برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
لازم به ذکر است که در شکل 6.5 درهمتنیدگی در شاخص اول که با خط یکپارچه مشخص شده است، مرگ ناگهانی اتفاق میافتد. درحالیکه احیای دوباره درهمتنیدگی در شاخص ایجاد نمیشود. در شاخص که یا خط تیره مشخص شده است، درهمتنیدگی بعد از گذشت زمان به مقدار صفر میل میکند. در شاخص نیز که با خط توپر مشخص شده است، حالت کراندار در دسترس میباشد و درهمتنیدگی بعد گذشت زمان به یک مقدار ثابت میرسد. در این حالت میبینیم که با وجود حالت کراندار و همچنین اثر غیرمارکوفی درهمتنیدگی حفظ خواهد شد.
شکل 6.5 نمایش تلاقی برای سامانهی سه کیوبیتی در حالت لورنتز با شاخص پهنای طیف
فصل هفتم
نتیجهگیری
در این پایاننامه، دینامیک ناهمدوسی یک سامانهی تک کیوبیتی را که به صورت یک اتم دو ترازه میباشد به همراه یک منبع خلاء واپاشیده مطالعه و همچنین تحول دینامیکی سامانه به همراه محیط را محاسبه کردیم. سپس دیدیم که در یک محیط خلاء، میتوانیم همدوسی کوانتومی را در سامانه با استفاده از اثر غیرمارکوفی حفظ کنیم. این حفظ کردن به علت اثر دوباره بازگشت اطلاعات از محیط حافظهدار به سامانه میباشد.
در ادامه درهمتنیدگی کوانتومی را محاسبه کرده و آن را تحت تقریبهای مارکوفی و غیرمارکوفی مطالعه نمودیم. فرمولبندی کلی جهت محاسبهی درهمتنیدگی برای سامانهی دو کیوبیتی با استفاده از تلاقی ارائه دادیم. سپس به تفصیل به مطالعهی درهمتنیدگی تحت تقریبهای مارکوفی و غیرمارکوفی پرداختیم و نحوهی تأثیرپذیری رفتار هر کدام را از درهمتنیدگی بررسی کردیم و به سه نتیجهی قابل توجه رسیدیم. اول اینکه در رفتار مارکوفی به این دلیل که منبع بدون حافظه در نظر گرفته میشود، همیشه مرگ ناگهانی درهمتنیدگی اتفاق میافتد. همچنین با در نظر گرفتن شاخصهای استحکام جفتشدگی مختلف، میتوان در بعضی از نمودارها بعد از مرگ ناگهانی درهمتنیدگی، احیای دوباره آن را نیز ممکن ساخت. دوم اینکه با اثر غیرمارکوفی در استحکام جفتشدگی ضعیف، اثر دوباره بازگشت خیلی ناچیز خواهد بود و میتوان از آن صرف نظر کرده و در این حالت تقریب مارکوفی را بکار برد. سوم اینکه با اثر غیرمارکوفی و با در نظر گرفتن استحکام جفتشدگی قوی و بسامد قطع این بار اثر دوباره بازگشت ناچیز نخواهد بود. پس اطلاعات دوباره از محیط حافظه دار به سامانه برگشت داده میشود.
برای حفظ درهمتنیدگی، حالت کراندار را به صورت فیزیکی مطالعه کردیم و به این نتیجه رسیدیم که وجود حالت کراندار منجر به دام انداختن جمعیتی درهمتنیدگی میشود.
در ادامه درهمتنیدگی را برای سامانهی سه کیوبیتی با توجه به کران پایین تلاقی محاسبه کردیم و شاخصهای جفتشدگی ضعیف، جفتشدگی قوی و بسامد قطع بالا را مانند سامانهی دو کیوبیتی در نظر گرفتیم. پی بردیم که در حالت مارکوفی مرگ ناگهانی اتفاق میافتد و درهمتنیدگی بعد از گذشت زمان به سمت صفر میل میکند ولی در اثر غیرمارکوفی، شاخص اول درهمتنیدگی بعد از گذشت زمان از بین میرود و در شاخص آخر درهمتنیدگی در یک بازهی زمانی حفظ میشود.
به طور کلی حفظ درهمتنیدگی ناشی از فعل و انفعالات بین وجود حالت کراندار (توانایی برای حفظ درهمتنیدگی) و اثر غیرمارکوفی (توانایی برای حفظ درهمتنیدگی) است.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره جنگ جهانی اول و انرژی خورشیدی

پیوست 1
استفاده از روش لاپلاس در حل معادله دیفرانسیل انتگرال
برای حل معادله دیفرانسیل انتگرالی جفتشدهی غیرمارکوفی زیر از روش لاپلاس کمک میگیریم،
(1.الف) ،
از طرفین رابطه لاپلاس میگیریم که به صورت زیر میباشد،
(2.الف) ،
حال اگر مقدار را به عنوان یک مشتق ضمنی در نظر بگیریم و از روابط زیر برای بدست آوردن آن استفاده کنیم،
،
(2.الف)
با لاپلاس گرفتن از مقدار رابطه به صورت زیر بدست خواهد آمد،
،
(3.الف)
لاپلاس طرف دوم رابطهی (1.الف)، از یک قانون لاپلاسی به نام قانون پیچیدگی بدست میآید،
(4.الف) ،

دسته بندی : علمی