برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

8. حل معادلات دیفرانسیل به روش رانگ کوتا مرتبه4.
9. محاسبه Te.
10. اگر برنامه تمام می شود در غیر اینصورت به مرحله 5 بر میگردیم و برنامه دوباره انجام می شود.

شکل3- 10 روندنمای برنامه شبیه‌سازی ماشین القایی قفس سنجابی سه فازبا فرض هسته ایده آل
3-4- نتایج شبیه سازی ماشین القایی سالم
موتور مورد نظر جهت انجام شبیه سازی یک موتور 3hp ، 460 ولت، 4 قطب، سه فاز اتصال ستاره با فرکانس کاری 60 هرتز می باشد. در سیم بندی ماشین سه کلاف در هر فاز وجود دارد که کلاف ها متحد المرکز هستند و هر کلاف نیز دارای 132 دور می باشد. بنا براین در هر شیار 44 دور قرار می گیرد. در موتور نمونه خطای حلقه به حلقه در فاز A رخ داده است.


در این قسمت رفتار ماشین هنگامیکه تغذیه آن یک ولتاژ سینوسی با فرکانس 60 هرتز می باشد، در حالت راه اندازی و بدون بار مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این بررسی در نمودار های زیر ارائه شده است.
ابتدا شکل موج جریان فاز A در شکل زیر نمایش داده شده است.

شکل3- 11 شکل موج جریان فاز A
همانطور که از نمودار مشخص است، رفتار موتور را می توان به دو قسمت تقسیم نمود، حالت گذرا و حالت پایدار. همچنین می توان به طور تقریبی بیان نمود که حالت گذرای جریان در 200 میلی ثانیه اول میرا می گردد و پس از آن موتور به حالت پایدار وارد می شود. از بازه زمانی رفتار گذرا به عنوان یک پارامتر برای بررسی رفتار موتور در دو حالت سالم و خطا استفاده خواهیم کرد.
نمودار سرعت ماشین بر حسب زمان در ادامه ارائه شده است.

مطلب مرتبط :   برنامه‌ریزی و تحلیل داده

نمودار3- 1 نمودار سرعت ماشین بر حسب زمان
از این نمودار نیز می توان صحت تقسیم بندی رفتار ماشین به دو قسمت گذرا و پایدار استفاده نمود. ورود به حالت پایداری در حدود بازه زمانی 200 میلی ثانیه اتفاق می افتد.
عملکرد گشتاوری ماشین نیز بصورت زیر ارائه شده است.

نمودار3- 2 نمودار گشتاوری ماشین
رفتار ماشین در گشتاور خروجی نیز موید بازه زمانی 200 میلی ثانیه برای رفتار گذرا و پارامتر تعیین شده می باشد.
3-5- مدلسازی خطای حلقه به حلقه و خطای کلاف به کلاف[7]
وقتی خطای حلقه به حلقه در یکی از فازهای استاتور رخ می دهد ، مقاومت واندوکتانس مربوط به آن فاز تغییر می کند و درنتیجه ماتریسهای مقاومت واندوکتانس استاتور تغییر پیدا می کند .جهت شبیه سازی خطای حلقه به حلقه، در ابتدا ساده ترین حالت را که کلاف فقط یک دور دارد در شکل (1-3 )‌ نشان داده شده است. دیاگرام سیم بندی یک فاز با سه کلاف متحد المرکز یک دوری را نشان می دهد . فرض می شود که اتصال کوتاه کلاف به کلاف بین نقاط b,a همانطور که در شکل نشان داده شده است اتفاق افتاده باشد .
واضح است که مسیر جریان گردشی ( ) همانطور که در شکل ( 1-3 ) نشان داده شده است ، بسته می شود . برای تحلیل می توان مسیر A-X را به دو مدار تقسیم کرد که در یکی از مدارها جریان فاز ( I ) و دردیگری جریان ( ) جاری است ، این دو جریان یعنی جریان فاز و جریانی که در اتصال کوتاه جاری می شود ، MMF های مخالف هم تولید می کنند . زیرا طبق قانون لنز جریان ( ) درجهتی جاری می شود که با عامل به وجود آورنده اش که MMF اصلی ناشی از جریان فاز است مخالفت می کند . لذا اتصال کوتاه های داخلی باعث کاهش MMf در نزدیکی حلقه های اتصال کوتاه خواهد شد . هنگامیکه خطای اتصال کوتاه رخ می دهد ، اولاً تعداد دور سیم پیچی فاز کاهش می یابد و لذا MMF نسبت به حالت سالم کمتر خواهد شد. ثانیاً MMF ناشی از جریان اتصال کوتاه، مخالف MMF ناشی ا زجریان سیم پیچی فاز اصلی می شود. به عنوان یک نتیجه MMF سیم پیچی فاز با بوجود آمدن اتصال کوتاه داخلی تغییرمی کند و اندوکتانس متقابل بین آن فاز و همه مدارهای دیگر در ماشین تغییر پیدا می کند . بعلاوه یک فاز جدید که فاز اتصال کوتاه شده D نامیده می شود، به مجموعه سیم بندی ماشین اضافه می گردد. این فاز تماس رسانایی با فازهای دیگر نداشته ولی با مدارهای روی استاتور و روی روتور بطور متقابل کوپل می شوند . فاز جدید D بصورت یک مدار مستقل با جریان خطای ( ) عمل می کند. شکلهای زیر این مدار مستقل را به ترتیب در اتصال ستاره و اتصال مثلث سیم پیچی استاتور نشان می دهد .

مطلب مرتبط :   مقاله درمورد فضاهای داخلی و عابر پیاده

(الف) (ب)
شکل3- 12 فرم سیم بندی استاتور وقتی که اتصال کوتاه داخلی اتفاق افتاده است.
( الف)اتصال ستاره (ب) اتصال مثلث

دسته بندی : علمی