برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
موتور مورد نظر جهت شبیه سازی یک موتورhp3 ، 460 ولت، 4 قطب و سه فاز می باشد، که دارای فـرکانس کاری 60 هرتز است. سیم پیچ استاتور این ماشین به صورت گسسته و پله ای بوده و دارای 36 شیار برای استاتور می باشد. بر اساس این فرضیات شکل تابع دور و تابع سیم پیچی این ماشین به صورت شکل (3-6) خواهد بود.
این ماشین، یک ماشین قفس سنجابی است. توزیع سیم پیچی روتور ماشین القایی قفس سنجابی را مانند حالتی که به تعداد میله های روتور دارای سیم پیچ متمرکز موازی می باشد در نظر می گیرند. تابع سیم پیچی در نظر گرفته شده به صورت شکل (3-7) خواهد بود. در این ماشین نمونه تعداد میله های روتور 28 میله می باشد. زاویه بین دو میله مجاور هم در روی روتور می باشد.

(الف) (ب)
شکل3- 6 (الف) تابع دور فاز a استاتور(ب) تابع سیم پیچ فاز a استاتور[7]
شکل زیر تابع سیم پیچی در نظر گرفته شده برای حلقه اول روتور را نشان می دهد.

شکل3- 7 تابع سیم پیچی حلقه اول روتور[7]
برای پیدا کردن توابع دور فازهای b و c از روی تابع دور فاز a بصورت زیر عمل می کنیم:
تابع دور فاز a با اندازه ( 3) (1f-)به سمت راست انتقال داده می شود . در این عبارت f شماره فاز و زاویه دو شیار متوالی استاتور و بر حسب رادیان است. همچنین برای یافتن تابع دور حلقه های دیگر روتور کافی است که تابع دور حلقه اول روتور به اندازه به سمت چپ انتقال داده شود. در این عبارت شماره حلقه روتور، α زاویه ین دو میله مجاور روتور بر حسب رادیان می باشد.
برای بدست آوردن اندوکتانس متقابل بین فاز A استاتور و حلقه اول روتور، تابع سیم پیچ حلقه روتور را به ازای های مختلف ( موقعیت مکانیکی روتور نسبت به استاتور) در تابع سیم پیچ کلاف A استاتور ضرب می کنیم و از حاصل انتیگرال می گیریم.

مطلب مرتبط :   تحلیل آماری و اندازه گیری

(الف) (ب)
شکل3- 8 (الف) اندوکتانس متقابل بین فاز Aاستاتور و حلقه اول روتور (ب) مشتق اندوکتانس متقابل بین فاز aاستاتور و حلقه اول روتور نسبت به زاویه[7]
اندوکتانس متقابل بین فاز B استاتور و حلقه اول روتور همانند اندوکتانس متقابل بین فاز Aاستاتور و حلقه اول روتور می باشد . منتها به اندازه 3، به سمت راست شیفت داده می شود.
اندوکتانس متقابل بین کلاف A استاتور و حلقه دوم روتور همانند است منتها به انداره α به سمت چپ شیفت داده می شود، که می باشد و n تعداد میله های روتور می باشد و مقدار= که m تعداد شیارهای استاتور است.
3-3-1- معادلات یک ماشین الکتریکی با m سیم پیچ استاتور و n سیم پیچ روتور:
3-3-1-1- معادلات ولتاژ استاتور:
معادلات ولتاژ برای سیم پیچ های استاتور عبارتند از :
(3-26)
(2-27)
معادلات فوق به شکل ماتریسی هستند که ماتریسها به صورت زیر می باشند :
(3-28)
(3-29)
(3-30)
ماتریس یک ماتریس قطری (m*m) می باشد.
(3-31)

دسته بندی : علمی