برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

طول پالس و فرکانس تکرار پالس آن
عدد نویز سیستم
برای قسمت RF پهنای باند و فرکانس میانی فیلترها و تولید فرکانس‌های STALO جز فاکتورهای مهم خواهد بود. برای دست‌یابی به حد تفکیک و پهنای نوار تصویر گرفته شده و همچنین مقدار داده‌های جمع‌آوری شده، شکل موج ارسالی، پهنای باند سیگنال، طول پالس، فرکانس تکرار پالس، نرخ نمونه برداری و پردازش مورداستفاده باید مورد توجه قرارگیرد.
استخراج تصویر در صورت وجود پردازنده‌های قوی و پرسرعت به صورت بلادرنگ بعد از کسب داده‌های لازم قابل حصول است. در غیر اینصورت می‌توان از داده‌های ذخیر شده بعد از فرود یا انتقال با لینک مخابراتی برای پردازش و استخراج تصویر استفاده کرد.
مدولاسیون موج پیوسته‌ی LFM
در سامانه‌های SAR که برروی پهپادها نصب می‌شود، بیشتر از مدولاسیون موج پیوسته LFM استفاده می‌شود. بر این اساس در این تکنیک فرستنده پیوسته در حال ارسال است و گیرنده نیز همزمان سیگنال‌های بازتابی را دریافت می‌کند. در [25] پردازش سیگنال مربوط به رادار LFM-CW SAR بیان شده است. سیگنال ارسالی LFM بصورت زیر است:
(‏41)
اگر سیگنال بازگشتی را بصورت ایده‌ال با در نظر بگیریم آنگاه:
(‏42)
که در آن برابر با تاخیر متناسب با هدفی در برد و دامنه سیگنال بازتابی است. اگر در گیرنده سیگنال دریافتی با مزدوج مختلط سیگنال ارسالی ضرب شود:
(‏43)
در عمل ضرب میکس کردن سیگنال یک مولفه‌ی فرکانس بالا و یک مولفه‌ی فرکانس پایین را تولید می‌کند که با استفاده از فیلتر مناسب می توان مولفه فرکانس بالا را حذف کرد. رابطه‌ی‌(‏43) را می‌توان بصورت زیر بازنویسی کرد:
(‏44)
نمایی اول یک تک فرکانس و نمایی دوم در طول زمان ثابت است. طیف فوریه این سیگنال برابر با رابطه‌ی زیر خواهد شد:
(‏45)
در شکل ‏4-1 طیف سیگنال خروجی میکسر نمایش داده شده‌است. با انجام این ضرب و بدست آوردن طیف سیگنال، بار محاسباتی برای فشره سازی کاهش می‌یابد. چرا که با توجه به رابطه (‏45)، انرژی سیگنال در بعد زمانی سریع، در نقطه‌ی که متناسب با برد هدف است ، متمرکز شده است.
(‏46)
فاکتور سیگنال LFM است که بصورت زیر تعریف می‌شود:
(‏47)
در رابطه فوق پهنای پالس و پهنای باند فرکانسی است. در LFM-CW، پهنای پالس با فرکانس تکرار پالس یکسان است، از این رو :
(‏48)
الگوریتم پیشنهادی برای جبران‌سازی حرکت
در این بخش الگوریتم جدیدی برای جبران‌سازی حرکت سکوی حامل ارایه شده‌است. حرکت حامل در مسیر غیر ایده‌ال باعث افت کیفیت و حتی خرابی تصاویر استخراج شده خواهد گردید. در روشی که در [10] مطرح گردید، نیاز به حجم بالائی از داده‌های مسیر و انجام عملیات پردازشی است. الگوریتم پیشنهادی مبتنی بر تخمین مسیر پرواز حامل با قسمت‌های خطی است. در این الگوریتم فرض بر اینست که در قسمت‌های تقریب زده شده، حامل دارای سرعت خطی خواهد بود. با حرکت حامل در مسیر خطی غیر ایده‌ال، داده‌های دریافتی دارای شیفت داپلر خواهند بود. در این الگویتم این شیفت داپلرها تخمین و جبرانسازی خواهند شد.
شکل ‏4-1- نمایش ساده ای از طیف داده‌های سطری SAR
برای سیگنال دچیرپ داریم:
(‏49)
دسته بندی : علمی