برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

که در این معادلات fr فرکانسی چرخشی ، N تعداد ساچمه ها ، گام قطری گلوله ها ، زاویه تماس ساچمه ها (‌با جدار قاب یاتاقان ) ، قطر ساچمه هامی باشد.
در مرجع [10]Yazici یک روش فرکانس ـ زمان آماری را جهت تعیین خطاهای یاتاقان بیان کرده است.
ب) نامتقارنی روتورماشین القایی:
نامتقارنی مشکل عمده و مشترک قطعات دوّار است. ارتعاشات ناشی از نامتقارنی محور عمدتاً ارتعاشات در جهت شعاعی بروی بلبرینگ های موتور می باشند. مشکل نامتقارنی در موتور، بیشتر به علت نامتقارنی در فن خنک کننده آن و یا نامتقارنی به علت تعمیرات سیم پیچی و یا هسته روتور می باشد. نامتقارنی اجزاء گردنده به دو نوع استاتیکی و دینامیکی تقسیم بندی می شوند.
نامتقارنی استاتیکی: در این نوع نامتقارنی سراسر قسمت دوار دارای تراکم جرم در یک نقطه می باشد و معمولاً با اندازه گیری ارتعاشات روی دو یاتاقان دیده می شود، که اندازه ارتعاشات یاتاقانها در راستای شعاعی دارای فاز یکسانی خواهند بود.
نامتقارنی دینامیکی: در این نوع نامتقارنی، قسمت دوّار دارای تراکم جرم در نقاط مختلف می باشند در اثر عدم همگن بودن جرم، یک گشتاور دینامیکی در محور روتور پدید می آید. لذا اندازه گیریهای ارتعاشی روی دو یاتاقان نشان می دهد که ارتعاشات در راستای شعای دارای اختلاف فازی معادل 180 درجه خواهند بود.
ج ) ناهم محوری موتور با بار متصل به آن :
ناهم محوری از جمله عیوبی است که ناشی از اثرات اتصال نادرست بار به ماشین می باشد، که بر روی موتور اثرات مخرب زیادی پدید میآورد. ناهم محوری در کوپلینگ تجهیزات دواربه صورتهای زیر تقسیم بندی میگردد :
1. ناهم راستایی سطحی: این نوع از ناهم محوری در اثر اختلاف ارتفاع موتور و بار پدید می آید.
2. ناهم راستایی زاویه ای: این نوع از ناهم محوری در اثر اختلاف زاویه در محور موتور و بار پدید می آید.
3. ناهم راستایی سطحی زاویه ای : این نوع از ناهم محوری در اثر هر دو عامل بالا پدید میآید. موارد فوق هر کدام به تفکیک قابل تشخیص می باشند.
قابل ذکر است که ناهم محوری، هارمونیک غالبی بر روی طیف ارتعاشات دویاتاقان در فرکانس چرخش روتور پدید می آورد. هر چند بسته به نوع نا هم محوری، این هارمونیک ممکن است از لحاظ اندازه تغییر کند. بالا بودن هارمونیک اول طیف ارتعاشات، هم نشانگر نامتقارنی و هم نشانگر ناهم محوری می باشد. لذا جهت تشخیص اینکه کدامیک از معایب مذکور در سیستم موجود است، لازم است یک آنالیز فاز هم صورت پذیرد، بصورتی که اگر در سیستم ناهم محوری سطحی موجود باشد در این صورت با اندازه گیری ارتعاشات بر روی یاتاقان موتور و یاتاقان سیستم دوار (پروانه، کمپرسور و…) دیده می شود که ارتعاشات شعاعی دارای اختلاف فازی معادل 180 درجه می باشد و هارمونیک دوم طیف ارتعاشات نیز مقدار بالایی خواهند داشت.
اگر ناهم محوری سیستم به صورت زوایه ای باشد در این حالت نیز با اندازه گیری ارتعاشات بر روی دو یاتاقان دیده می شود که ارتعاشات محوری دارای اختلاف فازی معادل صفر درجه خواهد بود و هارمونیک های اول، دوم، سوم طیف ارتعاشات در فرکانس چرخش روتور مقدار بالایی خواهند داشت.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
1-2-مقدمه[11]
اندازه گیری فرکانس برخی هارمونیک ها در جریان موتورهای القایی مناسب برای سنجش بدون حسگر سرعت موتورهای القایی در راه اندازهای سرعت متغیر است.
عوامل اصلی تولید کننده ی این هارمونیک ها mmf و نفوذ پذیری مغناطیسی شیارهای استاتور و روتور است. در مدل سازی موتور القایی به روش تابع سیم پیچ، تابع فاصله هوایی یکنواخت فرض صرف نظر می شود. در این مقاله، اثر شیارها در مدل سازی موتور القایی قفس سنجابی به روش تابع سیم پیچ بررسی می گردد. برای این منظور، ابتدا روش محاسبه اندوکتانس های خودی و متقابل مدارهای استاتور و روتور به همراه مشتق این اندوکتانس ها نسبت به موقعیت روتور ارائه می شود به نحوی که تابع فاصله هوایی معکوس حاوی اثر شیارها به شکل واقعی شان است. سپس رفتار موتور القایی مورد شبیه سازی قرار گرفته و مؤلفه های فرکانسی ایجاد شده در اندوکتانس ها و گشتاور القایی و جریان خط استاتور مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج حاصل حاکی از تشدید هارمونیک های جریان و گشتاور موتور در اثر شیارهای روتور و استاتور است. مورب کردن شیارهای روتور راهکاری برای جبران این موضوع می باشد.
2-2-سابقه تحقیق
در فصل اول به بررسی انواع خطاها در ماشینهای القایی و علل بروز و روشهای تشخیص آنها را انجام میدهیم.
در فصل دوم مروری بر تحقیقات گذشته که تا کنون انجام شده را بررسی میکنیم.
در فصل سوم روشهای اعمالی بر موتور القایی را بررسی میکنیم.
در فصل چهارم نتایج بدست آمده را ارائه میکنیم.
در فصل پنجم نتایج بدست آمده را تحلیل میکنیم.
3-2-مروری بر تحقیقات گذشته
موتورهای القایی در دامنه وسیعی از کاربردها بعنوان یک وسیله تبدیل توان الکتریکی به کار مکانیکی به کار می روند. ارزان بودن، استحکام بالا و سادگی ساختمان آن ها موجب شده است تا این گروه از موتورها اصلی ترین منبع توان مکانیکی به حساب آیند و در سیستم های کنترل موقعیت و سرعت مورد استفاده قرار گیرند. کاربرد موتورهای القایی سه فاز در راه اندازهای با سرعت متغیر نسبت به موتورهای سنکرون سه فاز رایج تر است. تخمین سرعت بدون نیاز به حسگر در این راه اندازها از اهمیت بالا برخوردار است. بنابراین روش های مختلفی برای این منظور ارائه شده است. یکی از این روش ها بر اساس اندازه گیری فرکانس بعضی هارمونیک های ویژه در جریان خط استاتور استوار است. از جمله عوامل تولید این هارمونیک ها، نفوذ پذیری شیارهای استاتور و روتور است [14-12]. بنابراین بررسی تأثیر این شیارها در عملکرد موتور القایی از موارد مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
دسته بندی : علمی