برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

از روش تعمیم یافته تابع سیم پیچ می توان در کاربردهای مختلفی نظیر طراحی سیستم های تخمین بلادرنگ، سرعت تشخیص بلادرنگ خطا، سیستم های حفاظتی و طراحی سیستم های محرکه استفاده کرد.
این مدل قابل تعمیم برای مدل سازی سایر ماشین های الکتریکی نظیر ماشین های سنکرون و ماشین های سوییچ شونده رلوکتانسی نیز می باشد.
3-2 تئوری تابع سیم پیچی: ]41],[40[
3-2-1 تعریف تابع سیم پیچ:
برای اینکه مفهوم تابع سیم پیچ بطور واضح بیان گردد، ماشین ساده ای که در شکل (3-1) ارائه شده را در نظر بگیرید . در این نوع ماشینها یک روتور استوانه ای شکل وجود دارد، که داخل استاتور استوانه ای شکل بصورت مستقیم قرار گرفته است. شعاع داخلی استاتور و شعاع خارجی روتور می باشد. فاصله هوایی ماشین ، یکنواخت و نسبت به شعاع روتور کوچک در نظر گرفته می شود. یک سیم پیچ که حامل جریان iاست بطور پیوسته در سراسر فاصله هوایی قرار گرفته است. در حقیقت این سیم پیچ می تواند سیم پیچ استاتور یا روتور باشد. اما به دلیل اینکه موتوری که ما در اینجا در نظر گرفتیم ساکن است، لازم نیست سیم بندی وابسته به روتور یا استاتور در نظر گرفته شود.
در شکل (3-1) سیم بندی در فاصله هوایی بصورت دلخواه قرار گرفته است. برای موتورهای کوچک، این حالت واقعاً وجود دارد، چون سیم بندی عملاً با استفاده از یک اتصال انعطاف پذیر به سختی می تواند به لایه روتور یا استاتور اضافه شود. فرض کنید که محور Z یک سیم پیچ درمختصات استوانه ای در جهت محور چرخش باشد. و یک نقطه مرجع در جهت چرخش محیط فاصله هوایی با عنوان0 در نظر گرفته شود.

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان حقوق : معاونت در جرم

شکل3- 1 برشی از وسیله دو استوانه ای با قرار گیری دلخواه سیم پیچ در فاصله هوایی[40.41]
مسیر 1234 را در نظر بگیرید. رابطه (3-1) با توجه به قانون آمپر نوشته می شود.
(3-1)
که با شکستن انتیگرال بالا به چهار ناحیه، رابطه (2-2) به دست می آید.

F (3-2)
طرف راست معادله بالا جمع جبری جریانهای عبوری از سطح S است. برای بیان صحیح جمع جبری، باید یک جهت مثبت برای جریانهای عبوری تعریف کرد. مثلاً جریانهای ورودی به سطح مثبت، و جریانهای خروجی از آن، منفی در نظر گرفته می شود. این مطلب را به صورت تابعی به نام تابع دور نیز نشان می دهند. تابع دور ( )n عبارت است
از تعداد دور سیم پیچ که توسط مسیر (4-3-2-1) محدود شده است. با ضرب این تابع در جریان عبوری از کلاف، سمت راست معادله (2-3) به دست می آید.
(3-3)
در مورد شکل (3-1) تابع دور به صورت شکل زیر نمایش داده می شود. زاویه =o در محور (2-1) و زاویه =a در محور (4-3) از مسیر (1234) قرار دارد .

شکل3- 2 تابع دور کلاف متمرکز با N دور هادی مربوط به شکل 3-1
به علت اینکه پرمابلیته آهن مغناطیس به مراتب بیشتر از شکاف هوایی است می توان از افت نیروی محرکه مغناطیس در داخل آهن در مقایسه با افت mmf فاصله هوایی (g) صرف نظر کرد.
(3-4)
با فرض اینکه میدان مغناطیس تابعی از r و می باشد، داریم:
(3-5)
(3-6)
با استفاده از روابطی که در بالا ذکر شد، شدت میدان مغناطیسی در زاویه را می توان به صورت زیر نوشت.
(3-7)
قانون گوس با در نظر گرفتن سطح s به صورت یک سطح جانبی از استوانه ای که در داخل فاصله هوایی قرار داشته و روتور را د ر برگرفته باشد در رابطه (3-8) بیان شده است.

دسته بندی : علمی