برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
شکل ‏5-15- سیگنال‌های دریافتی از هواپیمای مدل شده در حوزه‌ی برد –داپلر قبل از RCMC
شکل ‏5-16- سیگنال‌های دریافتی از هواپیمای مدل شده در حوزه‌ی برد –داپلر بعد از RCMC
شکل ‏5-17- استخراج تصویر هواپیما
شبیه سازی الگوریتم پیشنهادی برای جبرانسازی خطای حرکت
حرکت حامل رادار در مسیر غیر از مسیر ایده‌ال ، باعث خراب شدن کیفیت تصاویر استخراج شده می‌شود. اما در صورت اطلاع از مسیر حرکت رادار می‌توان جبران‌سازی‌های لازم را انجام داد. حرکت حامل در مسیر خطی غیر از مسیر ایده‌ال، باعث ایجاد شیفت داپلر در داده‌های دریافتی می‌گردد. مقدار این شیفت با رابطه‌ی ‌استخراج شده‌ی(‏425) توصیف می‌گردد . برای نمایش این شیفت داپلر، دو سناریوی حرکتی یکی با حرکت در مسیر ایده‌ال و دیگری با حرکت خطی در مسیر غیر ایده‌ال در نظر گرفته شده است. رادار در مسیر غیر ایده‌ال دارای سرعت و مدت زمان پرتو افکنی 4s است. برای این دو سناریو هدفی با ضریب انعکاس واحد در مختصات قرار داده شده است. نتایج حاصل از شبیه‌سازی درشکل ‏5-18 نمایش داده شده است. در این شکل طیف داپلر سیگنال‌های دریافتی از هدف در دو سناریوی ذکر شده نمایش داده شده است. همانطور که در شکل دیده می‌‌شود، بر اثر حرکت غیر ایده‌ال خطی، طیف داپلر سیگنال دریافتی دارای شیفت است. مقدار این شیفت از رابطه‌ی(‏425) برابر با :
(‏51)
است. این مقدار با مقدار شیفت حاصل از شبیه‌سازی مطابقت دارد. با جبرانسازی این شیفت طیف سیگنال در مکان مطلوب قرار خواهد گرفت.
شکل ‏5-18- شیفت داپلر سیگنال در مسیر غیر ایده‌ال خطی
مسیر دو پاره خطی
در این سناریو رادار بر روی مسیر آبی رنگ رسم شده در شکل ‏5-19 حرکت می‌کند. اندازه‌ی سرعت در راستای محور x برابر با 100m/s و در دو راستای دیگر 2m/s در نظر گرفته شده است. یک هدف نقطه‌ای در با RCS واحد در نظر گرفته شده است. با این سناریوی حرکتی سیگنال‌های دریافتی در هر مسیر با اندازه‌ی شیفت داپلری یکسان اما جهت مخالف روبرو خواهند شد. طیف داپلر سیگنال دریافتی از هدف نقطه‌ای در شکل ‏5-20 نمایش داده شده است. همانطور که در این شکل دیده می‌شود طیف سیگنال به دو قسمت تقسیم شده است. با جبران فرکانسی طیف، نتیجه در نمودار b از شکل ‏5-20 نمایش داده شده است.
شکل ‏5-19- سناریوی مسیر دو پاره‌خطی
شکل ‏5-20- طیف داپلر سیگنال دریافت شده a) سیگنال جبران نشده b) سیگنال جبران شده
شکل ‏5-21- سیگنال فشرده شده در سمت a) سیگنال جبران نشده b) سیگنال جبران شده
شکل ‏5-22- نمایش سیگنال جبران شده در مسیر دو پاره خطی در محدوده‌ی کوچکتر
مسیر چند پاره خطی
مسیر نشان داده شده درشکل ‏5-23 برای این سناریو انتخاب شده است. در این سناریو رادار در هر مسیر به ترتیب دارای بردار سرعت ، و است. کل زمان پرتو افکنی 6s و هدف نقطه‌ای با RCS واحد در قرار دارد.
شکل ‏5-23- سناریوی مسیر چند پاره خطی
شکل ‏5-24- طیف داپلر سیگنال دریافت شده a) سیگنال جبران نشده b) سیگنال جبران شده
شکل ‏5-25- سیگنال فشرده شده در سمت a) سیگنال جبران نشده b) سیگنال جبران شده
شکل ‏5-26- نمایش سیگنال جبران شده در مسیر چند پاره خطی در محدوده‌ی کوچکتر
مسیرسینوسی
برای یک مسیر سینوسی نمایش داده شده در شکل ‏5-27 سناریوی بخش‌های قبل دوباره اجرا گردیده است. در این مسیر رادار بر روی محور z دارای نوسانات سینوسی است.
شکل ‏5-27- سناریوی مسیر سینوسی
با حرکت رادار در این مسیر سینوسی به شدت طیف دریافتی دارای اعوجاج می‌گردد، این اعوجاج در شکل ‏5-28 نمودار a ، نمایش داده شده است. نتیجه‌ی حاصل از فشرده شدن سیگنال دریافت شده‌ی جبران نشده درشکل ‏5-29 نمایش داده شده است. همانطور که در شکل دیده می‌شود، سیگنال با توجه به اعوجاج مسیر کاملا گسترده شده است. با تقریب مسیر سینوسی با هفت پاره خط ، نتیجه‌ی حاصل از جبران‌سازی در شکل ‏5-30 نمایش داده شده است. این جبرانسازی کمی فشرده سازی سیگنال را بهبود داده است. در طی هر کدام از هفت پاره خط نمایش داده شده در شکل ‏5-31 ،سیگنال دریافتی با یک سیگنال تک فرکانس جبرانسازی شده است. در شکل ‏5-32 سیگنال بکار رفته برای جبرانسازی نمایش داده شده است.
شکل ‏5-28- طیف داپلر سیگنال دریافت شده a) سیگنال دریافت شده درمسیر سینوسی b) سیگنال دریافت شده در
مسیر ایده‌ال
دسته بندی : علمی