برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
2-3- روشهای ارزیابی ساختاری
آزمونهای انجام گرفته جهت ارزیابی ساختاری غشاهای سنتز شده عبارتند از:
1- میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)
عکسبرداری SEM جهت بررسی ریختشناسی سطح مقطع غشاها و توزیع نانوذرات در ساختار غشای بستر آمیخته و بررسی چسبندگی نانوذرات با پلیمر انجام گرفت.
2-طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه(FTIR)
آزمون FTIR جهت تجزیه و شناسایی پیوندهای پلیمر و مقایسه آن با نمونه استاندارد به منظور اطمینان از عدم تخریب در ساختار پلیمر در حین عملیات ساخت غشا انجام شد.
3-میکروسکوپ نیروی اتمی(AFM)
برای مطالعه ریخت شناسی سطح غشاهای ساخته شده و بررسی تأثیر حضور نانوذرات برروی سطح غشاها آزمون AFM انجام شده است. در ادامه نتایج ارزیابی های عملیاتی و ساختاری آورده شده و برروی نتایج حاصل شده بحث می شود.
بخش سوم
نتایج و بحث
غشاهای تهیه شده لازم است در فرآیندهای جداسازی مورد ارزیابی و استفاده قرار گیرند اما پیش از آنکه در فرآیند جداسازی از آنها استفاده شود، می بایست از لحاظ ساختاری ارزیابی شوند. برای ارزیابی ساختاری غشاهای تهیه شده در این پژوهش از آنالیزهای FESEM، FTIR، AFM استفاده شده است. در این گفتار، نتایج آنالیزهای مذکور برای غشاهای منتخب ارائه می گردد.
3-1-ارزیابی ساختاری
3-1-1-طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR)
ساختار مولکولی پلیمر توسط آزمون FTIR مورد بررسی قرار گرفت. این آزمون به منظور اطمینان از عدم تخریب پلیمر غشا تحت عملیات های گوناگون، مانند عملیات گرمایی، فراصوت و … انجام پذیرفت.
شکل 3-1-طیف FTIR غشای پلی سولفون
شکل 3-2-طیف FTIR غشای پلی سولفون-نانوسیلیکا
شکل 3-3-طیف FTIR غشای پلی سولفون-نانو خاک رس
همانطور که از شکل های3-1 تا 3-3 نمایان است تغییر محسوسی در پیک ها مشاهده نمی شود که این نشان دهنده این است که پلیمر غشا تحت فرآیندهای مختلف تخریب نشده است.
همانطور که از نمودارهای FTIR مشاهده می شود جذب در عدد موج cm-11103 بیانگر حضور پیوند –C-O در پلیمر می باشد.پیک موجود در cm-11563 مربوط به ارتعاش کششی گروه کربونیل می باشد.همانطور که شکل 3-2 نشان می دهد پیک موجود در 1102بیانگر وجود یک پیوند کششی Si-O-Si می باشد.
3-1-2-آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی( FESEM)
در این قسمت نگاره های FESEM مربوط به غشای نانو کامپوزیتی پلی سولفون ارائه شده است. به منظور ارزیابی ساختاری غشاهای ساخته شده چند نمونه غشا مورد آنالیز FESEM قرار گرفتند. برای بررسی مقطع عرضی غشا ابتدا نمونه ها در نیتروژن مایع فرو برده شدند تا بعد از شکستن نمونه بتوان مورفولوژی غشا را حفظ کرد.
در نگاره های سطح مقطع غشاهای پلیمری خالص و بستر آمیخته ساختار کاملا چگال مشاهده می شود و هیچ گونه حفره یا نقصی در غشا مشاهده نمی شود در بزرگنمایی های بیشتر ترک هایی در بستر غشاها مشاهده می شود که می تواند در اثر فروبردن غشاها در نیتروژن مایع یا در اثر بمباران الکترونی هنگام عکسبرداری به وجود آمده باشند.
دسته بندی : علمی