برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

روش‌های آزمونسازی
آمادگی مناسب برای یک آزمون شامل مدیریت زمان، یادداشتبرداری با کیفیت و بازنگری دقیق مواد درسی است. سه نوع بازنگری وجود دارد که می‌تواند شما را برای آزمونسازی آماده کند: بازنگری دائمی، هفتگی ، بازنگری دقیقاً قبل از آزمون و بازنگری بعد از امتحان (احقر،2011).
توسعه طرح کلی خود
حال زمان آن رسیده تا طرح خود را برای افزایش برنامه‌‌ریزی توسعه دهید. شاید به ترکیب روش‌های متفاوت نیاز باشید تا بخشی از این الگو را معرفی کنید.
2-4-5 رابطهی باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی
نظریه یادگیری خودتنظیمی بر این اساس استوار است که دانش‌آموزان چگونه از نظر فراشناختی، انگیزشی و رفتاری،یادگیری را در خود سامان میبخشند.

بر اساس نظریه سه وجهی بندورا مبنای یادگیری خودتنظیمی، شناخت اجتماعی است. به عقیده وی، فعالیت‌های یادگیری دانش‌آموزان بهوسیله سه عامل فرآیندهای شخصی، محیطی و رفتاری آنها تعیین می‌شود. نظریه یادگیری خودتنظیمی را پینتریچ و دیگروت مطرح کردند . آنها خودکارآمدی، ارزشگذاری درونی و اضطراب امتحان را به عنوان باورهای انگیزشی در نظرگرفتند و راهبردهای شناختی، فراشناختی، تلاش و تدبیر دانش‌آموزان را تحت عنوان یادگیری خودتنظیمی معرفی کرده اند. خودکارآمدی به مجموعه باورهای دانش‌آموزان در مورد توانایی‌هایشان در انجام تکالیف اشاره دارد نتایج تحقیقات در این زمینه حاکی از آن است که دانش‌آموزانی که خود را خودکارآمد می‌دانند، از راهبردهای شناختی و فراشناختی بیشتری استفاده می‌کنند و در انجام تکالیف اصرار بیشتری از خود نشان می‌دهند. ارزش‌گذاری درونی به اهمیتی که دانش‌آموز به یک تکلیف یا درس خاص می‌دهد، باوری که به آن تکلیف دارد و هدفی که از مطالعه آن دنبال می‌کند، اطلاق می‌شود. تحقیقات نشان می‌دهند که دانش‌آموزانی که دارای انگیزه غلبه بر کار و تکلیف‌اند، از راهبردهای شناختی و فراشناختی بیشتری استفاده می‌کنند.اضطراب امتحان احساس یا حالت هیجانی ناخوشایندی است که پیامدهای رفتاری و روانشناختی خاصی دارد و در امتحانات رسمی و یا دیگر موقعیتهای ارزشیابی تجربه می‌شود. در رابطه با اضطراب امتحان، تحقیقات بیانگر رابطه غیرخطی این عامل با عوامل خودتنظیمی – یعنی تلاش و تدبیر می‌باشند.منظور از راهبردهای فراشناختی، مجموعه فرآیندهای برنامه‌ریزی، بازبینی و اصلاح فعالیتهای شناختی است. تدابیر یادگیری، احاطه دانش‌آموز بر تکالیف دشوار و میزان پافشاری وی در انجام آنهاست. طبق نظریه یادگیری خودتنظیمی، فرآیندهای فراشناختی، تلاش و تدبیر دانش‌آموزان، خودتنظیمی را تشکیل می‌دهند. منظوراز خودتنظیمی این است که دانش‌آموزان مهارت‌هایی برای طراحی، کنترل و هدایت فرآیند یادگیری خود دارند و تمایل دارند یادبگیرند، کل فرآیند یادگیری را ارزیابی کنند و به آن بیندیشند (درخشان هوره،1389).
2-4-6 ابعاد یادگیری خودگردان
( زیمرمن و همکاران 2000، وینستین و همکاران 1992) معتقد هستند که یادگیری خودگردان از سه بعد تشکیل یافته است.
1) فراشناخت (ارزشیابی از خود، محیط و موقعیت)
2) تنظیم هدف
3) خود مشاهده‌ای از فعالیتهای خود.
در واقع این ابعاد در فرایند خودگردانی در تعامل با یکدیگر هستند. زیمرمن و بندورا، (1994) معتقد هستند که خودگردانی شامل مشاهده‌ای از فعالیتهای خود، قضاوت در مورد عملکرد، خود – واکنشی است (زبردست،2012).
2 -4-7 نظریه‌های خودتنظیمی ‌
عامل‌های اصلی در پیکربندی یک سیتم خودگردان آموزشی عبارتند از:
یادگیرنده
سیستم خودگردان یادگیری(عامل قرارداد، عامل پشتیبان یادگیری و عامل مدیریت یادگیری)
پایگاه داده یادگیرنده
پایگاه داده متریال یادگیری
پایگاه داده سوال.
منظور از عامل قرارداد، ارتباط بین یادگیرنده و مربی در اتخاذ یک فرآیند اموزشی موثر می‌باشد. اکثر نظریه‌های خودتنظیمی ‌چهار فرض عمومی مشترک دربارهی یادگیری دارند:
اول اینکه یادگیرندگان در یادگیری خودشان فعالانه شرکت میکنند.

دسته بندی : علمی