برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

(‏225)
(‏226)
مقدار گشترش فرکانس داپلر در شکل ‏2-8 نمایش داده شده است. بیشترین گسترش داپلری برابر با :
(‏227)
(‏228)
است. اگر تغیرات را کوچک در نظر بگیریم آنگاه آرگومان سینوس با خود سینوس تقریب زده‌ می‌شود:
(‏229)
حال بر اساس اختلاف مشخصه داپلری بین پراکنده‌سازها، تفکیک دو پراکنده‌ساز که در کنار هم قرار دارند امکان پذیر است. اگر کمترین گسترش داپلر را و کمترین گسترش زاویه‌ای را ‌در نظر بگیریم خواهیم داشت:
(‏230)
در رابطه‌ی اخیر مربوط به زاویه فراز سلول‌ فاصله‌ی kام است. پهنای باند هر فیلتر داپلر مجزا باید با معکوس بازه‌ی زمانی مشاهده، برابر باشد(حداقل فرکانسی را که می‌توان با نمونه‌های گسسته در زمان در بازه‌ی T نشان داد برابر با 1/T است) پس:
شکل ‏2-8- نمودار داپلری برای یک پراکنده‌ساز
(‏231)
با جایگزاری در رابطه‌ی فوق
(‏232)
پس برای تفکیک پذیری زاویه در رادار SAR در سلول فاصله‌ی kام می‌توان نوشت :
(‏233)
مقایسه آرایه‌های واقعی با آرایه‌های مصنوعی
یک آرایه‌ی خطی متشکل از N المان همه جهته و با فاصله‌ی d بین المان‌ها با طول موج λ در شکل ‏2-9 نشان داده‌شده‌است. یک آرایه مصنوعی از حرکت دریک خط راست یک المان تشکیل شده که در نقاط مشخص که برابر با فاصله المان‌ها در آرایه واقعی است بوجود می‌آید. بنابراین هندسه آرایه‌های مصنوعی مشابه با هندسه‌ی آرایه‌های واقعی است [2]. با این تفاوت که درآرایه های مصنوعی همواره آنتن برای هر ارسال و دریافت در یک‌جای واحد قرار دارد. برای توضیح بیشتر اگر پالس iام در مکان iام ارسال شود و با توجه به اینکه سرعت حرکت هواپیما نسبت به سرعت حرکت موج خیلی کمتر است تقریباً در همان مکان iام انعکاس موج ارسالی دریافت خواهد شد برای مسیر i+1ام با مبنا قرار دادن مکان iام ، برای یک میسر رفت اختلاف فازی متناسب با ایجاد خواهد شد و برای یک مسیر رفت و برگشت که در مکان i+1ام اتفاق می‌افتد اختلاف فازی متناسب با ایجاد خواهد شد، پس در نهایت می‌توان اظهار کرد المان‌های آرایه مصنوعی نسبت به آرایه واقعی دو برابر اختلاف فاز خواهند داشت.
شکل ‏2-9- هندسه‌ی آرایه های واقعی یا مصنوعی
برای یک آرایه واقعی پترن دو مسیره برابراست با[2] :
(‏234)
(‏235)
با توجه به اینکه برای آرایه مصنوعی اختلاف فاز بین دو المان دو برابر اختلاف فاز در المان واقعی است داریم:
(‏236)
(‏237)
(‏238)
دسته بندی : علمی