برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

66.82
146.7
4.2
4.2698
4.7314
7.04
نمودار3-18-نمودار مقایسه تراوایی بین غشای پلی سولفون خالص با غشای پلی سولفون-نانوسیلیکا با 5% وزنی
نمودار 3-19– نمودار مقایسه تراوایی بین غشای پلی سولفون خالص با غشای پلی سولفون-نانوسیلیکا با 10% وزنی
نمودار 3-20- نمودار مقایسه تراوایی بین غشای پلی سولفون خالص با غشای پلی سولفون-نانوسیلیکا با 15% وزنی
نمودار 3-21– نمودار مقایسه تراوایی بین غشای پلی سولفون خالص با غشای پلی سولفون-خاک رس با 5/0%وزنی
نمودار 3-22– نمودار مقایسه تراوایی بین غشای پلی سولفون خالص با غشای پلی سولفون-خاک رس با 1% وزنی
نمودار 3-23- نمودار مقایسه تراوایی بین غشای پلی سولفون خالص با غشای پلی سولفون-خاک رس با 2% وزنی
همانطور که شکل ها نشان می دهند، بهترین نتایج تراوایی مربوط به غشای پلی سولفون- نانوسیلیکا با 15% وزنی می باشد. بنابراین نانو کامپوزیت ها خواص تراوایی غشاها را بهبود می بخشند. همچنین خواص مکانیکی و حرارتی به میزان قابل توجهی با شکل گیری نانوکامپوزیت ها بهبود می یابد.
نتایج آزمون ها بیانگر این موضوع هستند که نانوذرات سیلیکای سنتز شده سازگاری خوبی با غشای پلی سولفون دارند و به طور یکنواخت در غشا توزیع شده اند, همچنین وجود نانوذرات باعث بهبود خواص گرمایی و همچنین دمای انتقال شیشه ای در غشاهای نانوکامپوزیت گردید. حضور نانوذرات سیلیکا در ساختار پلی سولفون تراوایی را در غشا افزایش می دهد. بیشترین مقدار تراوایی آب در غشای نانوکامپوزیتی پلی سولفون/سیلیکا شامل 15 درصد وزنی سیلیکا می باشد. با افزایش جرم مولکولی دمای انتقال شیشه ای افزایش می یابد که به دلیل طولانی تر شدن زنجیره ها و کمتر شدن تحرک آنها می باشد. حضور ذرات سیلیکا در پلیمر, توزیع خوب ذرات در پلیمر و پراکندگی مناسب و نانومتری ذرات در پلیمر در کنار ذرات تجمع یافته که ناشی از چسبیدن توده ای از ذرات, کنار هم می باشد, همگی بیانگر این موضوع می باشد که برهمکنش مناسبی بین بستر پلیمر با نانوذرات ایجاد شده, که باعث بهبود خواص تراوایی و گزینش پذیری گردیده است.
بخش چهارم
نتیجه گیری و پیشنهادات
با توجه به نتایج بدست آمده در تهیه، ارزیابی ساختاری و عملکردی در تهیه نانوکامپوزیت های غشای پلی سولفون-خاک رس و غشای پلی سولفون-نانو سیلیکا می توان نتیجه گیری نهایی و پیشنهادات زیر را ارائه نمود.
4-1-نتیجه گیری
با توجه به ویژگی های قابل توجه پلیمرهای پلی سولفون (تراوایی، گزینش پذیری) به منظور افزایش کارایی غشاهای ساخته شده، نانوسیلیکا و خاک رس به بستر پلیمر اضافه شد تا عملکرد غشاها مورد بررسی قرار گیرد. مواد و تجهیزات لازم از جمله پلیمر پلی سولفون، نانو سیلیکا و نانوکلی، حمام فراصوت و سایر تجهیزات آماده گردید. غشاهای پلیمری پلی سولفون با ترکیب درصدهای مختلف نانوسیلیکا و نانوکلی به روش بستر آمیخته ساخته شدند. با توجه به مطالعات انجام شده برروی درصدهای مورد استفاده درصدهای وزنی بین 5/0، 1، 2، 5، 10و 15 درصد مورد بررسی قرار گرفت. در درصدهای وزنی بالاتر، فضاهای خالی در غشا کاهش می یابد که این عامل قطعا باعث افزایش توانایی جداسازی این غشاها می شود. به منظور مطالعه ساختاری و گروه های عاملی موجود در پلیمر، آزمون FTIR مورد استفاده قرار گرفت. همین طور برای بررسی ریخت شناسی سطح مقطع غشا و توزیع نانوذرات در بستر پلیمر عکسبرداری FESEM انجام شد. تصاویر AFM برای مطالعه ریخت شناسی سطح غشا تهیه و ارائه گردید.
با توجه به نتایج این آزمون ها، با افزایش مقدار نانوذرات سیلیکا گزینش پذیری و نفوذپذیری غشاهای پلی سولفون افزایش می یابد. پلیمرهای پلی سولفون، پلیمرهایی با کارایی بالا در نظر گرفته شده اند، ویژگی هایی از قبیل خواص مکانیکی و حرارتی به میزان قابل توجهی توسط شکل گیری نانوکامپوزیت های خاک رس بهبود یافته است. با این حال خواص دیگر از قبیل سد در برابر خوردگی و آبگریز بودن خواص با استفاده از فن آوری نانوکامپوزیت های خاک رس، بهبود یافته است. نانوکامپوزیت های پلی سولفون-خاک رس که اساسا توسط این روش تولید شدند، می توانند در آماده سازی غشا و فرآیندهای غشایی مورد استفاده قرار گیرند.
نانوکامپوزیت های تهیه شده در این پژوهش در سطح غشا متمرکز شده اند که باعث بهبود خواصی چون افزایش خواص مکانیکی، گزینش پذیری و نفوذپذیری در غشا می گردند. با توجه به جدول(4-1)غشاهای نانوکامپوزیتی پلی سولفون- نانوسیلیکا با درصد وزنی 15% نانوسیلیکا بهترین تراوایی را نشان می دهد.
جدول4-1-اثر حضور نانو کلی و نانو سیلیکا بر تراوایی آب خالص در غشای نانو کامپوزیتی پلی سولفون
دسته بندی : علمی