برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
شکل ‏5-1 نمایش داده شده‌است. همانطور که در بلوک پردازش سیگنال نشان داده شده است، ورودی این بلوک سیگنال دچیرپ شده در حوزه‌ی زمان است. این سیگنال توسط واحد دیجیتال ، به کمک کانال‌های تربیعی تامین شده است. برای نمایش عملکرد قسمت پردازش سیگنال سناریوی با سه هدف نقطه‌ای در نظر گرفته شده ‌است. در این سناریو سه هدف نقطه‌ای در مختصات ، و با سطح مقطع راداری واحد در نظر گرفته شده است. در این سناریو پارامترهای SAR برابر با مقادیر طراحی شده در قسمت‌های قبل است. رادار بر روی محور با سرعت ثابت در ارتفاع در حال حرکت است. زمان پرتو افکنی از تا است.
در پردازش سیگنال ابتدا در راستای برد از سیگنال‌ FFT گرفته می‌شود تا سیگنال‌ها در راستای برد فشرده شود. نتیجه‌ی حاصل برای فشرده سازی داده‌ها در راستای برد ، برای سناریوی‌ سه نقطه‌ای در شکل ‏5-2 نمایش داده شده است. همانطور که در این شکل دیده می‌شود دو دامنه‌ی ماکزیمم به فاصله‌ی 10m از هم ایجاد شده است. دامنه بزرگتر مربوط به دو هدف B و C است که در یکسانی از رادار قرار دارند و از هم تفکیک نشده‌اند. کل داده‌های فشرده شده در برد، در شکل ‏5-3 نمایش داده شده‌است. نمایش کانتوری شکل ‏5-3 در شکل ‏5-4 آورده شده است.
شکل ‏5-1- بلوک دیاگرام پردازش سیگنال
شکل ‏5-2- سیکنال فشرده شده در برد
شکل ‏5-3- نمایش داده‌های فشرده شده در برد برای سه هدف نقطه‌ای
شکل ‏5-4- کانتور داده‌های فشرده شده در برد برای سه هدف نقطه‌ای
بعد از فشرده سازی سیگنال در راستای برد ، مرحله بعد انتقال داده‌ها به حوزه‌ی برد- داپلر است. برای انتقال داده‌ها به این حوزه در راستای سمت از داده‌های فشرده شده در برد FFT گرفته می‌شود. نتیجه‌ی حاصل از FFT گرفتن در راستای برد در شکل ‏5-5 نمایش داده شده است. . در شکل ‏5-6 ، کانتور داده‌ها در حوزه‌ی برد-داپلر نمایش داده شده است.
در این حوزه سیگنال‌هایی که دارای یک (کمترین فاصله هدف از رادار) هستند ، در یک مکان فشرده می‌شوند. از این رو در این حوزه می‌توان الگوریتم‌های RCMC را پیاده سازی کرد در شکل ‏5-5 و شکل ‏5-6 ، RCM به وضوح قابل مشاهده است. قبلا از فشرده سازی در راستای سمت این جابجایی‌ها باید جبران شود. برای RCMC از درونیابی استفاده شده است. نتیجه حاصل از RCMC در نمودار‌های شکل ‏5-7 تا شکل ‏5-9 نمایش داده شده است.
شکل ‏5-5- سیگنال‌های دریافتی از هدف سه نقطه‌ای در حوزه‌ی برد داپلر
شکل ‏5-6- کانتور داده‌های حوزه‌ی برد-داپلر برای سه هدف نقطه‌ای
شکل ‏5-7- طیف داپلر سیگنال دریافت شده از هدف A بعد از RCMC
شکل ‏5-8- نتیجه حاصل از RCMC در حوزه‌ی برد -داپلر
شکل ‏5-9- کانتور داده‌ها در حوزه‌ی برد –داپلر بعد از RCMC
شکل ‏5-10- نتیجه حاصل از فشرده سازی در سمت

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع کاربرد مستقیم و شیمیایی

بعد از الگوریتم RCMC ، داده‌ها در راستای سمت فشرده می‌شوند. فیلتر فشرده‌ساز تابعی از است. از این رو ، هر ستون داده‌های در‌یافتی دارای فیلتر خاص خود خواهد بود. فشرده‌سازی در حوزه‌ی فرکانس صورت گرفته است. بدین منظور هر ستون از داده‌های برد- داپلر در مزدوج مختلط FFT فیلتر فشرده ساز خود ضرب و از نتجه حاصل IFFT گرفته می‌شود. بعد از IFFT گرفتن داده‌ها در حوزه برد- سمت خواهند بود. نتیجه‌ی حاصل از فشرده‌سازی داده‌ها در سمت در شکل ‏5-10 نمایش داده شده است. بعد از فشرده سازی هر سه هدف از همدیگر تفکیک شده اند. در شکل ‏5-11 ، کانتور داده‌های فشرده شده در برد و سمت نمایش داده شده است. همانطور که در این شکل دیده می‌شود ، سه سطح ماکزیمم در مختصات اهداف سناریو به وجود آمده است.
شکل ‏5-11- کانتور داده‌های فشرده شده در برد و سمت
مدل اهداف
به منظور بررسی عملکرد SAR در استخرج تصویر از مدل‌ کامل‌تری برای شبیه سازی باید استفاده کرد. از این رو برای هدف باید تعداد نقاط بیشتری را در نظر گرفت و از طرفی چینش و RCS هر نقطه نیز
بنحو مطلوب انتخاب شود تا معرف یک هدف واقعی باشد. برای مدل‌سازی اهداف ، از تصویر اهداف استفاده شده است. برای این منظور ابتدا یک تصویر مناسب انتخاب و یکی از ماتریس‌های توصیف‌گر رنگ آن (r,g,b) ، بعنوان RCS آن هدف بکار گرفته می‌شود. در شکل ‏5-12 ، RCS مدل شده برای یک هواپیمای مسافر بری با روش گفته شده نمایش داده شده است.
شکل ‏5-12- RCS مدل شده برای هواپیما
ماتریس مدل شده برای RCS ، نرمالیزه شده و بیشترین مقدار آن یک است. تفکیک‌پذیری RCS مدل شده ، بیشتر از تفکیک‌پذیری رادار طراحی شده، در نظر گرفته شده است. در این مدل درایه‌های ماتریس معرف مکان و مقدار هر درایه معرف مقدار RCS خواهدبود.
استخراج تصویر در محیط نویزی
در شبیه‌سازی‌های قبلی کار آمدی و درستی عملکرد الگوریتم‌های پردازش سیگنال و استخراج تصویر نمایش داده شد. در این قسمت با در نظر گرفتن تمامی عامل‌های موثر در عمل از جمله نویز و اثر الگوی تشعشعی آنتن ، شبیه‌سازی برای هواپیمای مدل شده تکرار خواهد شد. در طی سناریوی حرکتی مشابه بخش قبل، نتیجه‌ی حاصل از استخراج تصویر در شکل ‏5-17 آورده شده است.
شکل ‏5-13- سیگنال‌های دریافتی از هواپیمای مدل شده که در برد فشرده شده است
شکل ‏5-14-کانتور سیگنال‌های دریافتی از هواپیمای مدل شده که در برد فشرده شده است

دسته بندی : علمی