پایان نامه درباره جانشین ­پروری؛عوامل تسهيل جانشين پروري

عوامل تسهيل كننده جانشين پروري

جهت تسهيل در برنامه ريزي جانشين پروري در سازمانها، موارد متفاوتي قابل طرحنـد . بـه طور كلي ميتوان از شش عامل تسهيل كننده نام برد. كه طرح­هاي برنامه ريزي جانشين پروري را تحت تاثير قرار داده و تسهيل مي كنند.

الف- حمايت و مشاركت مديريت بالا[1]: مشاركت مديريت عالي باعث مي­شود كه ساير افراد برانگيخته شوند و اطمينان حاصل كنند كه عزم تيم مديريت، در احيا برنامه جانشین پروري جدي است.

ب- رويكرد نظام يافتـه: وجود فراگردهاي مستمر و منظم جهت توسعه برنامه­هاي جانشين پروري در كل سازمان و در نظر گرفتن روابط نظام يافته خرده سيستم­هاي آن ضرورت دارد؛

ج-برنامه­هاي توسعه معين: افراد بايد باور كنند كه مي­توانند با شركت در برنامه­هاي توسعه شركت براي رهبري در آينده آماده شوند. برخي از برنامه­ها در ارتباط بـا سطح تجربه مشاركت كنندگان در سازمان، ممكن است درسه گام مدنظر قرار گيرد:

گام 1- تيم مستعد و اثربخشي براي آينده درنظر گرفته مي­شود كه مملو ازمشاركت كنندگان كم تجربه است؛ در اين مرحله به آنها مجموعه­اي از مهارت هاي عمومي آموزش داده مي شود.

گام 2- افراد آموزش ديده و پرورش يافته در تجارب توسعه سهيم مي شوند و موقعيت­هاي مهم را احراز مي كنند.

گام 3- افراد موقعيت­هاي مهم را احراز كرده و اشغال مي­كنند؛ زيرا آنها براي موقعيت هاي بالاتر آموزش ديده­اند.

د ـ فرهنگ سازماني: تا هنگامي كه محيط مناسبي براي رشد تجارب در بخشي از سازمان ايجاد نشود، رهبران آينده در آن رشد نمي­كنند؛ دربرنامه جانشين پروري بايد به كسب دانش و مهارتها ومتمايز نمايي توانايي­هاي سازمان تاكيد شود و ظرفيت فرهنگي سازمان براي رشد مدنظر افراد تحت آموزش قرار گيرد.

ه ـ تاكيد بر ارتقا كيفيت: برنامه جانشين پروري بر ضرورت كيفيت تاكيد مي­كند تا از اين طريق امكان جابه­جايي افراد را براي شغل­هاي سطوح بالاتر فراهم آورد. شايان ذكر است كه برنامه­هاي جانشين پروري بايد بر آمادگي افراد براي جابـه­جايي از يك موقعيت سازماني به موقعيتي بالاتر تاكيد كنند و در افراد براي پيشرفت در شغل­هاي بعدي شايستگي ايجاد كنند .

وـ تاكيد بر ارشديت: معمولاً مربيان يا مرشدها پندهايي را درباره نحوه برخورد با چالش­هاي شخصي، سازماني و سياسي به افراد ارايه مي دهند تـا در دوران زندگي براي آن ها رهگشا باشند. مرشديت هنگامي اتفاق مي­افتد كه اشخاص تازه وارد و مستعد به يك فرد مافوق بصير و داراي نفوذ دلبستگي پيدا كنند. فرد مافوق و بصير و متنفذ كسي است كـه توانايي آن را دارد تا با افراد ارتباط برقرار کند. اين افراد معمولاً از توسط شاگردان به مثابه مرشد انتخاب مي­شوند؛ بنابراين اگر چه بعضي از سازمان­ها از مرشديت رسمي پشتيباني مي­كنند و آنها تلاش كه كاركنان تازه وارد با تجارب بيشتر را با كاركنان ارشد تطبيق دهند، ولي معمولاً ايـن امر به صورت غيررسمي اتفاق مي­افتـد (راسول[2]،2005 ،8-56).

[1] Top Management Support and participation

[2] Rothwell

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی وضعیت جانشین­پروری در شرکت نفت براساس مدل شایستگی مدیران

Author: 92