواملی که تعداد دوترون های خروجی از تنگش را افزایش می‌دهد، مورد بررسی قرار دهیم. دو عامل موثر در میزان اکتیویته انرژی اولیه دستگاه پلاسمای کانونی و استفاده دستگاه در مد تکرار بالا می باشد.
4-4-1-1 نرخ تکرار
یکی ازعوامل مؤثر در افزایش تعداد دوترون های شتاب گرفته از پینچ کار در مد تکرار بالا می‌باشد. یعنی تعداد شات هایی که در یک ثانیه زده می شود یا به عبارتی تعداد دفعاتی که خازن شارژ و دشارژ می‌شود.
برای کار در مد تکرار بالا معمولا از دستگاه های کوچک با انرژی پایین، به دلیل محدودیت در شارژ و دشارژ خازن در انرژی‌های بالا، استفاده می‌شود. در جدول زیر مشخصات 3 دستگاه PF آورده شده است.
جدول(4-6): خصوصیات دستگاه های پلاسمای کانونی[32]
NX2
NX1
The UNU/ICTP PFF
نوع دستگاه
2 kJ
2 kJ

دسته بندی : علمی