برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

(‏426)
که:
(‏427)
پس برای فاز عبارت زیر انتگرال ، برابر با رابطه‌ی زیر خواهد بود:
(‏428)
از حل معادله خواهیم داشت:
(‏429)
(‏430)
با توجه به رابطه‌ی (‏427) ، (‏429) و (‏424) برای RCM در حوزه‌ی داپلر را می‌توان بصورت زیر استخراج کرد:
(‏431)
استفاده از مسیر تقریب خطی در جبران‌سازی مسیر حرکت حامل
با حرکت خطی حامل در یک مسیری غیر از مسیر ایده‌ال، داده‌های دریافتی توسط SAR دارای شیفت داپلری خواهند بود که مقدار این شیفت داپلر برابر با رابطه‌ی (‏425) است. همچنین مقدار RCM نیز دستخوش این حرکت غیر ایده‌ال نیز خواهد شد، روابط مربوط به RCM در روابط (‏421) و(‏431) که به ترتیب در حوزه‌ی زمان و داپلر هستند، آورده شده‌است.
اگر یک مسیر غیر ایده‌ال با چندین پاره‌خط تقریب زده شود، آنگاه در هر قسمت از مسیر داده‌های دریافتی دچار شیفت‌های داپلر متنوعی خواهند شد که باعث اعوجاج طیف داپلری و در نتیجه عدم استخراج تصویر خواهد شد. پس قبل از استخراج تصویر این شیفت‌ها باید جبران‌سازی شوند.
در
شکل ‏4-2 مسیر حرکت یک پهپاد از داده‌های اندازه‌گیری شده واقعی و تقریب آن با دوازده پاره خط نمایش داده شده‌است. وقتی حرکت حامل در مسیر تخمین زده شده فرض می‌شود، در هریک از این مسیرها دارای شیفت داپلری خواهد بود. داده‌های دریافتی در حوزه‌ی زمان را می‌توان متناسب با این مسیرهای خطی به بلوک‌های مجزا تقسیم کرد و در هر بلوک جبران‌سازی داپلر را انجام داد. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد اینست که شیفت فرکانسی در هر بلوک علاوه بر سرعت‌های خطی در آن بلوک به وابسته است. از این رو قبل از جبران‌سازی شیفت داپلری باید RCMC روی داده‌ها انجام گیرد تا داده‌های یک خاص در یک ستون قرار گیرند و بعد شیفت متناسب اعمال گردد. RCMC نیز باید در
شکل ‏4-2- a -مسیر واقعی حرکت یک پهپاد تصویر b- مسیر تخمین زده شده با دوازده پاره خط[10]
حوزه‌ی داپلر صورت گیرد. پس می توان بلوک دیاگرم شکل ‏4-3 برای جبران‌سازی مسیر حرکت پیشنهاد داد.
نیازمندی‌های طراحی
در این پروژه هدف طراحی strip – map SAR است. بیشتر مدهای کاری رادار SAR با اندکی تغییر از مد strip-map بدست می‌آیند. برای مثال رادار spot-light SAR در حین پرواز با تمرکز پرتو آنتن در یک ناحیه، زمان پرتو افکنی را زیاد و در نتیجه در راستای سمت، حد تفکیک‌پذیر بهبود می‌یابد.
سرعت حرکت پهپادهای موجود در کشور به بیشتر از 200 متر بر ثانیه می‌رسد. این پهپاد ها قابلیت پرواز در ارتفاع بیشر از 4 کیلومتر را دارا هستند. سرعت پهپاد برای تصویر برداری را 100 متر و حد تفکیک پذیری رادار برای این رادار در هر دو بعد یک متر در نظر گرفته شده‌است.
شکل ‏4-3- بلوک دیاگرام پیشنهادی برای جبرانسازی حرکت سکو
پهنای نوار یا بعبارتی پهنای عکس در یک بعد به ارتفاع رادار ، زاویه‌ی دید و پهنای پرتو آنتن بستگی دارد. برای این طراحی پهنای نوار در حدود 2 کیلومتر در نظر گرفته شده ‌است. با ارتفاع پرواز در حدود 4 کیلومتر و پهنای پرتو در 30 درجه و زاویه دید 30- درجه از افق می‌‌‌توان به پهنای نوار ذکر شده رسید.
باند فرکانسی
چندین عامل در انتخاب باند فرکانسی موثر است. برخی از این پارامترها به شرح زیر است:
ضریب انعکاس سطح زمین : مدل های استخراج شده برای نمایش ضریب انعکاس سطح زمین گواهی این است که این ضریب ارتباط زیادی با فرکانس و زاویه گریزینگ دارد. بررسی نتایج اندازه گیری شده حاکی از این است که ضریب انعکاس سطح تابعی از زاویه‌ی میل با رابطه‌ی (‏432) است [1].
(‏432)
دسته بندی : علمی