برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

حالت اول: مش شماره y روتور مقابل یک شیار استاتور است. در این حالت در محدوده مش شماره y روتور، تابع دور فاز x استاتور فقط یک بار ممکن است تغییر کند. لذا رابطه انتگرالی 6 به صورت زیر قابل بیان است:

+ (4-4)
در این رابطه k شماره شیار استاتور واقع در مقابل مش y روتور است. حالت دوم: در این حالت مش شماره y روتور مقابل دو شیار استاتور قرار می گیرد و ممکن است تابع دور فاز x استاتور در محوده انتگرال گیری دو بار تغییر نماید. لذا رابطه 6 به صورت زیر بازنویسی می شود:

+
+ (4-5)
در رابطه فوق و به ترتیب شماره شیارهای استاتور واقع در مقابل مش y روتور هستند. با در نظر گرفتن دوره تناوب تابع فاصله هوایی معکوس نسبت به و θ ، انتگرال های موجود در رابطه 11 به طور مشابه با انتگرال های موجود در روابط 4 و 8 محاسبه می شوند.


به این ترتیب برای هر اندوکتانس خودی یا متقابل در ساختار موتور القایی قفس سنجابی یک رابطه تحلیلی به دست می آید که برابر با یک عبارت یا حاصل جمه چند عبارت ریاضی است. هر کدام از این عبارت ها به شکل سمت راست رابطه 7 با یک مضرب ثابت بوده و در آن ها کمیت های A ، B ، C و D به صورت تابعی از θ می باشد. بنابراین به راحتی می توان از روابط تحلیلی اندوکتانس ها نسبت به θ مشتق گرفت تا روابط تحلیلی دیگری برای مشتق اندوکتانس ها نسبت به موقعیت روتور به دست آید. لازم به ذکر است در روابط فوق به صورت زیر بیان می شود:
(4-6)
(4-7)
4-5 مدلسازی اثر شیار
معمول ترین عاملی که باعث به وجود آمدن فاصله هوایی نایکنواخت و نامتقارن می شود، وجود شیار در سطوح استاتور و روتور است. بجز بعضی از ماشین های قطب برجسته که سیم پیچی به دور قطب های ماشین انجام می گیرد، در بقیه ماشین های الکتریکی، سیم پیچها در شیارهایی که به همین منظور تعبیه می شوند قرار داده می شوند. تغییر فاصله هوایی در مسیر شار عبوری، باعث تغییر رلوکتانس مسیر شار و تغییر چگالی شار مغناطیسی می شود. با توجه به اینکه چگالی شار مغناطیسی در بالای شیارها نسبت به بالای دندانه ها دارای تغییر است، لذا رلوکتانس و در نتیجه فاصله هوایی موثر بالای شیار نیز متغیر می باشند. تابع فاصله هوایی بدست آمده برای همه شرایط بدون تغییر می ماند و برای تمام شیارهای ماشین یک تابع واحد بکار می رود. نتیجه شبیه سازی اثر شیار بر روی اندوکتانس های محاسبه شده در فصل قبل بصورت زیر حاصل شده است.
شکل شماره4-3 تغییرات اندوکتانس خودی فاز a استاتور نسبت به موقعیت روتور و تغییرات اندوکتانس خودی مش 1 روتور و فاز a استاتور نسبت به موقعیت روتور در شرایط بدون در نظر گرفتن اثر شیار را نمایش می دهد.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره مصرف انرژی و ظرفیت جذب

شکل4- 3 تغییرات اندوکتانس خودی فاز a استاتور نسبت به موقعیت روتور و تغییرات اندوکتانس خودی مش 1 روتور و فاز a استاتور نسبت به موقعیت روتور
با در نظر گرفتن اثر شیار برای استاتور، منحنی اندوکتانس بدست آمده در شکل فوق بصورت شکل شماره4-4 تغییر خواهد نمود.

شکل4- 4 با در نظر گرفتن اثر شیار برای استاتور، منحنی اندوکتانس
با اعمال اثر شیارهای روتور و محاسبه اندوکتانس خودی فاز a استاتور نسبت به موقعیت روتور، منحنی زیر بدست خواهد آمد.

شکل4- 5 با اعمال اثر شیارهای روتور و محاسبه اندوکتانس خودی فاز a استاتور نسبت به موقعیت روتور
با اعمال اثر شیارهای روتور و استاتور و محاسبه اندوکتانس خودی فاز a استاتور نسبت به موقعیت روتور بصورت شکل شماره4-6خواهد شد.

شکل4- 6 با اعمال اثر شیارهای روتور واستاتور و محاسبه اندوکتانس خودی فاز a استاتور نسبت به موقعیت روتور
4-6- نتایج شبیه سازی ماشین القایی سالم

دسته بندی : علمی