برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

همانطوریکه که قبلاً نیز گفته شده د رحالت خطای استاتور ماتریس های مقاومت واندوکتانس استاتور و همچنین ماتریس تغییر پیدا می کند، که باید اینها را پیدا بکنیم ولی ماتریسهای روتور و هیچ تغییری را نخواهند داشت . فرم کلی معادلات حالت سیستم در حالت خطای حلقه به حلقه و کلاف به کلاف همانند ماشین سالم می باشد که به صورت معادلات (2-42)می باشد.
در شبیه سازی خطای استاتور ، با فرض اتصال ستاره بودن استاتور ، اولاً جریانهای استاتور بایستی قانون جریان کیرشهف را بر آورده سازند ، ثانیاً ولتاژهای ورودی را باید ولتاژهای خط در نظر گرفت. یعنی فرم معادلات ماشین را بصورت مدل خط در آورد .
معادلات ولتاژ استاتور در حالت خطای حلقه به حلقه و کلاف به کلاف به صورت زیر خواهند بود .

(3-52)
در روابط بالا , , , بردارهای (1+n) *1 می باشد یعنی 29 * 1 خواهند بود.
حال معادلات ولتاژ استاتور بر حسب ولتاژهای خط به خط به جای ولتاژهای” فاز” نوشته می شود . البته بایستی بصورت فاز اتصال کوتاه باقی بماند .
(3-53)

همچنین برای ساده کردن معادلات از این خاصیت که مجموع جریان های خط ( فاز ) استاتور برابر صفر می باشد، استفاده می گردد( در اتصال ستاره ) و یکی از معادلات استاتور حذف می شود . بنابراین معادلات نهایی ولتاژ استاتور درحالت خطای حلقه به حلقه یا کلاف به کلاف به صورت زیر خواهد بود .
(3-54)

همانطوریکه که گفته شده سطر اول از دوم ، سطر دوم از سوم و سطر سوم از اول کم می شود تا به فرم ولتاژهای خط در بیایند. سطر چهارم بصورت فاز باقی می ماند . دلیل این موضوع را می توان چنین بیان کرد که چون فاز D با سایر فازهای استاتور فقط از طریق کوپینگ رابطه دارد ، در مدلسازی این نوع خطا ابتدا سه فاز استاتور به فرم مدل خط نوشته می شود و سپس فاز D به آنها اضافه می گردد .
3-6-نتایج شبیه سازی ماشین القایی در اثر خطای سیم پیچ در شیارهای استاتور
در این قسمت با توجه به مبانی ارائه شده، در تعداد 50 عدد از حلقه های فاز A استاتور خطا ایجاد شده است. همانطور که در قسمت مبانی تئوری ارائه شده است، این خطا، بر روی اندوکتانس های استاتور و اندوکتانس های متقابل بین روتور و استاتور تاثیر می گذارد. نتایج این شبیه سازی بصورت نمودار های زیر ارائه شده است.
در ابتدا جریان ماشین در خطای حلقه به حلقه در حالت راه اندازی و بدون بار که در فاز A رخ داره است بصورت منحنی زیر مشخص شده است.

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درباره تجزیه وتحلیل اطلاعات و سیستم های هوش تجاری

نمودار3- 3 جریان ماشین در خطای حلقه به حلقه در حالت راه اندازی و بدون بار
همانطور که از منحنی بر می آید، در مقایسه با منحنی جریان ماشین در حالت سالم، می توان به این نتیجه رسید که پارامتر تعریف شده که همان زمان مورد نیاز برای سپری شدن رفتار گذرای ماشین است، با اعمال خطای سیم پیچ به ماشین، زمان گذرای جریان طولانی تر شده است که باعث آسیب به ماشین خواهد شد. عملکرد ماشین با جریان بالا در اولین مرحله باعث وارد شدن آسیب های عایقی به ماشین خواهد شد.
منحنی سرعت ماشین نیز در شکل زیر ارائه شده است.

نمودار3- 4 منحنی سرعت ماشین
نوسان های موجود در منحنی سرعت در مقایسه با منحنی ارائه شده مربوط به سرعت ماشین سالم ناشی از خطای سیم پیچی اعمال شده به ماشین می باشد. همچنین می توان از این منحنی به این نتیجه رسید که سرعت نهایی ماشین نیز در مقایسه با ماشین سالم، در سطح پایین تری قرار خواهد گرفت.
مشخصه دیگری که قابل مقایسه با ماشین سالم می باشد، منحنی گشتاور ماشین می باشد.

شکل3- 13 منحنی گشتاور ماشین
همانطور که از مقایسه این منحنی با منحنی گشتاور ماشین سالم نتیجه می شود، رسیدن به حالت ماندگار در حالت خطای سیم پیچ، زمان بیشتری می طلبد که این امر باعث وارد شدن تنش های شدید و در نهایت آسیب های جدی خواهد شد. منحنی فوق در مقایسه با منحنی گشتاور ماشین در حالت سالم نمایانگر گشتاور شدیدتر مکانیکی به ماشین است که نتیجه آن آسیب های مکانیکی به ماشین خواهد بود.

دسته بندی : علمی