برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

اعتبار یک ابزار اندازه گیری، به این پرسش پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه اندازه صفت متغیر مورد نظر را می سنجد .( اوماسکاران ، 1384 )
جهت روایی پرسشنامه، سعی در استفاده از سوالاتی گردیده است که دربرگیرنده تمامی ابعاد اهداف و سوالات پژوهش بوده و جامعیت لازم را داشته باشد. ضمناً پرسشنامه مذکور را با نظر متخصصین و استادان این امر تهیه و پس از اینکه روایی پرسشنامه توسط استاد راهنما تایید شد و برای سنجش پایایی یا اعتبار پرسشنامه طراحی شده (20 پرسشنامه) اولیه و تأیید شده را در بین نمونه توزیع کرده و بعد از جمع آوری آنها ، به کمک آزمون آلفای کرونباخ میزان ضریب آلفای کرونباخ را با استفاده از نرم افزار SPSS اندازه گیری کرده اگر مقدار پایایی بیشتر از 70% باشد می توان گفت پرسشنامه از پایایی خوبی برخوردار است . در این تحقیق نیز برای روایی پرسشنامه محقق با رجوع به نظر متخصصان و اساتید و نظر به استاندارد بودن پرسشنامه از روایی ابزار اندازه گیری خود ، در سنجش متغیر های پژوهش اطمینان حاصل نموده است . همسانی درونی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای چهار خرده مقیاس راهبردهای مقابله ای شناختی 85/. ،انفصالی 89/. ،هیجانی 73/. و اجتنابی 70/. ،گزارش شده است.نتایج ضریب بازآزمایی برای چهار خرده مقیاس راهبردهای مقابله ای شناختی 80/. ،انفصالی 79/. ،هیجانی 76/. و اجتنابی 70/. به دست آمده است.پایایی بازآزمایی برای نمره کل 75/. گزارش شده است.روایی به دست آمده در دامنه 80/. تا 95/. متغیر بوده است. در ایران ملکوتی (1374)،طی هنجاریابی از این پرسشنامه برای تعیین پایایی پرسشنامه راهبردهای مقابله ای از ضریب آلفای کرونباخ استفاده نمود و ضرایب حاصله برای خرده مقیاس ها در دامنه 79/. تا 92/. متغیر بوده و برای کل مقیاس 81/. گزارش کرده است.همچنین برای تعیین روایی این پرسشنامه از روش تحلیل عاملی استفاده کرده است و نتایج مؤید آن است که روایی پرسشنامه در دامنه 81/. تا 95/. متغیر است.برای پرسشنامه خودتنظیمی پینتریچ و دی گروت(1990) در بررسی روایی آن با استفاده از روش تحلیل برای مقیاس باورهای انگیزشی سه عامل خودکارآمدی، ارزشگذاری درونی و اضطراب امتحان و برای مقیاس راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دو عامل استفاده از راهبردهای شناختی و استفاده از راهبردهای فراشناختی و مدیریت منابع را به دست آوردند و ضرایب پایایی خرده مقیاسهای خودکارآمدی، ارزشگذاری درونی و اضطراب امتحان، استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی را با روش آلفای کرونباخ به ترتیب ،89/0، 087/0،75/0، 83/0 74/0 تعیین کردند. موسوی نژاد (1376) نیز برای بررسی روایی این پرسشنامه از روش روایی محتوایی و تحلیل عاملی استفاده کرده و سه عامل راهبرهای شناختی سطح پایین، راهبردهای شناختی سطح بالا و خودنظم دهی فراشناختی را استخراج کرد. او برای تعیین پایایی عوامل فوق به ترتیب ضرایب آلفای 98/0 ، 79/0، 84/0را گزارش نمود. در این پژوهش جهت بررسی پایایی از روش آماری آلفای کرونباخ بر روی داده های بدست آمده در مرحله پیش آزمون 14 نفر استفاده شد که به ترتیب برای خرده مقیاس های خودکارآمدی، ارزشگذاری درونی و اضطراب امتحان، استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی85/0، 86/0، 77/0، 84/0 بدست آمد. برای پایایی آزمون استرس نیز باید گفت آنتونی و همکاران (1998) مقیاس مذکور را مورد تحلیل قرار داده و به ترتیب برابر 97/0 ، 92/0 و 95/0 مقدار بدست آمد.
پایایی کلی پرسشنامه
دسته بندی : علمی