برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

-170
R(m)
Pr (dBw)
شکل ‏4-16- توان دریافتی در برد مطلوب
بلوک دیاگرام سیستمی
در شکل ‏4-17 بلوک دیاگرام سیستمی ، رادار طراحی شده نمایش داده شده است. سیگنال دریافت شده توسط‌ آنتن گیرنده در آبتدا توسط یک طبقه LNA تقویت می‌شود. برای محدود کردن توان نویز از فیلتر میانگذر با پهنای باند 200 MHZ و فرکانس مرکزی 10 GHz ، عبور داده می‌شود.
در ادامه سیگنال پس از یک مرحله تقویت دیگر با کپی سیگنال ارسالی ضرب و از فیلتر میانگذر دوم عبور داده می‌شود. با این کار سیگنال چیرپ دریافتی دچیرپ می‌شود. پس از تقویت سوم سیگنال دریافتی برای نمونه برداری آماده شده است. در طی چهار مرحله تقویت ، محدوده‌ی دینامیک سیگنال از به خواهد رسید که برای نمونه برداری سطح مناسب است. در این حالت سطح قوی ترین سیگنال به یک ولت خواهد رسید. سپس سیگنال با یک ADC در IF ، با فرکانس نمونه برداری 100 MHz و چهارده بیت از آنالوگ به دیجیتال تبدیل می‌شود. در زیر سیستم دیجیتال ، سیگنال نمونه برداری شده در دو سینوسی (که 90 درجه باهم اختلاف فاز دارند) با فرکانس 26 MHz ضرب و از یک فیلتر پایین گذر عبور داده می‌شوند. با این ترتیب کانال‌های I و Q ساخته می‌شوند. داده‌های کانال I و Q به واحد ذخیره سازی انتقال داده می‌شوند.
شکل ‏4-17- بلوک دیاگرام سیستمی
واحد STC
توان سیگنال دریافتی در شکل ‏4-16 نمایش داده شده است. همانطور که در شکل دیده می‌شود دامنه‌ی سیگنال دریافتی در برد، ثابت نیست. برای مستقل نمودن دامنه‌ی سیگنال‌های دریافتی می‌توان از کنترل کننده‌ی بهره مانند STC استفاده کرد. در این رادار محدوده‌ی دینامیک سیگنال‌های دریافتی در محدوده‌ی مناسبی است، لذا می‌توان STC را بصورت دیجیتال در پردازش پیاده سازی کرد. بااین ترتیب قبل از پردازش سیگنال‌های در یافتی در عکس منحنی شکل ‏4-16ضرب خوهد شد. نمودار تقویت STC در شکل ‏4-18 نمایش داده شده است.
شکل ‏4-18- بهره‌ی STC بر حسب برد
حجم حافظه‌ی مورد نیاز
برای استخراج تصویر لازم است که کل داده‌های زمان پرتو افکنی(این زمان متناسب با حد تفکیک‌پذیری است) جمع‌آوری شوند. از این‌رو نیازمند به بلوک‌های حافظه خواهیم بود تا داده‌ها ذخیره شود. معمولا در کل داده‌ها جمع‌آوری سپس پردازش روی‌ آن‌ها صورت می‌گیرد.
لازم به یار آوری است که در هر PRI داده‌های متناسب با تاخیر پهنای نوار، نمونه‌برداری و ذخیره می‌شود. پس حجم حافظ ارتباط مستقیم با طول و پهنای نوار، نرخ نمونه‌برداری و PRI دارد. اگر داده‌های دریافتی بصورت شانزده بیتی ذخیره شوند ، آنگاه برای حجم حافظه‌ی لازم خواهیم داشت:
(‏454)
در عبارت فوق فرکانس نمونه برداری ، برابر با پهنای زمانی نوار و طول زمانی نوار است. در راستای برد نرخ نمونه‌برداری پنج برابر انتخاب شده است. از طرفی قدرت تفکیک‌پذیری رادار انتخاب شده است. با PRF=2kHz در راستای سمت تعداد نمونه‌ها در واحد تفکیک‌پذیری برابر با:
(‏455)
خواهد بود. اگر پهنای نوار 2km و طول آن اگر 10km باشد. در این صورت مقدار حافظه‌ی لازم برای ذخیره‌سازی کل داده‌ها کمتر از خواهد بود.
پردازش سیگنال
با توجه به اینکه مد عملکردی رادار strip برای رادار دهانه ترکیبی در نظر گرفته شده است ، زاویه لوچی آنتن و طول دهانه آنتن کم است، لذا از الگوریتم RDA برای استخراج تصویر استفاده خواهد شد. بلوک دیاگرام این الگوریتم در
شکل ‏5-1نمایش داده شده است. مطابق بلوک دیاگرام ابتدا از سیگنال دچیرپ شده در راستای برد و سمت FFT گرفته می‌شود. سپس الگوریتم‌های جبرانسازی ‌برای RCM و تصحیح خطای حرکت اعمال می‌شود. در نهایت داده‌ها در سمت فشرده و تصویر استخراج می‌گردد.
شکل ‏4-19- بلوک دیاگرام پردازش سیگنال
شبیه سازی و نتایج
در این فصل بر اساس بلوک دیاگرام ارائه شده در فصل قبل، رادار طراحی شده شبیه سازی شده است. برای شبیه سازی از اهداف نقطه‌ای استفاده شده است. فرض بر اینست که سطح مقطع راداری زمینی که از آن تصویر برداری می‌شود، صفر است و تنها هدف روی آن دارای سطح مقطع غیر صفر است. الگوریتم استفاده شده برای استخراج تصویر RDA می‌باشد.
شبیه سازی و نتایج الگوریتم RDA برای سه هدف نقطه‌ای
برای پردازش سیگنال در واحد پردازش از الگوریتم RDA استفاده شده است. بلوک دیاگرام این الگوریتم در
دسته بندی : علمی